5
Tu Pégtoldu Ni Jesus To Buked
Nadid, péketa ni Jesus du meaadu a tolay, éy nanohobuk siya to buked. Sakay inumeknud sa siya a magtoldu; éy inumadene diya dudu alagad na. Saye i péngtoldu naa dide:
Du Masuwerte
“Masuwerte du mababa, a Diyos san i asaan dia, da masakup side na kaharian na. Masuwerte du mélungkut, da pakasayaén side na Diyos. Masuwerte du magkabait, da atdinan side na Diyos to nipangako na. Masuwerte du pumilit a gumamet ta kaluuben na Diyos, da iatéd dide na Diyos i gustu de. Masuwerte du mekagbi, da kagbian be side na Diyos. Masuwerte du méniwala ta Diyos ta matapat, da meta de i Diyos. Masuwerte du mégpayo du méglébug, da side i bilang tunay a anak na Diyos. 10 Masuwerte du lélokon na tolay dahil to péniwala de ta Diyos, da masakup side na kaharian na Diyos.
11 “Masuwerte kam dahil ta péngahew dikam du tolay,” kagi ni Jesus, “sakay ta péngloko de dikam, sakay ta péngupos de dikam a mebuli. O, bagay lélokon de kam da sikam i sakup ko, éy masuwerte kam. 12 Bagay kona sa, éy dapat masaya kam, da dikél i gantimpala moy ta langet. Da tandaan moy, kona be sa i péngloko de du purupeta a neditol dikam.”
Asen Ey Ta Simbu
13 “Sikam a alagad ko, mara sikam i asen ta mundua,” kagi ni Jesus, “da sikam i magpahusay du tolay ta mundua. Pero éng maibut tu asen, a tumablal dén tu sida, éy pakodyan moy a mamasoli to asen na? Ewan dén nadid tu pasa. Kanya ibut san dén a tulos yudakén na tolay.
14 “Sikam i demlag a magpaliwanag ta tolay ta mundua,” kagi ni Jesus. “Ewan meliso i banuwan a édse ta buked. 15 Mara, éwan tu mégtab ta simbu a taklében na ta pégtakalan. Engˈwan, iedton na ta lamesa, monda matanglawan du édse ta bile. 16 Nadid, kona be sa i mahusay a gimet moy; diyan moy iliso. Ipeta moy du tolay i mahusay a ugali moy, monda purién de Tama moy ta langet.
Tungkul Ta Utus Ni Moises
17 “Diyan moy isipén a inumangeék se a monda paibut ko tu utus ni Moises, sakay tu pégtoldu du purupeta,” kagi ni Jesus. “Ewan! Ewanék se kanya inumange éy paibut ko, éngˈwan para ipaliwanag ko ya, sakay ganapén ko. 18 Da tandaan moy ye: éwan maibut i maski isesa a utus ta libru na Diyos, hanggan éwan maibut i langet éy ta mundua. 19 Kanya i sindu manglabag ta maski isesa a utus a éye, a itoldu na i kona sa ta tolay, éy siya i mababaa ta kaharian na Diyos. Pero tu manugsug ta utus a éye, a itoldu na i kona sa ta tolay, éy siya i mataasa ta kaharian na Diyos. 20 Da tandaan moy ye: i pégsunud moya ta Diyos, éng koman san i pégsunud du maistu ta rilihiyon sakay du Pariseyo, éy éwan kam makasdép ta kaharian na Diyos.”
Tu Pégtoldu Na Tungkul Ta Kéiyamut
21 “Tukoy moy dén i dati a utus,” kagi ni Jesus, “a ‘Diyan ka mémuno, sakay sindu makabuno éy hukumén na huwes.’ 22 Pero nadid i kagin kua dikam, éy tu maiyamut ta kapareho na, éy hukumén siya. Tu mangdusta ta kapareho na, éy bistaan siya. Sakay tu mégkagi ta kapareho na a ‘Luku-luku ka,’ éy meange ta apoy ta impiyerno.
23 “Kanya éng mégatang ka ta Diyos, sakay maala-ala mo a te kasalahan ka to kaguman mo, 24 éy ginanan mo pa tu iatang mo ta harap no Templo, sakay ange ka pa mékipagkasundu diya. Ey nadid, magsoli ka a tulos magatang ka ta Diyos.
25 “Eng te méngiabla diko ta huwes,” kagi ni Jesus, “éy mékipéguhon ka diya hanggan éwan kam pabi humarap ta huwes. Dahilan éng dumemét i oras na asuntu moy, éy iatéd na ka ta huwes, a tulos iatéd de ka ta pulis, a tulos mepihesu ka dén. 26 Eng kona sa, éy éwan ka makaluwas hanggan éwan mo mabayaden i étanan a kasalanan mo.”
I Pégtoldu a Tungkul Ta Péngibébi
27 “Tukoy moy dén tu dati a utus,” kagi ni Jesus, “a diyan ka kan méngibébi. 28 Pero nadid i kagin kua dikam, éy maski lumameng i lélake to bébe, a éwan tama i isip naa diya, éy te kasalanan siya, da méngibébi dén siya diya ta isip na. 29 Kanya nadid,” kagi na, “éng na mata mo i mangatéd diko ta ipagkasala mo, éy lékwabén mo sakay ibut mo! Da maigi pa éy maibutan ka ta esa a kasangkapan na bégi mua kesira ta buu ka a ibut ta impiyerno. 30 Eng na kamét mo be sana i mangatéd diko ta ipagkasala mo, éy kétulén mo sakay ibut mo! Maigi pa, éy maibutan ka ta esa a kasangkapan na bégi mua kesira ta buu ka a ibut ta impiyerno.”
Tu Pégtoldu Tungkul Ta Péghiwalay Na Pasawa
31 “I kagi be ya no utus a iba, éy bagay hiwalayan kan na lélake tu asawa na, éy dapat a atdinan siya ta katibayan ta péghiwalay. 32 Pero sakén,” kagi ni Jesus, “i kagin kua dikam, éy bagay hiwalayan no lélake tu asawa na a éwan be néngilélake, sakay paasawa siya a huway, i lélake a éya éy te kasalanan, da nisonson na tu asawa na a méngilélake. Sakay éng te mangasawa to bébe a hiniwalayan éy méngibébi be.”
Tu Pégtoldu Tungkul Ta Pénumpa
33 “Nabati moy be dén tu dati a utus, a diyan ka kan sumésida to pinanumpaan mo a pangako, éngˈwan tupadén mo tu sinumpaan mo ta Panginoon. 34 Pero iba i kagin kua dikam,” kagi ni Jesus, “éy diyan kam sumésumpa éng mangako kam. Diyan moy kékagin a sistigu moy i langet, da saya i édsean na Diyos. 35 Sakay diyan moy kékagin a sistigu mo i luta, da Diyos i tagapamahala ta éya. Sakay diyan moy be kékagin a sistigu mo i Jerusalem, da saya i banuwan na Mataas a Hari. 36 Sakay diyan mo isumpa a ‘Ikate ko,’ da besa a siko i mamahala ta buhay mua. 37 Maigi pa, i kagi mo san dén éy ‘O,’ o dikaya ‘Ewan’. Da éng méngisumpa ka éy gébwat ya ni Satanas.”
Tungkul Ta Kéganti Ta Kalbug Mo
38 “Tukoy moy dén tu dati a utus,” kagi ni Jesus, “a ‘Tu mangbuhék ta mata mua, éy buhékén mo kan be, sakay tu manuntuk ta ngipén mua, éy suntukén mo kan be ta ngipén naa.’ 39 Pero nadid éy iba i utus kua dikam: a diyan kam lumaban ta mangloko dikam. Eng te mangsapuk diko ta padingel mua, éy iadene mo pa i lipat. 40 Eng te méngiabla diko a monda maalap na i badu mua, éy iatéd mo be diya tu diyaket mo. 41 Mara, éng ipépilit diko no sundalu a ipakébil tu karga na ta esa a kilumetru, éy hustuén mo dén a éduwa a kilumetru. 42 Mangatéd ka ta mékeged diko, sakay diyan mo péngawanan tu mékedem diko.”
Mahalén Moy Tu Kalbug Moy
43 “Tukoy moy dén tu dati a utus, a ‘Mahalén mo kan tu kadimoy mo, sakay kaiyamutan mo tu kalbug mo.’ 44 Pero iba i utus kua dikam,” kagi ni Jesus. “I utus kua, éy mahalén moy be tu kalbug moy, sakay ipanalangin moy du mangloko dikam. 45 Eng pakunan moy sa, éy umaheg kam dén Nama moy a Diyos. Da entan moy, éwan patanglawén na Diyos tu bilag du mahusay san a tolay, éngˈwan pati du medukés a tolay. Ey kona be sa tu uden, paudinan na be du makasalanan a tolay. 46 Mara du mahal dikam, éng side san i mahalén moya, éy anya pa i gantimpala a uhayén moy? Maski du méngdédaya a tolay, éy kona sa i ugali de. 47 Sakay éng du kakaguman moy san i bébatién moya, éy anya i mégimet moya kesira du iba a tolay? Maski du éwan mékidiyos a tolay, éy kona sa i ugali de. 48 Kanya sikam éy dapat mahusay kam, a kona Nama moy ta langet.”