15
Guru Fiya Oun Jerusalem
Tamo tunĩ, Judia distrik bun temeleid Antiok taun disi fen, momoiya tamo kayau eig de difelnẽdin, “Ã Moses nẽ tobonunã kilei, mulũ to ulagauf are, ã kel gei yeĩya kisi feleya sã.” Od enei nigin, idi Pol Banabas ado geid fatuk bagai fefe de fen, luwa diroun. Anĩ nigin, momoiya tamo kayau enei nigin Jerusalem disel fen, aposel ado uyu irouya geid to difiyẽdiyouf nigin, Pol Banabas ado momoiya tamo tunĩ geid digirnẽdin. Sios idi sur difedi di, Fonisia ado Samaria distrik atu dile fen, haiden idi Negur bun falei den anĩ dirokenẽdin. Od eneim, momoiya tamo kayau ganan fatuk bagai kulĩ den. Idi Jerusalem wõ de di, sios, aposel geid, uyu iroudiya anidim idi aan difiyẽdin. Age dife di, Negur idi bunem ereb age fen anĩ ganan, sios, aposel geid, uyu iroudiya wogõ difiyẽdin.
Age dife di, momoiya tamo tunĩ Farisia mala bun temeleid, fã de fen, diron, “Haiden idi mulũ dile fen, Moses nẽ Lo dõ difouf nigin dirokenẽdiyouf bagai.”
Age de di, aposel idi, uyu iroudiya geid, od enei nigin guru de katõ difen. Od musei sain meluk katõ difen sain, Pita fã yale irokenẽdin, “Turau tar, ã keleĩ, kulu, sain taka bun, haiden idi aya sigorou bun biya od karĩ de fen, momoi douf nigin, ã atun Negur aya igirnan. Negur ĩ, tamo nẽ wau keleĩ, ĩ Awa Uur Fateul, ada ifanadan gen, haiden idig ifenẽdin anĩ bunem, idig yaledin anĩ ifelnẽdin. Negur, ada ado idi geid atun daũ taka to inon, ere nigin, momoiya bunem ĩ waud kulo feledin. 10 Anĩ ere, ere nigin ã gama Negur kisi wiyẽg fen, morõ adag age fiya, tubuda tareg faali fiya kisi feleya san anĩ, dõ fiya tar tetedin unogouf nigin ago gef? 11 Sã! Ada, idi agef kel gei fedif gen, neda Odug Jesus nẽ wau ifenẽya bunem, adag agef kel gei fadaf anĩ momoi tauf.”
12 Tamo kayau ganan guru difen anidi ganan foro del fen, Banabas Pol ado, Negur idi bunem memelik ado uris fire fire haiden atun inodin anĩ wogõ de di, karĩ den. 13 Idi wogõ dele di, Jems ĩ iron, “Neu turau tar, karĩ wiyag. 14 Simon mogo faded fadal, are Negur ĩ yogo yana nigin ye fen, haiden atun tamo kayau yaledin anĩ bunem, ĩ urug bagai haiden nigin wau yenen anĩ ifelnadan. 15 Profet neid od are, enei ado susu felef, are Negur nẽ Itotoya bun eig ye irok kilei:
16 “ ‘Enei dumen, aya kelau fen,
Dawid nẽ salafat kubũ yen anĩ baban alesauf.
Aya sesen ledin anĩ madur afeleid fen,
baban anouf,
17 anĩ bunem, tamo kayau ganan atun tunĩ ado, haiden ganan neu nigin agirnẽdin geid,
Odug dimirnẽf.’*
18 Odug ĩ enei kulu bagai yaor fen, ĩ anĩ agef irok.
19 “Anĩ nigin, neu es fiya bun, ada haiden Negur bun falei def anidi, morõ to tafenẽdiyouf. 20 Age fiya ban, ada pas tatot fen, idi saaf idegẽya waitou bun sesewi difen anĩ to dãf nigin, noli tobonunã bun to dilauf nigin, yaro uleid kakã difeid fen, didenkesif anĩ to dãf nigin ado, yaro naud adodo to dãf nigin torokenẽdiyouf. 21 Ere nigin, sain meluk bagai, Moses nẽ Lo taun ganan bun wogõ de fen, Sabat naa ganan bun Juda neid uub fõ fõ bun diwesedig.”
Guru Fiya Nẽ Pas Haiden Momoiya Tamo Kayau Bun Sur Difen
22 Age ye di, aposel idi, uyu iroudiya ado, sios ganan geid, idi atun tamo tunĩ digirneĩd fen, Pol Banabas ado weim Antiok taun sur difediyouf nigin kisi difon. Idi Judas (yana taka Basabas dedig) ado Sailas digirnẽdin, tamo uru anidi, momoiya tamo kayau atun, idi uyu irouya. 23 Idi bun pas eig de ditoton anĩ sur difen:
Amã aposel, uyu iroudiya geid, ãgenei tureĩ tar,
haiden bun temeleĩ turamã tar Antiok taun, Siria ado, Silisia provins bun ubodõgef aan mayeik.
24 Amã nemã tamo tunĩ, yoya to dale fen, dile, idi neid wogõya bunem gelele diyei ken, wauĩ morõ difenein anĩ, amã karĩ maun. 25 Anĩ nigin, amã ganan kisi tekelei mano fen, tamo tunĩ magirneĩd fen, nemã oboimã tar bagai Banabas Pol ado geid ã gein sur mafedif. 26 Banabas Pol ado idi, neda Odug Jesus Kristus yana nigin, dogo neid mata itorõya nigin to fese den. 27 Anĩ nigin, amã matotkeneik anĩ sigoredim megeir fiya nigin, Judas Sailas ado sur mafedif. 28 Awa Uur Fateul, amã geid, kisi tekelei fen, ã bun nun enei teten baban morõ taka to mafeneĩf nigin yo maun: 29 Ã saaf idegẽya waitou bun sesewi difen anĩ to wãgauf, yaro naud adodo to wãgauf, yaro uleid kakã difeid fen, didenkesif anĩ to wãgauf ado, noli tobonunã bun to ulagauf. Ã enei adok irok kilei sese gouf are, ã nigin deuf.
Dabuo.
 
30 Tamo idi sur difedi di, Antiok taun disil, sios kuru difeid fen, pas anĩ difenẽdin. 31 Tamo kayau pas anĩ diwes fen, waud yaleseya od anĩ nigin kulĩ den. 32 Judas Sailas ado, idi dogo profet, momoiya tamo kayau waud dales fen, megeir difenẽdiyouf nigin od fatuk wogõ den. 33 Idi an sain naal meluk dibodon, age dife di, momoiya tamo kayaum waud inosiya ado sur difedi di, idi sur difedin anidi gedin keku de dilen. 35 Anĩ ere, Pol Banabas ado Antiok dibodon, an idi tunĩ museig geid fen, Odug nẽ od difelneĩd fen, wogõ den.
Pol Banabas Ado Waud Tekelei San
36 Naa tunĩ ilele di, Pol Banabas irokenen, “Ada keku tau fen, taun ganan Odug nẽ od wogõ tafiyẽdin nẽ an turada tar ki tafiyeĩd fen, idi naig difef anĩ tailauf.” 37 Banabas ĩ, Jon yana taka Mak dedig, idi geid dilauf nigin oron, 38 anĩ ere, Pol ĩ weim dilauf are to biya ye kisi fen, ere nigin, Jon ĩ Pamfilia provins oun idi itorneĩd fen, idi geid kabĩ to dalef dilen. 39 Idi fatuk bagai fe de fen, fara difen. Banabas ĩ Mak yale fen, waag bun Saipras nuyo dilen, 40 anĩ ere, Pol ĩ Sailas igirnẽ di, momoiya tamo kayaum Odug nẽ wau ifenẽya bun dinenẽdi di, dilen. 41 Ĩ Siria ado Silisia provins atu ile fen, sios megeir fiyẽdif ilen.
* 15:17 Amos 9:11, 12 15:33 Itotoya tunĩ eig ye irok: dilen. 34 Anĩ ere, Sailas ĩ an ibodõf nigin kisi fen.