4
Tu Péngtokso Ni Satanas Ni Jesus
Nadid, tu Banal a Espiritu, éy niange na ti Jesus ta ilang a lugar, a monda tokson siya ni Satanas. Ey nagkulasiyon sa ti Jesus ta épatapulu a aldew. Ey mégalép siya. Ey inumange diya ti Satanas, a kinagi na, a “Eng anak ka na Diyos a talaga, éy gamitén mo i kapangyarian mua a paging tinapayén mo di bitoae.” Ey mégidel ti Jesus, a kinagi na, a “I kagia ta kasulatan na Diyos, éy éwan san kanén i ikabuhay mia, éngˈwan salita be na Diyos i ikabuhaya na tolay.”
Nadid, niange siya ni Satanas ta paluku no Templo ta Jerusalem. “Eng siko i anak na Diyos,” kagi na, “éy tumépduk ka dén. Ewan ka maanya, da i kagia ta kasulatan na Diyos, éy utusan kan na Diyos du anghel na a mangalaga diko. Sakay agawén de ka kan,” kagi ni Satanas, “monda éwan ka mebagsak ta bito.” Ey mégidel man dén ti Jesus, a kinagi na, a “I kagi a iba ta kasulatan, éy ‘Ewan maari a puhubaan na tolay i Diyos, éng aguman na.’ ” Nadid, huway a niange siya ni Satanas ta melélangkaw a buked, a nipatan-aw na diya i étanan a banubanuwan ta mundua, sakay tu kayamanan de. Sakay kinagi na ni Jesus, a “Iatéd ko diko i étanan a éya, éng dumapa ka san a sumamba diyakén.”
10 Pero kinagi ni Jesus, a “Umadeyo ka dén, Satanas. Da utus be na kasulatan na Diyos, éy ‘Panginoon mo a Diyos, éy siya san i sambaan mua; éy siya be san i péniwalaan mua.’ ”
11 Nadid, gininanan siya ni Satanas. Ey dinumemét sa du anghel diya, a inaguman de siya.
Mégsapul Ti Jesus a Mégtoldu
12 Nadid, pékabaheta ni Jesus a nipihesu dén ti Juan, éy nagsoli siya ta Galilea. 13 Ewan dén siya négiyan ta Nasaret, éngˈwan ta Kapernaum dén. I éya a banuwan éy édse ta digdig na diget, ta pag-itan na Sabulon éy ta Neptali. 14 Nanyari ya a monda matupad tu nihula ni Purupeta Isayas:
15 “Du taga Sabulon sakay du taga Neptali, éy side du édse ta adene na diget, to dibilew na Hordan. Sakay du éwan Judeo a mégiyan ta Galilea. 16 Side i mégiyan ta kedikléman. Pero meta de i ngéngahinan de a Demlag. Side a mégiyan ta kedikléman a méganteng side ta kamatayan. Ipaliwanag dide na Demlag, da mégiyan dide i Panginoon.”
17 Sapul ta éya a oras, éy négtétolduén ti Jesus, a kinagi na, a “Magsisi kam a ibutan moy du kasalanan moy, da adene dén a maghari i Diyos.”
Péngakit Ni Jesus Du Epat a Méngikan
18 To péglakad ni Jesus ta digdig na diget na Galilea, éy neta na i éduwa a lélake a ménggila. Patwadi side ti Simon, éy ti Andres. (Tu palayaw ni Simon éy ti Pedro.) 19 Kinagi na dide, a “Kumuyoyog kam diyakén a maging alagad ko. Sapul nadid, éy éwan kam dén mangalap ta ikan,” kagi na, “éngˈwan i alapén moya éy tolay a para diyakén.” 20 Ey pékabati du éduwa ta éya, éy basta gininanan de tu gila de, a kinumuyog side ni Jesus.
21 Tulos side a néglakad, éy neta de de Santiago éy ti Juan, a patwadi, a anak side ni Sebedeo. Kaguman de tama de to abeng, a mégayoma side to rambat de. Ey dinulawan side ni Jesus, 22 éy agad de gininanan tu abeng, sakay tama de, a kinumuyog be side ni Jesus.
Mégpahusay Ti Jesus
23 Nadid, méglebut ti Jesus ta étanan a Galilea, a mégtoldu siya du tolay du kapilya de, sakay mégpahayag siya ta Mahusay a Baheta tungkul ta péghari na Diyos. Sakay pinahusay na be du tolay ta étanan a sakisaket de. 24 Tulos tanyag siya ta étanan a Siria. Kanya niange de diya i étanan a te saket, sakay du te hirap, sakay du hinayup, sakay du mégkaramre, sakay du pile. Ey pinahusay na side a étanan. 25 Ey tinétagubet siya na meaadu a tolay a gébwat ta Galilea, sakay ta Dekapolis, sakay ta Jerusalem, sakay ta Hudea; sakay tolay be a gébwat ta dibilewa na Hordan.