11
Du Alagad Ni Juan
Nadid, kétapos ni Jesus a nagbilin du labindalawa a alagad na, éy hinumektat sa siya, da umange siya a magtoldu du banubanuwan ta palebut ta éya.
Ey ti Juan a Mégbinyag, to édse na ta pihesu, éy nabaheta na tu gégemtén ni Cristo. Kanya pinéglakad ni Juan du alagad na, a ange de pakelagip diya éng siya ngani dén i nipangakua na Diyos a umange se a tagapagligtas de, o maguhay pa side ta esa? Ey to pégpakelagip de ni Jesus ta éya, éy kinagi na dide, a “Magsoli kam ni Juan, a ikagi moy diya i mineta moy ta éye, a naketa dén du buhék, nakapaglakad du lumpu, naghusay dén du te ketong, nakabati dén du tuléng, sakay nabuhay dén du pate. Sakay ikagi moy be ni Juan, a tinétolduan ko du pobre ta Mahusay a Baheta. Sakay kagi moy be diya a masuwerte du tolay a éwan mégidel diyakén.”
Nadid, to kéhektat dén du alagad ni Juan, éy négkagi ti Jesus du tolay sa ta tungkul ni Juan. “To kéluwas moy ni Juan ta ilang a lugar,” kagi na, “éy bakit inumange kam diya? Gustu moy wade meta i lélake a mehina a koman san i lamon a sésébyugén na pahés? O siguru gustu moy meta i lélake a te badu ta kamahalan? Pero éwan, da du te badu ta kamahalan éy mégiyan side ta bile na hari. I gustu moy ngani sa a meta moy éy purupeta! O, tama ya. Ey maigi ngani ti Juan du iba a purupeta. 10 Da ti Juan i nihulaa to kasulatan, to pégkagi na, a
‘Tandaan moy. Siya i pinakangbégi ko. Pégdetulén ko siya diko, monda paghandaén na du tolay ta demtan mo.’
11 Tandaan moy,” kagi ni Jesus, “du étanan a tolay ta mundua, éy éwan tu mataas ni Juan a Mégbinyag. Pero i mababaa a tolay ta kaharian na Diyos, éy mataas side diya. 12 Sapul to pégtoldu ni Juan a Mégbinyag, a hanggan nadid, éy pumépilit du tolay a ipasakup ta kaharian na Diyos. Ey du metapang, éy pilitén de a somdép. 13 Dahilan, du étanan a purupeta, sakay tu utus ni Moises, éy nagpahayag side tungkul ta péghari na Diyos, a hanggan to panahun ni Juan. 14 Ey nadid, éng gustu moy a maniwala, éy siya ngani dén ina ti Elias a kagi de a dumemét. Da nihula de a magsoli siya. 15 Eng makabati kam, éy baten moy ya.
16 “Pakodyan ko a méngihalimbawa di tolaya nadid?” kagi ni Jesus. “Mara, kapareho side na anak a te eknud ta plasa, a mégpépintasén side ta kaéyag de. 17 Mara kagi de dide, a ‘Tinogtogen me kam, pero éwan kam nagsayaw. Ey to pégsanget me, éy éwan kam nalungkut dikame.’ 18 Ey kona be sa di tolaya,” kagi ni Jesus, “da ugali ni Juan, éy nagkulasiyon, a éwan méginom ta alak, éy pinintasan de a hinayup. 19 Pero sakén, éy mahusayék a méngan éy ta méginom, éy pintasanék de be, a kagi de a medémoték a méngan éy ta méginom. Sakay pintasanék de be a mékiagumék du mégpabuwes sakay du makasalanan. Pero pabayan moy ya. Tukoy moy éng tama i gimet ko bagay meta moy tu bunga ko, éng mahusay.”
Du Banuwan a Ewan Méniwala
20 Nadid, pinagsisian ni Jesus du banubanuwan, da ginimet na dén dide i meadu a makataka-taka, pero éwan side nagsisi to kasalanan de. 21 “Kakakagbi kam,” kagi na, “sikam a taga Korasin! Kakakagbi kam, sikam a taga Betsayda! Da ginimet ko dén ta harap moy i meadu a makataka-taka, éy éwan kam nagsisi. Pero du tolay ta Tiro sakay ta Sidon to araw, éng neta de maka to araw tu mineta moy, éy talaga nagsisi side. Nagbadu maka dén side ta kostal, sakay mégiknud ta abu, monda magpatunay side a nagsisi side a talaga. 22 Kanya ta péghukum na Diyos, éy masiyadu a mehirap i sapitén moy kesira ta sinapit du taga Tiro éy ta Sidon. 23 Sakay sikam a taga Kapernaum,” kagi ni Jesus, “i pégpalalo moya éy makaabut kam ta langet, pero i abutén moy sana éy impiyerno! Pero éng mineta maka du taga Sodoma to araw i mineta moya a makataka-taka, éy éwan side nibagsak na Diyos, da talaga a nagsisi side. 24 Kanya tandaan moy, ta péghukum na Diyos, éy masiyadu a mehirap i sapitén moy kesira ta sinapit na Sodoma!”
Umadene Kam Diyakén a Umimang
25 Nadid, nanalangin ti Jesus, a kinagi na, a “Mégpasalamaték diko, Améng. Siko i Panginoon ta langet éy ta mundua. Salamat, Améng, da éwan mo nipékipospos tu kaluuben mo du matalinung a mataas a tolay; éngˈwan i néngipaliwanagen mua éy du mababa. 26 O ngani, Améng, da kona sa i gustu mua.”
27 Nadid, kinagi na du alagad na, a “Tama ko a Diyos, éy inatdinanék na ta étanan. Ey éwan tu makatukoy diyakén, éng éwan Tama ko san. Ey éwan be tu nakatukoy Nama ko, éng éwan sakén san a anak na, sakay du nagpahayagen ko tungkul diya.
28 “Umadene kam diyakén, sikam a étanan a pagel dahil ta medégi a kébil moy, sakay paimangén ta kam. 29 Sundin moy san i utus kua, sakay magadal kam diyakén. Da sakén éy mebaiték a mababa, éy paimangén ko i buhay moya. 30 Ey melagin i utus kua, sakay éwan medégi i pakébil kua dikam.”