I Mahusay a Baheta tungkul ni Jesu Cristo a nisulat ni
Mateo
1
Tu Lista Du Apo-apo Ni Jesus
Saye i listaa du apo-apo ni Jesu Cristo a gébwat ta lahi ni Dabid, a lahi be ni Abraham.
Ti Abraham i ama ni Isak; ti Isak i ama ni Hakob, a siya man dén i ama de Huda a pépétwadi. Ti Huda i ama ni Pares sakay ni Sara (ti Tamar i ina de). Ti Pares i ama ni Esrom, éy ti Esrom éy ama ni Aram. Ti Aram i ama ni Aminadab; ti Aminadab i ama ni Nason; ti Nason i ama ni Salmon; Ti Salmon i ama ni Boos (ti Rakab i ina na). Ti Boos i ama ni Obed (ti Rut i ina na). Ti Obed i ama ni Hese, at ti Hese i ama ni Hari Dabid.
Sakay ti Dabid i ama ni Solomon (tu ina na éy tu dati a asawa ni Urias). Ti Solomon i ama ni Roboam; ti Roboam i ama ni Abias, at ti Abias i ama ni Asa. Nadid, ti Asa i ama ni Hosapat; éy ti Hosapat i ama ni Horam, a siya i ama ni Osias. Ti Osias éy siya i ama ni Hotam, a ama man dén siya ni Akas; at ti Akas i ama ni Esekias. 10 Ti Esekias i ama ni Manases; ti Manases i ama ni Amos, a siya i ama ni Hoseas. 11 Ti Hoseas i ama de Hekonias a pépétwadi. Nadid, saya tu panahun a nipéngiagton du Judeo ta Babilonia.
12 Nadid, to kéagton de ta Babilonia, éy naging anak ni Hekonias ti Salatiel. Sakay ti Salatiel i ama ni Sorobabel. 13 Ti Sorobabel i ama ni Abiud, a siya i ama man dén ni Eliakim; at ti Eliakim i ama ni Asor. 14 Ti Asor i ama ni Sadok; ti Sadok i ama ni Akim; ti Akim i ama ni Eliud. 15 Ti Eliud i ama ni Eleasar; ti Eleasar i ama ni Matan, a siya i ama ni Hakob. 16 Sakay ti Hakob i ama ni Hose a asawa ni Maria. Ey siya i ina ni Jesus a ngéngahinan de a Cristo.
17 Samakatuwid, éy sapulu éy ta épat a salin a lahi sapul ni Abraham a hanggan ni Dabid. Sakay sapulu be éy ta épat a salin sapul ni Dabid a hanggan ta panahun a niagton side ta Babilonia. Sakay sapulu be éy ta épat a salin sapul to kéagton de ta Babilonia a hanggan ni Cristo.
To Nipéngienak Ni Jesus
18 Nadid, kona se i pinéngienaka ni Jesu Cristo. Ti Maria a ina na, sakay ti Hose, éy nagkasundu dén side a magasawa. Pero bagu side nagagum, éy méngilog dén ti Maria. (Saya i gimet na Banal a Espiritu.) 19 Ey ti Hose a maging asawa na, pékabaheta na a méngilog dén siya, éy talaga na siya a hiwalayan, pero lihim san, monda éwan masanike ti Maria ta harap na banuwan. Mahusay tu ugali ni Hose. 20 Nadid, pégisip-isip na pabi ta éya, éy nipatagenép diya i esa a anghel, a kinagi na kan diya, a “Hose, diyan ka méganteng. Tulosén mo san a asawan ti Maria, dahilan i ilog naa éy gimet ina na Banal a Espiritu. 21 Magenak siya ta lélake. Ey ta pégenak na,” kagi na, “éy ngahinan mo siya ni Jesus, da siya ngani i méngiligtasa du sakup na a tolay ta kasalanan de.”
22 Nadid, nanyari ya de Maria, a monda matupad tu nipekagi na Panginoon to purupeta to araw. I kinagi naa, éy 23 “Mangilog i esa a madiket, a tulos magenak siya ta lélake; Sakay ngahinan de siya a Manwel.” (I kahulugen na éya, éy “Kaguman tam i Diyos.”)
24 Nadid, kélukag ni Hose, éy sinunud na tu utus diya no anghel, a pinakasalan na ti Maria. 25 Pero éwan na siya inadenean a hanggan éwan linumwas tu anak. Ey to kéenak na, éy nginahinan na ta Jesus.