16
« Nu ɗiyiiko ansi-ak a ku rawtiitɗo imaanko. Ŋu asaako atkiŋko min ɗo geriyco ku salaaner ho wiktin asaw taat gee asiiko dagguwiŋko. Ŋuur kuuk yaako deeŋkoŋ gay, loco-ak, illa ŋuu gine riy ta Buŋdi. Maanna-aŋ, ŋuu ginin̰ji, asaan ŋu ibingigɗo Tanni ho nun sa, ŋu ibinginno. Nu kaawiiko min diŋka-aŋ, asaan wiktin taat maanna-ak yaa ase, kuu ibine kadar nu miniŋkoŋ ko. Min ɗo teesindi, nu balko kaawin̰ gamin-aŋku, asaan nu goy misa iŋ kuŋko. »
Riy taat Ruwwin ta Buŋdi giniyo
Iisa ɗiyiico pey ɗo maajirnay aman : « Diŋ gay, nun coona ko wer ka ŋaar kaak tabirintu. Kar minninko, rakki sa indiginno aman : ‟ Ki ɓaa momo ? ” Ku barjiltu-aŋ, asaan nu ɗiyko a nu ɗeetaw. Sando, nun gay kaawaako seen di a ya nu ɗeet di guna. Asaan ya nu bal ɗeete, waan kaak asaako gaayiŋko asaakonno. Kar ya nu ɗeet gay, nu ɓaako n̰aamin̰ji. Ya ŋa as gay, ŋa asaaco gaare ɗo gee ku duniiner kadar maan kaak ŋu pakiriy ɗo bi ka zunuubinnar, ɗo bi ka maan kaak ɗo botiliy ho ɗo bi ka seriiner, ŋaar ɗo botiliy. Ŋa asaaco gaare ɗo bi ka zunuubinnar, asaan ŋu bal aamine iŋ nunu. 10 Ŋa asaaco gaare ɗo bi ka maan kaak ɗo botiliy-ak, asaan nu coona ɗo Tanni ho ku talaanno pey. 11 Ho ɗo bi ka seriiner gay, ŋa asaaco gaare, asaan sultan ka duniiner, seriin obig ko.
12 « Ɗak gamin dakina kuuk nu balko kaawin̰co misa. Kar gamin ŋuur-ak gay, ya nu kaawkoŋgu diŋka, ku ibinaaɗo baaco. 13 Wiktin taat Ruwwin ta seener yaa ase, taako iyiŋko ɗo botol ta seener okintiti. Ka seener gay, ta kaawaakonno gamin kuuk ta imiliy min ɗo kaati. Kar gay, taako kaawe gamin okin̰co kuuk ta dortu ho taako gaare gamin okin̰co kuuk yaa ase neginda. 14 Ruwwin ta seener-ak yaa ice min tanto ho taako gaarin̰co. Ampaa ko, ta asaako gaare gudurre ta *darjiner. 15 Gamin ku Tanni okin̰co, ŋuur kunto oki. Ɗo taar-an ko, nu ɗiyiiko aman : ‟ Ruwwin ta seener asa gaare gudurre ta darjiner, asaan gamin kuuk taako gaare-ak, ŋuur min lotu. ” »
Taaɓin yaa newse iŋ galal
16 Iisa ɗiyiico pey aman : « Ɗak ko sooɗ di, ku talaanno pey ho ba aar sooɗ di, kuun talindu pey. » 17 Min maajirnay ku Iisa, daarin̰ indiy ziŋkico aman : « Ŋa raka kaawe maa ? Ŋa ɗiyiy a ɗak ko sooɗ di, gi talaagɗo pey ho ba aar sooɗ di, gi asiy talin̰ji. Ho pey, ŋa ɗiyiy a ŋaa coone wer ka Tacco. Gamin-aŋ raka kaawe maa ? » 18 Maajirnay indiy pey ziŋkico aman : « Ŋa kaawiy a ‟ ɗak ko sooɗ di ”, kar kaawoy-an raka kaawe maa ? Gi ibanno baati. » 19 Sando, Iisa iban kadar maajirnay raka indin̰ji. Ampaa ko, ŋa ɗiyiico aman : « Kaawor taat a ‟ ɗak ko sooɗ di, ku talaanno pey ho ba aar sooɗ di, kuun talindu-an ” kat, ku bal ibine baati wala maman ? 20 Hadi, cokiyoŋ, naako kaawe seene : ku asa ale ho ku asa marmile. Gee ku duniiner gay asa site. Ku asa taaɓiye, kar taaɓinko gay yaa newse iŋ galal. 21 Daatik taat atti awaata, ta taaɓiya dakina. Ta taaɓiyiy-ak, asaan wiktinti ta weendi nec ko. Kar ya mic amil koŋ gay, koɗok di, ta rawtiit taaɓinti ho ta aaciyiyo, asaan ta wee roŋ gemor. 22 Kuŋ sa, diŋ ku taaɓiyaw. Kar gay, nu asaako taliŋko pey, ho ɗo ƴiriy taar-at, aditko yaa miine iŋ galal, ho galal-at, waan gaamaatɗo pey minninko tak-tak.
23 « Ƴiriy taar-at, ku indaanno pey yoo maanna. Ka seener nu kaawaako waraŋ : ay maan kaak ku indiy iŋ siŋdu, Tanni yaako berin̰ji. 24 Yoo diŋka, ku bal inde misa maan iŋ siŋdu. Indiguwoŋ ho kuu gase. Ansii kat, aditko yaa miine iŋ galal. »
Iisa gedirtit ko ɗo duniiner
25 Iisa kaawtu pey aman : « Nu kaawkoŋ gamin-aŋ okin̰co iŋ dele ka daŋlal. Kar gay, wiktin asaw taat nu deliikonno pey daŋla. Naako kaaweŋ ko waraŋ di ɗo bi ka Tanni. 26 Ƴiriy taar-at, kuu inde Buŋ iŋ siŋdu. Nu kaawaakonno a naako inde Tanni ɗo bi kaŋko, 27 asaan ka seener, Tanni meen̰ji elgiiko. Ŋa elgiiko-ak, asaan ku elgiinu ho ku aamin kadar nu as min ɗo Buŋdi. 28 Nu as min ɗo Tanni ho nu goytu ɗo duniiner. Diŋ gay, nu rasaat ko duniin-anta ho nu coona wer ka Tanni. » 29 Maajirnay ɗiyiiji aman : « Tal di, diŋ ki kaawa ko waraŋ. Ki dello pey daŋla. 30 Diŋ ni tal ko kadar kiŋ iban gamin okin̰co, nam gamin kuuk gee rakiy yaan̰ inde oki. Ɗo taar-an ko, ni aaminiy kadar ki as min ɗo Buŋdi. » 31 Iisa telkiico aman : « Diŋ ja kat ku aamine walla ? 32 Hadi, wiktin asaw ho taar as ko, taat ku asiy totire, ay gem di yaa ice botiliy, kuun rasindu keedu. Kar nun gay keeduɗo, asaan Tanni goy iŋ nunu. 33 Gamin-aŋ, nu kaawkoŋ min diŋka, asaan kuu goye iŋ aapiye iŋ nunu. Ka seener, kuu taaɓiy ɗo duniiner. Kar gay, ɗuunoŋ masisko, asaan nun gedirtit ko ɗo duniiner-anta. »