14
Oun Ikonium Taun
Oun Ikonium taun, Pol Banabas ado, idi gai age difedig gen, Juda neid uub fõ bun dile fen, an tamo waud yaleya bun wogõ de di, Juda tamo kayau ado Grik tamo kayau musei momoi den. Anĩ ere, Juda tamo momoiya sã anidim, haiden idi nameid dalese di, haiden idi, momoiya tamo kayau kiwai difenẽdin. Anĩ nigin, Pol Banabas ado, sain meluk an dibod ken, Odug nigin kumĩ sã wogõ den. Age dife di, Odug ĩ, idi memelik uris ado dinodiyouf nigin, megeir ifenẽdin, anĩ bunem, Odug yogon wau ifenẽya nẽ od anĩ megeir fen. Tamo kayau taun temeleid faraf fen, tunĩ Juda tamo geideid, tunĩ aposel geid. Age de fen, Juda tamo ado haiden, dogo neid uyu irouya geid, aposel to biya difiyeĩd fen, meein tulu difiyẽdiyouf nigin age difen. Anĩ ere, aposel idi anĩ kelei ken, idi diya, Likonia distrik nediwon Listra taun, Derbe taun, anĩ kalilĩ fiya bun diyok dile fen, an biya od wogõ den.
Oun Listra ado Derbe Taun
Oun Listra taun, tamo taka ye ilolaisin ibodon, ĩ sina namenem ye ilolaisin wõ yen, anĩ to iyõdig. Ĩ, Pol od wogõ ye mog, karĩ fiyen. Pol ĩ lo fiyekel fen, ĩ bouwa biya lauf nigin momoiya ado anĩ ile fen, 10 Pol ait odugem iweig iron, “Fã wale ufar!” Age ye di, ĩ gurusã ye, iyok ilen.
11 Tamo kayau musei Pol age fen anĩ dile fen, Likonia od nem diweig diron, “Waitou tamo falei difel fen, ada gein disil!” 12 Idi Banabas ĩ Sus difiye ken, Pol ĩ Hermes difiyen, ere nigin, Pol ĩ ait ado tamo. 13 Waitou Sus nẽ tempel, taun yerin ibodon. Waitou Sus nẽ pris, bulmakau bobõ gĩ fediya adodo, taun bobogẽ irou isin, ere nigin, ĩ tamo kayau musei geid, aposel sesewi fiya difenẽdiyouf nigin age fen.
14 Anĩ ere, aposel Banabas Pol ado, anĩ karĩ de fen, dogo neid kolos serek difeid fen, tamo kayau musei atun gududu de dile diweig diron, 15 “Tamo kayau, ã ere nigin enei ago gef? Amãg tamo maug, ã gen. Amã ã gein biya od marou masif, are ã kaũ sã enei utorõg fen, mata ibodõya Negur ĩ, saa, teneub, maaĩ ado, anidi namen ereb ereb ganan inodin, ĩ bun falei gouf nigin marokeneik. 16 Kulu Negur ĩ tamo kayau teneub ganan bun itornẽdi di, dogo neid oroya dõ difen. 17 Anĩ ere, Negur ĩ yogo nigin yaor fiya to itor ken, faimud ereb ereb biya age fedig anĩ bunem, yogo nigin yaor fedig. Ĩ saa bunem uyẽ ado, saaf dogo neid sain dõf fen, ifeneĩdig. Ĩ saaf musei biya ifenei ken, wauĩ bun kulĩya ifeneĩdig.” 18 Od enei nemeg, tamo kayau musei aposel sesewi difenẽdiyouf nigin age difen, anĩ ere, aposel idi naabureid gudũ difenẽdiyouf nigin lakĩ difen.
19 Age dife di, Juda tamo tunĩ, Antiok ado Ikonium taun temeleid disi fen, tamo kayau musei waud dalen. Age de fen, idi Pol meein tulu difiyẽ, laa fel de fen, taun yerin diror diroulen. 20 Anĩ ere, dõ fiya tar guru de, Pol salili difiyẽ di, ĩ fã yale fen, baban taun kel ilen. Naa taka di, ĩ Banabas ado Derbe taun dilen.
Aposel Siria Distrik Oun Antiok Taun Keku Den
21 Idi taun anĩ bun biya od wogõ de fen, dõ fiya tar musei dalen. Age difel fen, idi Listra, Ikonium ado, Antiok taun keku de dile, 22 dõ fiya tar megeir difiyeĩd fen, idi momoiya bun dibodõf nigin waud dalesen. Idi diron, “Ada Negur nẽ tano bun ileya nigin, morõ musei talouf bagai.” 23 Pol Banabas ado, sios mugu mugu bun, uyu irouya digirneĩd fen, kosẽya ado kuriya bunem, Odug idi ĩ nigin momoi dedig, ĩ ima bun dinenẽdin. 24 Idi Pisidia distrik atu diyok dile, Pamfilia provins bun wowã den. 25 Age de fen, idi Perga taun an od wogõ del fen, Atalia taun disilen.
26 Idi Ataliam waag dale, Antiok keku de dilen, kulu an, sios, kabĩ gama bure difelel anĩ nigin, aposel idi Negur nẽ wau ifenẽya bun dinenẽdin. 27 Idi Antiok taun wowã de fen, sios kuru difeid fen, Negur idi bunem ereb age fen anĩ ganan ado, Negur ĩ haiden momoi douf nigin sukar kã fen anĩ, wogõ difiyẽdin. 28 Age dife fen, idi, dõ fiya tar geid, sain meluk an dibodon.