10
Du Labindalawa a Apostol
Nadid, pinauwet ni Jesus du labindalawa a alagad na, sakay inatdinan na side ta kapangyarian de a magpaibut ta medukés a espiritu, sakay magpahusay ta étanan a te saket. Saye i ngahina du labindalawa a apostol: purumeru ti Simon a pinalayawan de a Pedro, sakay ti Andres a wadi na. Sakay ti Santiago éy ti Juan, a anak side ni Sebedeo. Sakay ti Pelip éy ti Bartolome; ti Tomas éy ti Mateo (siya tu mégpabuwes). Ti Santiago a anak ni Alpeo, éy ti Tadeo; pati ti Simon a taga Kanan, éy ti Hudas Iskarote, a néngitokyon ni Jesus.
Tu Utus Ni Jesus Du Apostol
Pinéglakad ni Jesus diden ya, a pinagbilinan na side, a “Diyan kam uméange ta banuwan du éwan Judeo, maski ta banuwan na Samaritano. Engˈwan, itoldu moy san du kapareho tam a Judeo, a lahi ni Israel. Mara side ya du nebut a tupa ni Israel. Ipahayag moy dide,” kagi na, “a adene dén a maghari i Diyos. Sakay pahusayén moy du te saket, sakay buhayén moy du pate. Pahusayén moy du te ketong, sakay paibutén moy du dimonyo. Ey tandaan moy, da inatdinan kam na Diyos ta éwan tu bayad, éy kona kam be sa a mangatéd kam be ta éwan tu bayad.
“Ta péglakad moy,” kagi ni Jesus, “éy diyan kam mégkébil ta kuhata, 10 sakay diyan kam be mégkébil ta suput, sakay ta pégbaraduan moy. Diyan mo be kébilén i reserba a sinelas, maski sahukod. Da dapat aguman kam du tolduan moy.
11 “Maski ahe a banuwan i demtan moy,” kagi na, “éy ahayukén moy i mahusay a tolay a tulusan moy, sakay tumulos kam sa a hanggan éwan kam maglakad. 12 Késdép moy ta tulusan moy a bile, éy batién moy du édsa sa, a kagi moy, a ‘Demtan kam maka na kapayapaan.’ 13 Nadid, éng mahusay du tolay ta éya a bile, a tanggapén de kam, éy kagbian side na Diyos a talaga. Pero éng éwan side mahusay, éy bawen moy tu nipangbati moy dide. 14 Eng du tolay ta banuwan, éy éwan de kam tanggapén, éy humektat kam sa, a ihalimbawa moy dide a ipagpag moy ta tikéd moya tu alikabuk. 15 Kédemét na aldew na péghukum,” kagi ni Jesus, “éy lalo a mehirap i mabati du tolay ta éya a banuwan kesira to nabati du taga Sodoma, sakay du taga Gomora to araw.”
Tu Hirap a Dumemét
16 “Tandaan moy,” kagi ni Jesus, “péglakadén ta kam du medukés a tolay. Mara, koman kam i tupa a méglakad ta lubuk du metapang a aso. Mangilag kam dide, pero dapat mebait kam be dide. 17 Mangilag kam, da te tolay a méngitokyon dikam ta gubiyerno. Sakay balbalén de kam ta kapilya de. 18 Dahil diyakén, éy iharap de kam ta gubernador sakay hari. Saya i oras moy a pégpatunay moy diyakén dide, sakay pati du éwan Judeo éy patunayan moy. 19 Bagay bistaan de kam,” kagi na, “éy diyan kam métageg éng anya i katuwiran moya dide. Da kédemét na oras, éy iatéd san dikam i katuwiran moya dide. 20 Da éwan sikam i mégkagia, éngˈwan i Espiritu Nama moy i magpakagia dikam ta katuwiran moy.
21 “Kédemét na éya a hirap, éy itokyon na tolay du top de a ipabuno. Ey kona be sa i gemténa na lélake to anak de. Sakay du anak éy labanan de dema de, a ipabuno de be side. 22 Sakay kaiyamutan kam na étanan, da méniwala kam diyakén. Pero tu maniwala diyakén a matapat a hanggan éwan siya mate, éy siya i meligtasa. 23 Bagay lélokon de kam to banuwan a édsean moy,” kagi ni Jesus, “éy guminan kam ta banuwan a esa. Tandaan moy, éwan moy pabi maabut i étanan a banuwan na Israel, éy dumeméték dén. Ey sakén i lélake a gébwat ta langet.
24 “Ewan mataas tu alagad to maistu na; éwan be mataas tu utusan to amo na. 25 Kanya sikam a alagad ko, éy gemtén de dikam tu kona to gégemtén de diyakén a amo moy. Eng ngahinanék de a Satanas, éy lalo dén a medukés i pégpintas de dikam.”
I Dapat a Antingan Moy
26 “Kanya diyan kam méganteng ta tolay,” kagi ni Jesus. “Da maski anya i gemtén de nadid ta lihim éy lumitaw ta esa a panahun. Maski anya i nipamen de nadid, éy mehayag ta esa a panahun. 27 Tu kinagi ko dikam nadid ta lihim, éy ihuway moy a ipahayag ta étanan. 28 Diyan moy antingan du mamuno ta bégi moy, da éwan be side makabuno ta kaliduwa moy. I dapat moy a antingan éy Diyos, da siya i magpakatea ta tolay. Sakay siya i méngibuta ta kaliduwa ta impiyerno.
29 “Mara,” kagi ni Jesus, “makabugtong kam ta éduwa a dignés ta esa san a sentimos. Ey maski mura side, éy éwan side mate éng éwan kaluuben Nama mo. 30 Ey sikam, mahigit pa sa i péngalaga na dikam. Maski na buk moya, éy nabilang na a étanan. 31 Kanya, diyan kam méganteng: mahalaga kam diya kesira du meadu a dignés.
32 “Maski ti ésiya i méngipagtapat du tolay, a méniwala siya diyakén, éy ipagtapat ko be Nama ko ta langet. 33 Pero maski ti ésiya i tumanggia diyakén ta harap na tolay, éy itanggi ko be Nama ko ta langet.”
Ewan Magpayapa Ti Jesus Ta Tolay
34 “Diyan moy isipén a kanyaék se inumange éy magpayapa ta mundua. Da éwanék se inumange a magpayapa ta mundua, éngˈwan dahil diyakén, éy maglaban i tolay ta mundua. 35 Dahil diyakén, éy maglébug du patena; sakay maglébug du magmanugeng. 36 Sakay tu kalbug na tolay éy du mététena na.
37 “Tu magmahal ta ama na éy ta ina na ta higit pa diyakén, éy éwan siya maari a ipasakup diyakén. Sakay tu magmahal ta anak na ta higit pa diyakén, éy éwan be siya maari a ipasakup diyakén. 38 Sakay éwan maari a ipasakup diyakén i tolay, éng éwan siya kumuyog diyakén a pabayan na i buhay na, maski bunon siya. 39 Dahilan, tu maghangad a meligtas i buhay na, éy mebut a talaga. Pero tu mégpabaya ta buhay na alang-alang diyakén, éy siya i mabuhaya a éwan tu katapusan.”
I Gantimpala
40 “Maski ti ésiya i tumanggapa dikam,” kagi ni Jesus, “éy bilang tinanggapék na be. Sakay tu tumanggap diyakén, éy bilang tinanggap na be tu nagpaange se diyakén. 41 Sakay tu tumanggap ta purupeta da utusan siya na Diyos, éy atdinan siya na Diyos ta kabahagi na gantimpala na éya a purupeta. Sakay tu tumanggap to mahusay a tolay a mékidiyos, dahil to pékidiyos na, éy atdinan siya na Diyos ta kabahagi na gantimpala na éya a tolay. 42 Sakay maski ti ésiya i mangatéda ta maski esa a baso a dinom ta esa diden ye a mababa, da siya i alagad ko, éy atdinan be siya na Diyos ta gantimpala na.”