3
Tu Pégtoldu Ni Juan a Mégbinyag
Nadid, ta panahun a éya, éy dinumemét ti Juan a Mégbinyag ta ilang a lugar ta Hudea, a nagsapul sa siya a mégtoldu. “Magsisi kam a ibutan moy du kasalanan moy,” kagi na, “da adene dén a maghari i Diyos.” Ti Juan i pinégkagiana ni Purupeta Isayas to nipégkagi na to araw, a
“Te magpahayag ta ilang a lugar, a i kagi naa du tolay éy dapat maghanda side ta kédemét na Panginoon, a husayén de be i péglakaden na.”
Nadid, tu badu ni Juan, éy ginamet ta buk na hayup. Sakay tu sinturon na éy katat. I kékanén naa éy pésah sakay pitukan. Ey inumange diya du tolay a taga Jerusalem, sakay du taga Hudea, sakay dudu mégiyan ta magdibilew ta Hordan. Ey nipagtapat de i étanan a kasalanan de, a tulos bininyagen side ni Juan ta dinuma na Hordan.
Pero péketa ni Juan ta meadu a Pariseo sakay Saduseo a inumange diya a ipabinyag, éy kinagi na dide, a “Sikam éy magkadukés kam a tolay. Anya i kailangan moya ta éye? Akala moy wade a makaginan kam ta parusa na Diyos? Baguén moy pa,” kagi na, “i ugali moya, a patunayan moy a nagsisi kam dén a talaga. Diyan kam umasa a agawén kam na Diyos da apo kam ni Abraham, da éwan ya tu kabuluhan ta Diyos. Da maski di bituae,” kagi na, “éy maari na Diyos a gemtén a maging apo ni Abraham.
10 “Tandaan moy,” kagi ni Juan, “mara i parusa na Diyos, éy wasay. Ey mehanda dén nadid tu wasay a pagpukan du kayo. Eng mara, sikam éy kayo kam. Ey du étanan a kayo a éwan magbunga ta mahusay a bunga, éy pukanén, sakay ibut ta apoy. 11 Sakén éy binyagen ta kam ta dinom a monda matukuyan kam a pinagsisian moy dén i kasalanan moy. Pero te ménegipo diyakén a dumemét. Eng iparehoék moy diya, éy éwanék tu pasa, da mataas siya diyakén. Siya éy binyagen na kam ta Banal a Espiritu, sakay ta apoy. 12 Mara,” kagi ni Juan, “i pamuhubaan naa ta tolay, éy bilao. Mara te kébil siya a bilao, monda tapan na tu béges na. Ey tu mahusay a béges, éy iedton na ta bile na, éy tu lupés, éy itutod na ta apoy a éwan maadép.”
Binyagen Ti Jesus
13 Nadid, dinumemét ti Jesus a gébwat ta Galilea, a inumange siya ni Juan a ipabinyag. 14 Ey sésawayén siya ni Juan, a kinagi na, a “Mésanikeék a sakén i magbinyaga diko. Sakén i kailangana a binyagen mo!” 15 Pero, “Ewan,” kagi ni Jesus. “Saye i dapat a gemtén ta a monda matupad i kaluuben na Diyos.” Ey nadid, to pégkagi ni Jesus ta éya, éy pinumayag ti Juan. 16 Ey to nipangbinyag na dén ni Jesus, éy inumahawas siya to dinom. Ey minapilak i langet, a tulos neta na i Espiritu na Diyos a dinumibi a koman i dagalan, éy inumapon diya. 17 Ey négkagi nadid i boses ta langet, a “Séˈ ina i anak ko a mahal, éy mésayaék diya.”