8
Sol ĩ Stiwen dukesiyouf nigin, idi geid waud tekelein.
Sol Sios Darau Ifenen
Naa anĩ bun, darau odug Jerusalem sios bun wõ yen. Age fe di, momoiya tamo kayau ganan firagagaũ dife, Judia ado Samaria distrik bun dilelen, aposel dogol Jerusalem difaren. Negur oroya dõ difedig tamo tunĩ Stiwen mũ difel fen, ĩ nigin waud fatuk gudũf, inã loguren. Anĩ ere, Sol gariya ino, sios daũ fouf nigin age fen. Ĩ fõ bun fõ bun ile fen, momoiya tamo kayau geif fen, kalabus bun inenẽdin.
Filip Samaria Ilen
Momoiya tamo kayau firagagaũ de dilelen, idi dilelen nẽ an biya od wogõ den. Filip Samaria neid taun taka bun ile fen, an Kristus nigin wogõ yen. Tamo kayau, Filip nẽ od karĩ den ado ĩ memelik inodin anĩ dile fen, idi ganan Filip wogõ yen anĩ bun kisi fatuk dino, karĩ difiyen. Tamo kayau musei bun tamal, kaa sesen kakaĩ de ulolõ deis diyalelen, ilolaisin musei ado yeid fefu fedin musei el fedin. Anĩ nigin, taun anĩ bun kulĩya odug adon.
Idegẽya Waitou Kosẽ Fiyẽdig Tamo Simon
Tamo taka yana Simon dedig an ibodon, ĩ taun anĩ bun idegẽya kosẽ inodidig, anĩ bunem Samaria tamo kayau ganan terẽ fiyẽdidig. Ĩ yogo nigin anĩ, aya tamo odug yedig. 10 Age fe di, tamo kayau yeneid adodo, yeneid sãsã geid ganan, ĩ bun kisi fatuk dino karĩ difiye ken, diron, “Tamo enei, Negur nẽ megeir, Megeir Odug dedig anĩ.” 11 Idi ĩ bun kisi fatuk dino karĩ difiyen, ere nigin, ĩ sain meluk idegẽya kosẽ bunem terẽ fiyẽdidig. 12 Anĩ ere, sain Filip Negur nẽ tano ado Jesus Kristus yana nigin biya od wogõ ye di, idi in od momoi den, age dife di, idi naan igunẽdin, tamo ado kayau geid. 13 Simon ĩg momoi ye di, naan igunen. Agef fen, Filip nain be ilef are, ĩ dõ felef iyo ken, memelik uris ado odudug wõ yedin anĩ ileid fen, terẽ yen.
14 Aposel Jerusalem dibodon idi, Samaria tamo kayau, Negur nẽ od mogo dalen anĩ karĩ de fen, idi, Pita Jon ado, idi gedin sur difedin. 15 Idi an wõ de fen, Samaria tamo kayau Awa Uur Fateul dalouf nigin kosẽ den, 16 ere nigin, Awa Uur Fateul idi taka bun fau isiya san, idi Odug Jesus yana bunem naan igunẽdin dogol. 17 Age dife fen, Pita Jon ado, imeid idi tetedin dino di, idi Awa Uur Fateul dalen.
18 Aposel imeid tamo kayau tetedin dino di, tamo kayau Awa Uur ifenẽdin, Simon anĩ ile fen, aposel moni ifenẽdiyouf nigin agef fen, 19 iron, “Ayag megeir enei wanage di, taka teten imau ano di, Awa Uur Fateul yalouf.”
20 Age ye di, Pita ĩ irokenen, “Ogon moni õ ado inanakalauf, ere nigin, õ Negur nẽ ege luwa, Awa Uur Fateul moni nem na yaleya kisi feleya wol. 21 Õ amã nemã kabĩ bun, amã geid katõ tekelei sã, nemã kabĩ taka to walef, ere nigin, Negur mala bun waũ tutuk sã. 22 Ani nigin, sane enei nigin waũ falei wo fen, Odug bun kosẽ wo. Õ waũ bun kisi agef yenek anĩ nigin Odug weder tu kalauf be. 23 Ere nigin, õ waũ bun dirikeĩ bagai fen, mosorem irounok anĩ ailef.”
24 Age ye di, Simon solof iron, “Ereb ã wogõ gel anĩ, aya bun to wõ youf nigin, Odug kosẽ wiyẽg.”
25 Pita Jon ado, Odug nẽ od kurõ difeis fen, wogõ difiyẽdin, age difel fen, idi Jerusalem keku de, naab luwen Samaria fonõ musei bun biya od wogõ de dilen.
Filip Itiopia Tamo Ado
26 Odug nẽ engel Filip irokenen, “Fã wo fen, õ saut melem naab gerere tuan ibodok an ule, naab are Jerusalemem isil, Gasa taun wõ yen.” 27 Anĩ nigin, Filip fã ye fen, ilen, luwen Itiopia tamo faat korõ feleya anĩ ĩ ket ile mog, fotou fiyen, tamo are Itiopia nẽ kuin Kandasi nẽ safina ganan lo fiya tamo, yana odug ado. Ĩ Negur yana yalesauf nigin Jerusalem ilen, 28 ĩ karis bun ibod ken, kel yogon fonõ naab yale ile fen, profet Asaia nẽ buk iwesef ilen. 29 Awa Uur Filip irokenen, “Karis anĩ garan ule fen, non ufar.”
30 Age ye di, Filip karis anĩ garan gududu ye isel, tamo anĩ profet Asaia nẽ buk iwes mog, karĩ ye fen, to fiyen, “Õ uwesef anĩ nẽ gariya keleĩ de?”
31 Ĩ iron, “Tamo takam to faded fiyauf are, naig fe di, aya keleĩ youf?” Anĩ nigin, ĩ Filip isel, urom karis bun dibodõf nigin irokenen.
32 Faat korõ feleya tamo are, Negur nẽ Itotoya bun yenek enei iwesen:
“Ĩ sipsip dukesiyouf nigin dirou dilen gen dirou dilen,
ĩ, sipsip momou siwi gudũ fiya tamo wagen dẽ yeledig gen,
od taka to wogõ yen.
33 Ĩ lai difiye ken, ĩ to tutuk es difiyen.
Taka nem yogon ibor nẽ tubu tar nigin to wogõ youf,
ere nigin, yogon mata tenebur ein dalelen.”*
34 Faat korõ feleya tamo Filip to fiyen, “Profet ai nigin enei wogõ yef anĩ urokana, ĩ yogo nigin de, tamo taka nigin?” 35 Age ye di, Filip Negur nẽ Itotoya enei bun gariya ino fen, Jesus nigin biya od wogõ fiyen.
36 Idi naab diyok dile fen, naan taka bun disi fen, faat korõ feleya tamo iron, “Ulef, naan yeir, erem anĩ aya naan igunauf nigin katũ fiyaf?” 38 Age ye fen, ĩ karis irou dẽ yalauf nigin irokenen. Age fe di, ĩ Filip ado kututũ deis, naanũ disil fen, Filipem naan igunen. 39 Sain idi naanũ tamal disele di, Odug nẽ Awa Uur Filip yale irou ilen, age fe di, faat korõ feleya tamo Filip baban to ilen, anĩ ere, ĩ kulĩya odug ado naab iyok ilen. 40 Anĩ ere, Filip Asdot taun wõ ye, naab iyok ile fen, taun ganan bun biya od wogõ yef ile, Sisaria taun wõ yen.
* 8:33 Asaia 53:7, 8 8:36 Itotoya dum ditoton tunĩ eig ye irok: fiyaf?” 37 Age ye di, Filip ĩ irokenen, “Õ waũ adok momoi youf are, õ naan agunõf.” Faat korõ feleya tamo solof iron, “Aya momoi auf, Jesus Kristus ĩ Negur Naal.”