2
Kébisita Du Matalinung
Nadid, nienak ti Jesus ta Betlehem ta Hudea to panahun ni Hari Herod. Ey to nikeenak na dén, éy dinumemét ta Jerusalem i sénganya a Matalinung a lélake, a gébwat side ta sikatan. Nagpakipakelagip side a kinagi de, a “Ahe tu nienak a hari kan na Judeo? Da neta me ta sikatan a linumitaw tu biton a tanda no nikeenak na. Kanya inumange kame se a sumamba kame diya.”
Nadid ti Hari Herod, pékabaheta na ta éya, éy naligalig siya, éy kona be du tolay ta Jerusalem. Kanya pinapisan na du mataas a padi sakay du maistu ta rilihiyon, a nipakelagip na dide éng ahe kan ienak tu tiniyak dén na Diyos a tagapagligtas. Ey kinagi de diya, a “Ienak kan siya ta Betlehem ta Hudea; tukoy me ya, da saye tu nisulat du purupeta:
‘Sikam a taga Betlehem, lalo a tanyag i banuwan moya kesira du iba a banuwan ta Hudea, da ienak sina i esa a lélake a mataas, a siya i mamahala du étanan a sakup ko a tolay a Israel.’ ”
Nadid, pékabati ni Hari Herod ta éya, éy nipauwet na ta lihim du Matalinung, a monda ipakelagip na dide éng nikésiya linumitaw to biton dide. Sakay tulos pinéglakad na side ta Betlehem, a pinagbilinan na side a kinagi na, a “Ikad moy dén ahayukén moy tu anak. Ey péketa moy diya,” kagi na, “éy ikagi moy diyakén, a monda makaangeék be sa a sumamba diya.”
Nadid, pékabati de to bilin no hari, éy néglakad dén side. Ey tu biton a neta de a linumitaw to éya éy neta de man dén. Tulos inunonod de a hanggan hinumintu to némo no édsean no anak. 10 Ey mésahat du Matalinung to péketa de to biton. 11 Ey késdép de to bile, éy neta de de Maria a patena, éy linumuhud side a sinumamba to anak. Sakay inukad de tu kébil de, a inatdinan de tu anak ta kaluub--gintu, sakay kamangyan, sakay pulurida i niatéd dia. 12 Ey nadid, to késoli du Matalinung ta banwan de, éy dinumiman side ta iba dén a dilan, da pinégkagian dén side na Diyos to tagenép de a diyan side magsoli ni Herod.
Kéginan De a Tamo Ta Egipto
13 Nadid, to kéhektat dén du Matalinung, éy nipatagenép ni Hose i esa a anghel a gébwat ta Panginoon. Kinagi na kan diya, a “Umikat ka dén, Hose, a kébilén mo agad di patenaa ta Egipto. Sakay diyan kam sa huméhektat hanggan éwan ko kagin diko, da ahayukén ni Herod i anaka a bunon na.” 14 Nadid, pékabati ni Hose ta éya, éy inumikat siya agad, éy to kélép be san a éya éy ginuminan dén side a mététena, a inumange side ta Egipto. 15 Ey édsa sa side a négiyan a hanggan to nikate ni Hari Herod.
Nanyari ya a monda matupad tu nipekagi na Panginoon to purupeta to araw, a “Utusan ko tu anak ko, a paluwasén ta Egipto.”
Ipabunu Ni Herod Du Anak a Lélake
16 Nadid ti Herod, pékapospos na a linoko siya du Matalinung, éy méiyamut siya a tahod. Kanya nipabunu na du étanan a anak a lélake ta Betlehem, sakay ta palebut na Betlehem. Nipabunu na du étanan a anak a mabulol, a hanggan du te idad ta éduwa a taon. Da éduwa dén a taon i nakalipasa sapul to nipaketa de to biton a tanda. I isipa ni Herod éy ipabunu na maka ti Jesus a anak.
17 Kona sa éy natupad ngani dén tu kinagi ni Purupeta Heremias to araw, a
18 “Mabati ta banuwan na Rama i mégsésangitén a mégsésangitén. Du apo ni Rakel a bébe, éy pégsangitan de du anak de. Sala de a wile-wilen side, da pate dén du anak de.”
Késoli De a Gébwat Ta Egipto
19 Nadid, to nikate ni Herod, éy nipatagenép tu anghel ni Hose, a kinagi na kan, a 20 “Hose, umégkat ka dén, a sumoli kam dén a mététena ta banuwan na Israel, da minate dén tu hari a gustu na a ipabuno tu anak moy.” 21 Nadid, pékabati ni Hose ta éya, éy inumégkat dén siya, a tulos nagsoli dén side a mététena ta Israel.
22 Pero pékabaheta ni Hose a ti Arkelao i hari dén ta Hudea, a siya i kapalit no ama na a Herod, éy méganteng siya a umange sa. Ey huway siya a pinégkagian na Diyos to tagenép na, kanya inumange side ta Galilea. 23 Ey mégiyan sa side ta banuwan na Nasaret. Ey dahil ta éya, éy natupad tu nihula du purupeta to araw, a kinagi de a taga Nasaret kan tu tiniyak na Diyos a maghari ta mundua.