14
Iisa ko botol taat iya gee ɗo Tacco Buŋ
Iisa ɗiytu pey aman : « Dakoŋ ginenno kolaw. Beroŋ gelbinko ɗo Buŋdi ho lotu oki. Ɗo ger ka Tanni, werin goy dakina. Paa ko, nu dakiiko kaawɗo a nu ɓaako siye wero. Ya nu ɓaawe ho nu dakko siy wer gay, naa yeepe ho nu asiiko sokiŋko, ku ɓaayiy goye oki ɗo wer kaak nu ɓaayiyo. Kuŋ ibingit botol taat iya gee ɗo wer kaak nu ɓaayiyo » Tooma ɗiyiiji aman : « Gem kol *Rabbiney, nin ibanno wer kaak ki ɓaayiyo. Kar gay, maman nii ibinin botilin̰ ? » Iisa ɗiytu aman : « Nun meendu ko botol-ata. Nun di oki seene ho goye. Waan ginno kaak yaa ɓaa ɗo Tanni ya ŋa bal bire min lotu. Uudin taat ku ibinginu, kuu ibinin̰ oki Tanni. Kar gay, min diŋ di, kuŋ ibinig ko ho ku talga. »
Pilip ɗiyiiji aman : « Gem kol Rabbiney, gaarnin̰ ja Takko, ek di, necintiŋ ko. » Iisa telkiiji aman : « Iŋ elgin-aŋ kat gi goy sawa di, geekaaɗe Pilip, yoo diŋ sa ki ibinginno di misa ? Ya gem kaak talintu, ŋaar talig Tanni oki. Kar maa di ki kaawiy aman : ‟ Gaarnin̰ ja Takko ”. 10 Ki bal aamine kadar nu goy iŋ Tanni ho Tanni goy iŋ nunu walla ? Kaawor taat nu kaawiiko-an, nu bal imilin min ɗo kaar, kar gay, ta asa min ɗo Tanni. Ŋaar kat goy iŋ nunu ho ŋaar di ginaat riyoy-anta. 11 Aaminoŋ ɗo kaawor a nun goy iŋ Tanni ho Tanni goy iŋ nunu. Ya ku gediraaɗo aamine ɗo kaawor-at sa, aaminoŋ ɗo bi ka riy taat nu giniyo. 12 Cokiyoŋ, nu kaawaako seene : gem kaak yaa aamine iŋ nunu, ŋaa gedire ginin̰ gamin kuuk nu giniyo. Ŋa gin pey botol ŋaa gine gamin kuuk pak ŋuur-aŋku, asaan nun coona wer ka Tanni. 13 Ho gamin okin̰co kuuk kuu inde iŋ siŋdu, nu asa ginin̰co. Ansi-ak, Roŋ ka Buŋdi yaa gaarin *darjin ta Tacco. 14 Ya ku inda maan iŋ siŋdu, nun naa ginin̰ji. »
Iisa ɗiy a ŋaa n̰aame Ruwwin ta Buŋdi
15 Iisa ɗiytu pey aman : « Ya ku elgiinu, kuu cokiye kaawor. 16 Naako indin̰ Tanni ho ŋaako n̰aame waan ka pey kaak asaako gaayiŋko. Ŋaa goye doo iŋ kuŋko. 17 Waanna-ak gay, ta Ruwwin ta seener. Gee kuuk el gamin ku duniiner, ŋuur gasaatɗo, asaan ŋu talgitɗo ho ŋu ibingitɗo. Kar kuŋko gay ibingita, asaan ta goy iŋ kuŋko ho taa goyeŋ ko ɗo gelbinkon di. 18 Ansi-ak, nu rasaakonno gollina. Nu asa goye iŋ kuŋko. 19 Ɗak sooɗ di, gee kuuk el gamin ku duniiner talaanno pey. Kuŋ gay yaan talindu, asaan nun goya ho kuŋko oki yaa goye. 20 Ƴiriy taar-at, ku asiy ibine kadar nun goy iŋ Tanni ho kuŋ goy iŋ nunu, ho nun sa goy iŋ kuŋko.
21 « Ay gem kaak cokiya kaawor ho ŋa karmiyaata, ŋaar ko elgiinu ho Tanni sa yaa elin̰ ŋaar kaak elgiinu. Nun sa naa elin̰ji ho nu cigilaajiɗo maanna. »
22 Zuud ɗiyiiji ɗo Iisa aman : « Gem kol *Rabbiney, maman ki kaawiy a kii gaare zin̰ loni, kar ɗo gee kuuk el gamin ku duniiner gay, ki cigiliy zin̰ ? » (Zuud-ak gay, ŋaar keeji min Zuudas Iskariyoot.) 23 Iisa telkiiji aman : « Gem kaak elgiinu-ak, yaa karmiyin kaawor ho Tanni sa yaa elin̰ji. Seertini iŋ Tanni niiji ɓaawe ho ni ɓaayiy goye iŋ ŋaara. 24 Gem kaak elginno, ŋaar karmayɗo kaawor. Ibinoŋ kadar kaaw taat nu kaawiiko-an, nu bal imilin min ɗo kaar, kar gay, ta asa min ɗo Tanni kaak n̰aamintu. 25 Nu kaawiikonta ɗo wiktin taat nu goy misa iŋ kuŋko. 26 Ruwwin ta Buŋdi taat Tanni Buŋ yaako n̰aame iŋ siŋdu-at, taar ko yaako gaarin̰ gamin okin̰co ho taako moyin̰ kaawnar okin̰co.
27 « Diŋka-aŋ, nun ɗeetaw ho nu rasaako aapiye. Aapiy taat nu rasiiko-an, taar aapiy tanto di. Nun bergitɗo ar gee ku duniiner bergiyo. Dakoŋ barjilenno ho dakoŋ ginenno kolaw. 28 Ku dor di, nu ɗiyko a ‟ nu ɗeetaw ho naako yeepe ”. Zer ya ku elgiinu, aditko yaa gine portiko, asaan nu coona wer ka Tanni, ŋaar kaak pakginu. 29 Min gamin-aŋ bal ase misa, nu kaawkonta ko a wiktin taat gamin-aŋ yaa kuuniye, kuu aamine iŋ nunu. 30 Nun kaawaaɗo pey dakina iŋ kuŋko, asaan sultan ka duniiner asaw. Kar gay, ŋa ginno gudurre lotu. 31 Illa gee ku duniiner yaa ibine kadar nu elgig Tanni ho gamin okin̰co kuuk nu giniy-ak, nu ginaag uudin taat ŋa kaawiidu. Diŋ gay ucoŋ, ɗeetinte min anne ! »