15
Iisa ar et kaak ŋu koliy bin̰
Iisa ɗiyiico pey ɗo maajirnay aman : « Nun ar et kaak taɓ kaak ŋu koliy *bin̰ ho Tanni gay gemoy ka et-aka. Leeginay kuuk waaɗo, ŋa ɗukumaagu. Kar ŋuur kuuk wiya gay, ŋa siyiigu. Pa-ak, ŋu wiyiy pey dakin paka. Kuŋko gay, iŋ kaawin kuuk nu kaawiiko-ak, ku gin ko *cawar. Goyguwoŋ iŋ nunu ar nun goyiy iŋ kuŋko. Ya ŋu ɗukumig leegina, ŋu waaɗo. Ŋu wiy-ak, illa ya ŋu goy ɗo etco. Kuŋko oki, ya ku raka gine maan kaak Buŋ rakiyo, illa kuu goyguwe iŋ nunu. Ay gem kaak goy iŋ nunu, nun oki goy iŋ ŋaara, ŋaa wee dakina. Asaan bal nunu, ku gediraaɗo gine maanna. Ŋaar kaak goyaaɗo iŋ nunu, ŋu accin̰ kara ar leegin kuuk ŋu ɗukumig min ɗo etco. Leegin-ak, ŋu aaƴaw, kar ŋuu n̰umin̰co, ŋuu orin̰ ɗo aki taa teen̰co. Kuŋ gay, ya ku goy iŋ nunu, kaawor oki goy iŋ kuŋko, indiguwoŋ maan kaak ku rakiy di ho kuu gasin̰ji. Taloŋ maman *darjin ta Buŋdi yaa bayne waraŋ. Taa bayne-ak ya ku wiya roŋ dakina, asaan ansii kat kuu gaare kadar ku maajirnar kuuk taɓ. Nun elgiiko ar kaak Tanni elgiinu. Goyguwoŋ ɗo ele kanto. 10 Ya ku karmiyaat kaawor, kuu goyguwe ɗo ele kanto-aka. Nun oki, nu karmiyiit kaaw taat Tanni kaawiidu ho nu goyiy ɗo elin̰ji.
11 « Nu kaawiiko ansi-ak a galilil yaa goye iŋ kuŋko ho galilko yaa ase ɗo werti. 12 Aŋ ko *gaanuun kaak nu beriiko : elguwoŋ ziŋkiko ar kaak nu elgiiko. 13 Ele kaak pak ele okin̰ji, illa gem kaak ooy muut ɗo bi ka roynay ku bici. 14 Ku kuuniytu roynar-ak ya ku ginaat taat nu kaawiiko. 15 Nu kolaakonno pey gay riyor, asaan gay riyor-ak, ŋaar ibanno maan kaak gemoy giniyo. Nu kolaako roynar, asaan nu gaarkoŋ gamin okin̰co kuuk nu dortu min ɗo Tanni. 16 Kuŋ gay, kuŋ balnu doɓindu, kar gay, nu meendu kat doɓiŋko. Nu n̰aamiŋko a ku ɓaayiy wee roŋ kuuk yaa taaye doo. Ansi-ak, maan kaak kuu inde min ɗo Tanni iŋ siŋdu, ŋaako berin̰ji. 17 Maan kaak nu indiy minninkoŋ gay, illa kuu elguwe ziŋkiko. »
Gee ƴilaag kun̰ Iisa iŋ geen̰ji
18 Iisa kaawtu pey aman : « Ya gee ƴilaako-ak, ibinoŋ kadar nun kat ŋu ƴilin ja awalle. 19 Ya kuŋ kat ar gee ku duniiner, gee ku duniiner yaako eliŋko asaan ku geen̰co. Kar gay, ku arro gee ku duniiner-aŋku. Ŋa nun ko kaak doɓiŋko a kuu goye keeko min gee ku duniiner-aŋku. Ɗo bi ŋaar-ak ko, ŋu ƴiliiko. 20 Moyon kaaw taat nu kaawiiko a ‟ ɓerre, ŋaar pakgigɗo gemoy ”. Gee taaɓiyintu, ho ŋu asaako taaɓiyiŋko kuŋko oki. Ya ŋu karmiyiit kaawor tanto, ŋuu karmiyin taŋko oki. 21 Gamin-aŋ okin̰co, ŋuuko ginin̰co ɗo bi kanto, asaan ŋuur ibingigɗo ŋaar kaak tabirintu. 22 Zer, ya nu bal ase ho nu balco kaawe, ŋaar-ak, ŋu bal gine zunuubinna yoo rakki. Diŋ gay, ŋu ginno botol taat waan yaaco saamiyin̰ zunuubinnico. 23 Gem kaak ƴilaanu, ŋaar ƴilaag Tanni oki. 24 Ɗo uŋco, nu giniig gamin kuuk ajbay kuuk waan bal ginin̰ ƴiriy rakki. Ya nu bal gine ampa-ak, ŋu ginno zunuubinna. Kar gay, ŋu talig gamin kuuk nu gintu-aku, ho iŋ taar-at sa, diŋ ŋu ƴilaanu ho ƴilaag Tanni oki. 25 Ɗo gaanuunco, ŋu siir aman : ‟ Ŋu ƴilin bal botol. ”* Gee-aŋ ƴilintu asaan kaaw taat ŋu siirtu-an yaa ase ɗo werti.
26 « Nu ɓaako n̰aame min ɗo Tanni waan kaak yaako gaayiŋko. Taar Ruwwin ta seener, ta asa min ɗo Tanni. Ya ta ase, taako goye saadiner. 27 Kuŋko oki yaa goye saadinnar, asaan min ɗo teesindi, gi goy sawa di.
* 15:25 Wer ka gase kaawor ɗo Soom 35.19, 69.5.