18
Obin̰ji ka Iisa
(Matiye 26.47-56, Maark 14.43-50, Luk 22.47-53)
Min Iisa gasiit kaawoy-ata, ŋa uctu iŋ maajirnay ho ŋu ɗeettu aar corkilol kaak ŋu koliy Sedron. Wer-ak gin jineene. Iisa iŋ maajirnay un̰jitu ɗo jineen-aka. Wer-ak, Zuudas kaak asaaji isine ɗo Iisa sa ibingiga, asaan wer-ak, Iisa iŋ maajirnay jaawgiy iŋ menaw. Hiyya, ɗo wer-ak, Zuudas uctu iŋ askirin ku Room ho iŋ askirin ku agindaw ku gay satkiner iŋ ku Pariziyennar. Ŋa ogiriico ho ŋa iyiig ɗo jineen-aka. Askirna-ak sok garti, biruwna ho iŋ lampina. Iisa gay, ŋaar iban ko maan kaak yaaji ase. Ampaa ko, ŋa asiico moota ho ŋa indiigu aman : « Ku bariya waa ga ? » Ŋuur gay telkiiji aman : « Ni bariya Iisa kaak min Nazareet. » Iisa ɗiyiico aman : « Ŋa nun ko aŋka. » Ɗo wer-ak, Zuudas kaak isinaaji ɗo Iisa-ak sa goya. Ɗo wiktin taat Iisa ɗiytu aman : « Ŋa nun ko aŋka », ŋu dendirtu aaro ho ŋu sollitu keɗer. Iisa indiig pey aman : « Ku bariya waa ga ? » Ŋuur gay ɗiyiiji aman : « Ni bariya Iisa kaak min Nazareet. » Iisa telkiico aman : « Nu ɗiykon ɗoo a nun ko aŋka. Ya ŋa nun di kaak ku bariyiy-ak, rasoŋ maajirnar-aŋ yaa ɗeete. » Ŋa kaawtu ansi-ak, asaan kaaw taat ŋa kaawtu awalle yaa ase ɗo werti aman : « Baaba, min gee kuuk ki beriidu-aŋ, nu bal rawte yoo waan minninco. »*
10 Hiyya, ɗo wer-ak, Simon Piyer kaak gin *seepin-ak ceepiiga ho ŋa asiɗiig gay riyor kaak gina riy ɗo *mee satkiner ka tatko ho ŋa ɗukumiijit ɗeŋgey ta meeda. Gay riyor-ak, siŋji Malkuus. 11 Iisa gay ɗiyiiji ɗo Piyer aman : « Un̰jig seepinen̰-aŋ ɗo caapoy. Ya lociŋ-ak, taaɓin taat Tanni kaawtu a naa taaɓiye-at, nu aawaatɗo walla ? » 12 Min ŋaar-ak, askirna iŋ tatkuwco, iŋ askirin ku agindaw ku Yuudinnar okin̰co, ŋu obiig Iisa ho ŋu ɗuuniiga.
Iisa ɗo uŋji ka mee satkiner ka tatko
13 Hiyya, ŋu iyiijig ja ɗo gem rakki, siŋji *Han. Ŋaar gay, takan̰ daaciy ta *Kayip. Ɗo elig taar-at, Kayip ko *mee satkiner ka tatko. 14 Ŋaar ko kaak taaƴig agindaw ku Yuudinnar aman : « Guna ya gem rakki di mat ɗo bi ka gee okin̰co. »
Tatire ka Piyer ɗo bi ka Iisa
(Matiye 26.69-70, Maark 14.66-68, Luk 22.55-57)
15 Simon Piyer iŋ giji *maajirin̰ce ka pey aaɗaag Iisa. Maajirin̰ce ka pey-ak gay, mee satkiner ka tatko ibingiga. Paa ko, ŋa un̰jitu iŋ Iisa ɗo ger ka mee satkiner ka tatko. 16 Kar Piyer gay pey kara ɗo bit ka botildi. Hiyya, maajirin̰ce kaak mee satkiner ka tatko ibingiy-ak amiltu kara. Ŋa kaawiitit ɗo daatik taat gooƴa botol a taa rasin̰ Piyer yaa un̰je oki. 17 Wiktin taat Piyer un̰jiyo, daatik taat gooƴa botol-at indiig aman : « Kiŋke oki min maajirnay ku gem-aŋ ɗoo ? » Piyer telkiitit aman : « Ha’a, nun maajirin̰ceyɗo. »
18 Ɗo wiktin taar-at, us diyaw. Paa ko, gay riyor iŋ askirin kuuk gooƴa wer-ak biƴtu ako ŋu ooriyo. Piyer sa peytu iŋ ŋuura, ŋa ooriyo.
Mee satkiner ka tatko indiig Iisa
(Matiye 26.59-66, Maark 14.55-64, Luk 22.66-71)
19 Kar mee satkiner ka tatik indiig Iisa ɗo bi ka maajirnay ho ɗo bi ka ɓilde kaak ŋa ɓildiy gee. 20 Iisa gay telkiiji aman : « Nun kaaw bal cigile ɗo uŋco ka gee okin̰co. Iŋ menaw, nu ɓildigiy gee ɗo geray ku salaaner ho ɗo *ger ka Buŋdi. Nu bal kaawe maan tak-tak iŋ cigile. 21 Kar maa di ki indiin pey ? Ya ki rakaw, indig ja gee kuuk dorintu. Ŋuur iban taat nu kaawiico. » 22 Ɗo kaawoy taar-at, askirin̰ce rakki min kuuk peya ɗo wer-ak baasiig Iisa. Ŋa kaawiiji aman : « Ampaa kat ki telkiiji ɗo mee satkiner ka tatko walla ? » 23 Kar Iisa gay telkiiji aman : « Ya nu kaaw jookumo, gaarduug ja nigindu. Kar ya kaaw taat nu kaawtu-an kat ɗo werti gay, maa di ki baasiinu ? » 24 Min ŋaar-ak, *Han n̰aamiig Iisa ɗo *Kayip, *mee satkiner ka tatko. Wiktin taat ŋa n̰aamiijiga-ak, Iisa, ŋu bal ipirin̰ misa.
Tatire ka Piyer
(Matiye 26.71-75, Maark 14.69-72, Luk 22.58-62)
25 Wiktin taar-at, Piyer gay oora misa ako. Kar ŋu indiig pey aman : « Kiŋke oki min maajirnay ku gem-aŋ ɗoo ? » Kar Piyer gay tatirtu aman : « Ha’a, nun maajirin̰ceyɗo. » 26 Kar min gay riyor kuuk gina riy ɗo mee satkiner ka tatko-ak, goy gem rakki jaamay ka gem kaak Piyer ɗukumtu ɗeŋgey-aka. Gem-ak ɗiyiiji ɗo Piyer aman : « Kiŋke-aŋ, nu balin̰ tale iŋ Iisa ɗo jineendi walla ? » 27 Piyer gay tatirtu pey. Hiyya, ɗo wer-ak, kokir boogtu.
Iisa ɗo uŋji ka Pilaat
(Matiye 27.1-2,11-14, Maark 15.1-5, Luk 23.1-5)
28 Kar iŋ kawtir kawtira, ŋu amiltu min ɗo ger ka *Kayip ho ŋu iyiig Iisa ɗo ger ka Pilaat, tatkaw ka Room. Kar agindaw ku Yuudinnar-ak bal un̰je, asaan ŋu rakaaɗo nige ziŋkico uudin taat *gaanuunco ɗiytu awalle min ŋuu tee tee ka *Paakdi. 29 Ampaa ko, Pilaat amiliico, ŋa dakiig gas kara. Kar ŋa indiig aman : « Gem-aŋ, ku gasji maa kaawra ? » 30 Agindaw-ak telkiiji aman : « Ya gem-aŋ kat bal nige-ak, zer ni iyaajigɗo anne. » 31 Pilaat gay ɗiyiico aman : « Di ŋaar-ak, oboŋga ku maaniiko, ku ɓaayiy deen kaawoy uudin taat gaanuunko ɗiytu. » Ŋuur gay telkiiji aman : « Nin bal gine botol taat nii dee gemo. » 32 Iisa gay kaaw ja ko maman ŋa asiy mate. Ansii kat, uudin taat agindaw-ak kaawtu, kaaw-at astu ɗo werti.
33 Min ŋaar-ak, Pilaat un̰jitu pey ɗo geriy, ŋa koliig Iisa, kar ŋa indiig aman : « Has, kiŋke-aŋ ko sultan ka Yuudinnar walla ? » 34 Iisa telkiiji aman : « Kaawon̰-an, ki meen̰jin di pakire wala gee ku pey kat kaawjiŋ bir ? » 35 Pilaat gay kaawiiji aman : « Ya lociŋ-ak, nu *Yuudin̰ce walla ? Ŋuur gee ku darren̰ iŋ agindaw ku gay satkiner kat iyin̰ciŋ lotu. Kaawor ja, ki nig maa ? » 36 Iisa telkiiji aman : « Jarɗor tanto, taar ɗo duniinerro anne. Zer ya jarɗor kat anne-ak, wiktin-an, geendu jilintu ko min ɗo pise ku agindaw ku Yuudinnar. Kar gay, jarɗor tanto, taar ɗo duniinerro anne. » 37 Kar Pilaat indiig aman : « Ya pa-ak, kiŋke-aŋ ko sultan ɗoo ? » Iisa gay telkiiji aman : « Kiŋ meen̰jiŋ kaawit ko. Nun, ŋu weentu ho nu as ɗo duniiner asaan naa gaare seene. Gee kuuk raka seene, ŋuur cokiya kaawor. » 38 Pilaat indiig Iisa aman : « Seen gay taar maa ? »
Pilaat berig Iisa ŋuu ɗooɗin̰ ka etor
(Matiye 27.15-31, Maark 15.6-20, Luk 23.13-25)
Min Pilaat kaawtu pa-ak, ŋa dakiig gas pey Yuudinna-aku ho ŋa kaawiico aman : « Gem-aŋ, nu balji gase kaaw taat yaa iye muutuy. 39 Kar gay, kuŋ gin aadin taat nu pikgiyko gem ka daŋaayner ɗo iidin ta *Paakdi. Kar diŋ gay, ku raka naako pikin̰ sultan ka Yuudinnar walla ? » 40 Ŋuur gay kooliiji aman : « Ha’a, ŋaarro. Ni raka Barabaas ! » Sando, Barabaas-ak gay, ŋaar bandin̰ce.
* 18:9 Wer ka gase kaawor ɗo Yaaya 6.39, 17.12.