19
Pilaat ooy a ŋuu ɗooɗin̰ Iisa
Pilaat un̰jitu pey ɗo geriy. Ŋa ɗiyiico ɗo askirnar a ŋuu koocin̰ Iisa iŋ korɗiŋgo. Askirna-ak siyiiji jakumne ta sultinniidi ta jamiidi. Iŋ ajimiye kaak ŋu ajimiyiiga-ak, ŋu isiijit ɗo kaay. Kar pey ŋu isiiji batik ta sultinniidi taat dindiko. Ŋu ɓaawiiji moota, kar ŋu ooyiiji aman : « Gem kol sultan ka *Yuudinnar, seek ! » Kar ŋu koociiga.
Pilaat amiltu pey kara. Ŋa ɗiyiico ɗo Yuudinnar aman : « Taloŋ ! Naakoŋ imilin̰ Iisa kara. Ansi-ak, kuu ibine kadar nu balji gase oorin taat yaa iye muutuy. » Hiyya, Iisa amiltu kara iŋ jakumne ta jamiidi ɗo kaay ho iŋ batik ta dindik-at ɗo ziy. Pilaat ɗiyiico aman : « Aŋ gemko ! » Min agindaw ku gay satkiner iŋ askirin kuuk gooƴa *ger ka Buŋdi taliig Iisa-ak, ŋu teestu koole aman : « Ɗooɗig ka etor ! Ɗooɗig ka etor ! » Pilaat gay kaawiico aman : « Icoŋ ku maaniiko dakoŋ ɗooɗ ka etor, asaan nun-aŋ balji gase oorin taat yaa iye muutuy. » Gee-ak telkiiji aman : « Nin gin *gaanuun kaak kaawa a ŋaa mate, asaan ŋa ɗiya a ŋa Roŋ ka Buŋdi. » Min Pilaat dortu pa-ak, kolaw obiig pey dakin paka. Ŋa un̰jitu pey ɗo geriy. Kar ŋa dakiig gas Iisa ho ŋa indiig aman : « Kiŋke asa min momo ? » Kar Iisa gay balji telke yoo maanna. 10 Min ŋaar-ak, Pilaat ɗiyiiji aman : « Lotu kat ki rakaaɗo kaawe ? Ki ibanno a nu gin botol taat naan̰ pike wal taat naan̰ ɗooɗe ka etor walla ? » 11 Iisa telkiiji aman : « Ya ki gin botol taat kiin ɗooɗin ka etor-ak, illa taat Buŋ beriijiŋ min kuwa. Iŋ taar-ak kat, ŋaar kaak berintu ɗo pisin̰jiŋ ic kaƴa pak tan̰jiŋ. »
12 Min ŋaar-ak, Pilaat bariya ko botol taat ŋaa pikin̰ Iisa di. Kar Yuudinna gay tees pey koole aman : « Ya ki pikig gem-aŋ, ki royayɗo ka sultan ka tatik ka Room ! Asaan gem kaak gina ziy sultan-ak, ŋaar adiney ka sultan ka tatik ka Room ! » 13 Min Pilaat dortu pa-ak, ŋaa imiliig Iisa kara. Ŋa goytu ɗo wer ka seriiner kaak ŋu pintu iŋ dambay. Wer ka seriiner-ak, Yuudinna kolaag iŋ kaawco a « Gabbata ». 14 Sando, ka kawtinti gay iidin ta *Paakdi. Pat ot ƴiriyo. Ɗo wer-ak, Pilaat kaawiico aman : « Taloŋ, aŋ sultinko ! » 15 Ŋuur gay teestu pey koole aman : « Ibiniy weriy ! Ibiniy weriy ! Ɗooɗig ka etor ! » Pilaat indiig aman : « Ku raka naa ɗooɗin̰ sultinko ka etor walla ? » Agindaw ku gay satkiner telkiiji aman : « Ni bal gine sultan ka pey. Sultinni-ak, ŋaar ko sultan ka tatik ka Room-aŋ di. » 16 Hiyya, Pilaat beriicog Iisa, ŋu ɓaayiy ɗooɗin̰ ka etor. Kar askirna-ak obiiga ho ŋu ɗeettu iŋ ŋaara.
Ɗooɗe ka Iisa ka etor
(Matiye 27.32-44, Maark 15.21-32, Luk 23.26-43)
17 Wiktin taat Iisa amiliy min ɗo geegirdi-ak, meen̰ji di icig etoy kaak ŋu ɓaayiy ɗooɗin̰ji. Ŋa aaniytu wer kaak ŋu ɓaayiy ɗooɗin̰ji-aka. Wer-ak, ŋu kolaag a « Ɗawik ta kaar » ho iŋ kaaw ta *Yuudinnar gay, ŋu kolaag a « Golgota ». 18 Min ŋu ottu ɗo wer-ak, askirna-ak ɗooɗiig Iisa ka etor. Ŋu ɗooɗtu pey gee seer ka atiydi, rakki ɗo meeday, rakki gay ɗo n̰ugilay. 19 Pilaat ɗiyiico ɗo geen̰ji a ŋuu siire maanna, ŋuu ɗooɗin̰ ka etoy ka Iisa. Maanna-ak, ŋu siirji aman : « Iisa kaak min Nazareet, sultan ka Yuudinnar. » 20 Yuudinna dakina garkiyiig maan kaak ŋu siirtu-aka, asaan wer kaak ŋu ɗooɗiig Iisa-ak mootan di iŋ geeger. Ho siire-ak sa, ŋu siirig iŋ kaaw ta Yuudinnar, iŋ ta Roominar ho iŋ ta Greknar. 21 Min agindaw ku gay satkiner ku Yuudinnar taliig maan kaak Pilaat siirtu-ak, ŋu ɓaawiiji. Ŋu ɗiyiiji aman : « Maa di ki siiriy aman : ‟ Sultan ka Yuudinnar ” ? Nin raka kii siire aman : ‟ Gem-aŋ ɗiya a ŋa sultan ka Yuudinnar. ” » 22 Pilaat gay telkiico aman : « Kaaw taat nu siirtu-at, nu siirta. »
23 Askirin gay, min ŋu ɗooɗiig Iisa ka etor, ŋu ɗeeɗiit kesuuney werin pooɗ, ay gem di ictu wer rakki. Kar ŋa gin pey batik yaarko taat bal orpe, ŋu azit werti rakki di min kuwa yoo baata. Taar sa ŋu iciita. 24 Ɗo bit kanti ko, askirin kaawtu benannico aman : « Dakinte eerintiɗo. Kan̰jinte kan̰jen di. Gem kaak ta galji di yaa icinti. » Ampaa ko, kaaw taat ŋu siirtu ɗo Kitamner astu ɗo werti aman : « Ŋu ɗeeɗit kesuuner ho ŋu kan̰je iŋ batkor ta yaarko. »*
25 Moota iŋ et kaak ŋu ɗooɗiig Iisa-ak gay, daaɗ peya eɗe, ŋuur atan̰ Iisa, iŋ booti Mariyam, iŋ daaciy ta Kilopaas ho iŋ Mariyam taat min geeger ka Magdala. 26 Wiktin taat Iisa taliit yaaco ho ŋa taliig *maajirin̰cey kaak ŋa elgiyo peya ɗo serpiti-ak, ŋa ɗiyiitit aman : « Iya, aŋ ko roŋke. » 27 Kar ŋa kaawiiji pey ɗo maajirin̰cey aman : « An ko yaako. » Min ŋaar-ak di, maajirin̰ce-ak iyiit atan̰ Iisa ɗo geriy.
Muut ta Iisa
(Matiye 27.45-56, Maark 15.33-41, Luk 23.44-49)
28 Min ŋaar-ak, Iisa kaawtu aman : « Ibin diyaanu. » Ka seener, ŋa ibina ko kadar riyoy gaase, ŋa kaawtu pa-ak a kaaw taat ŋu siirtu ɗo Kitamner yaa ase ɗo werti. 29 Ɗo wer-ak gin bardil miin iŋ maam tooro ku *bin̰di. Askirna-ak ictu bit ka jarɗor, ŋu ɗuuniit ɗo korɗiŋ ta et kaak ŋu koliy « Isoop ». Ŋu coopiig ɗo maamar, kar ŋu n̰aamiijig ɗo bi ka Iisa. 30 Min Iisa aawiiga, ŋa ɗiytu aman : « Hiyya, ta nece. » Min ŋaar-ak, ŋa oniig kaay ho ruwwiney amiltu.
Ŋu waacig Iisa ɗo serpey
31 Uudin taat ŋu siya ko ziŋkico ɗo ƴiriy ta *sabitdi, agindaw ku *Yuudinnar bal rake a momtin kuuk ŋu ɗooɗtu-ak yaa goye pey kuwaŋ di. Asaan ƴiriy ta sabit-at, taar yaarko. Hiyya, ŋu kaawiiji ɗo Pilaat a ŋaaco kaawe ɗo askirnar ŋuu ɓaa ƴiimin̰ asin̰co ku gee kuuk ŋu ɗooɗtu-aku. 32 Hiyya, askirna-ak ɓaawtu. Gee kuuk ŋu ɗooɗig iŋ Iisa-ak, ŋu ƴiimiicog asin̰co. Ay gem di, ŋu ƴiimig asin̰ji rakki rakki. 33 Wiktin taat ŋu otiiji ɗo Iisa gay, ŋu gasig ko ŋa mate. Min pa-ak, ŋu bal ko ƴiimin̰ asin̰ji. 34 Kar min askirna-ak, rakki ictu garta, ŋa waaciig Iisa ɗo serpey ho baar iŋ amay amiltu. 35 Gem kaak siirkoŋ gamin-aŋ talig iŋ odinay ho kaawoy-an ka seener. Ŋaar meen̰ji iban kadar kaawoy taat ŋa kaawiy-an ka seener ho ŋa kaawiy a kuŋko oki yaa aamine. 36 Kar awalle gay, ŋu siir ɗo Kitamner aman : « Yoo kaasoy rakki sa, ŋu bal ƴiimin̰ji. » Maanna-aŋ kuuniytu asaan kaaw-an yaa ase ɗo werti. 37 Ɗo wer ka pey ŋu siir ɗo Kitamner aman : « Ƴiriy rakki, odinco, ŋu asa aaniyin̰ ɗo ŋaar kaak ŋu waacig ɗo serpey. »
Un̰je ka Iisa ɗo maginer
(Matiye 27.57-61, Maark 15.42-47, Luk 23.50-56)
38 Min gamin-aŋ birtu, gin gem rakki min geeger ka Arimate kaak ŋu kolaag Yuusup. Ŋaar sa maajirin̰cey ka Iisa. Kar ŋa bal kaawe ɗo geemir, asaan ŋa gina kolaw ɗo agindaw ku Yuudinnar. Ŋa ɓaawiiji ɗo Pilaat ho ŋa dakiig inda a ŋaaji rase botol, ŋa ɓaayiy paayin̰ zi ka Iisa. Hiyya, Pilaat ooytu Yuusup ɓaa paayin̰ji, ŋa ɓaayiy tiisin̰ji. 39 Kar gin pey gem ka pey, ŋu kolaag Nikodeem. Ŋaar ko kaak awalle ɓaawji ɗak ko ɗo Iisa iŋ aando-aka. Ŋaar gay iytu itir kaak ŋa amsig buw ku atay kuuk ŋu koliy « miir » iŋ « alowes ». Itir ŋaar-ak, oomiŋkuwiy yaa nece iŋ jeliŋ ka amiydi. 40 Yuusup iŋ Nikodeem ictu jarɗo, ŋu kockiciitit itir uudin taat Yuudinna gingiy ya ŋu tiisa geen̰co, kar ŋu maliyiig zi ka Iisa iŋ kapanne. 41 Ɗo wer kaak ŋu ɗooɗiig Iisa-ak gay gin jineene rakki. Kar atta ɗo jineendi-ak gay gin magin taat ŋu baltit un̰je misa gemo. 42 Uudin taat ka kawtinti sabit ko, pey magin-at sa moota di-ak, hiyya, ŋu un̰jiig zi ka Iisa ɗo maginer-ata.
* 19:24 Wer ka gase kaawor ɗo Soom 22.19. 19:36 Wer ka gase kaawor ɗo Ekzood 12.46, Nombir 9.12 ho Soom 34.21. 19:37 Wer ka gase kaawor ɗo Zakariya 12.10.