17
Iisa inda Buŋ ɗo bi ka geen̰ji
Min Iisa kaawtu pa-ak, ŋa jaaliig kaay ho ŋa indiig Tacco Buŋ aman : « Baaba, wiktinti ase. Beror ko *darjine ɗo nun kaak Roŋjiŋ a nun sa, naa gaarin darjinen̰. Ki berduug gee okin̰co ɗo pisindu. Ansi-ak, naaco bere goye ka gaasɗo ɗo gee okin̰co kuuk ki beriidu-aŋku. Goye ka gaasɗo-ak, illa ŋuun̰ ibine, kiŋ Buŋ keejiŋ di ka seener, ho ŋuu ibinin̰ pey ŋaar kaak ki tabirtu, nun ko Iisa Masi. Nu gaarit darjinen̰ ɗo adiy ka kiɗar ho nu gaasit ko riy okintit taat ki beriidu a naa gine. Diŋ gay, Baaba, berduut ko darjin uŋci loci. Darjin-at, nu ginit ko iŋ kiŋke min duniin bal kilgiye misa.
« Gee kuuk ki doɓtu min ɗo duniiner ho ki beriidu-ak, ŋuur ibingiciŋ, asaan nu gaarin̰ciŋ loco. Nu gaarin̰ciŋ a ŋuun̰ ibine. Okin̰co, ŋu kun̰jiŋ, ki berduugu ho ŋu karmiya kaawon̰. Diŋ ŋuur iban kadar gamin okin̰co kuuk nu gintu asa min lociŋ, asaan nu gaarcot kaawon̰ taat ki beriidu ho ŋu cokiyta. Ŋu iban kadar ka seener, nu asa min lociŋ ho ŋu aamin kadar ŋa kiŋ ko tabirintu.
« Nu indaacinno ɗo bi ka gee ku duniiner, kar gay, nu indaaciŋ ɗo bi ka ŋuur kuuk ki beriidu, asaan ŋu kun̰jiŋ. 10 Gee okin̰co kuuk kunto, ŋuur kun̰jiŋ, ho gee okin̰co kuuk kun̰jiŋ, ŋuur kunto. Ho iŋ gee ŋuur-aŋ ko, nu gaariy darjiner. 11 Diŋ gay, nun, naa rasin ko duniine ho naa coone ɗo werin̰. Ŋuur gay goy misa ɗo duniiner. Baaba, kiŋ kaak *cawar aale, gooƴgu iŋ gudurre tan̰ji, gudurre taat ki beriidu. Gooƴgu a ŋuu kuuniye ar gem rakki, ar kiŋke iŋ nunu, gi rakki. 12 Wiktin taat nu goyiy iŋ ŋuura, nu gooƴig iŋ gudurren̰ taat ki beriidu. Nu gooƴiigu nam waanco sa bal rawte, illa ŋaar kaak yaa rawte a kaaw taat ŋu siirtu ɗo Kitamner yaa ase ɗo werti. 13 Diŋ gay, nun coona ko ɗo werin̰. Ya nu kaawa pa-ak wiktin taat nu goy misa ɗo duniin-an, nu kaaw a galal taat nu gintu yaa miinin̰ aditco tak. 14 Nu gaarcot kaawon̰, kar gee ku duniiner gay ƴilgu, asaan ŋu attanno iŋ ŋuura, ar nun oki attanno iŋ gee ku duniiner-aku. 15 Nu indaacinno a kii imilin̰ min ɗo duniiner, kar gay, nu indaaciŋ a kii gooƴin̰ min ɗo *Seetanner. 16 Ŋuur gee ku duniinerro ar nunu gemtiɗo. 17 Ginu a ŋuu kuuniye kun̰jiŋ tak-tak iŋ botol ta seener. Seen gay, taar ko kaawon̰. 18 Nu tabiraag gee-ak ɗo adiy ka kiɗar, ar nun oki, ki tabirin ɗo adiy ka kiɗar. 19 Ɗo bi kan̰co, nu ras zir okin̰ji loci a ŋuur oki yaa kuuniye geen̰ji tak-tak.
20 « Kar gay, nu indaacinno ɗo bi maajirnar kuuk goy diŋka-aŋ di, nu indaaciŋ oki ɗo bi ka gee kuuk asa aamine iŋ nunu iŋ kaaw taat ŋuuco kaawe. 21 Nu indaaciŋ a ŋuur okin̰co yaa kuuniye rakki. Baaba, kiŋ goy iŋ nunu ar nun goy iŋ kiŋke, nu raka a ŋuur oki yaa n̰ume iŋ ginte a gee ku duniiner yaa ibine kadar kiŋ kat tabirintu. 22 Nu bercot darjin taat ki beriidu lotu a ŋuu kuuniye ar gem rakki, ar kiŋke iŋ nunu, gi rakki. 23 Nun goy iŋ ŋuura ho kiŋ goy iŋ nunu. Ansi-ak, ŋu gin botol taat ŋuu kuuniye ar gem rakki di, ho ampaa ko, gee ku duniiner yaa ibine kadar ŋa kiŋ ko kaak tabirintu ho ki elgiigu ar kaak ki elgiinu.
24 « Baaba, gee-aŋ, ki berduugu. Nu raka a ŋuu goye iŋ nunu ay wer kaak nu goyiyo. Ampaa ko, ŋuu talin darjiner. Ki berduut darjine-at, asaan ki elgin min duniin bal kilgiye misa. 25 Baaba, kiŋ ginaag ay maan iŋ botiliy. Gee ku duniiner, ŋuur balin̰ ibine. Kar nun gay ibinin̰ciŋ ho geendu-aŋ sa ibin kadar kiŋ ko kaak tabirintu. 26 Nu gaarin̰ciŋ loco ho naan̰ gaare pey a ele kaak ki elgiinu yaa goye loco oki. Ho nun meendu sa, naa goye iŋ ŋuura. »