12
Tu Pégpasuway De Tungkul Ta Pangilin
To esa a aldew a pangilin, éy dinumiman de Jesus to kapahayan. Ey nagalép du alagad na; kanya nagkétoh side ta tégesa a ohay, a kékéselén de. Ey péketa dide du Pariseyo, éy kinagi de, a “Entan mo i gimet di alagad mua! Bawal ina éng pangilin, da tarabaho ina!”
“Ewan,” kagi ni Jesus. “Bakit, éwan moy wade nabasa tu ginimet ni Dabid to araw, to pégalép de sakay du kaguman na? Basta sinomdép siya to bile na Diyos. Ey tu te déton sa a tinapay a para ta Diyos, éy kinan na; sakay pinakan na be du kaguman na. Ey bawal kan ya ta utus,” kagi ni Jesus, “da du padi san i maari kana a méngan ta éya. Bakit, éwan moy wade be nabasa tu utus ni Moises, a mégtarabaho du padi ta tuwing pangilin, da gemtén de i tungkulin de ta lubuk no Templo. Ey maski bawal kan ya, éy éwan side tu kasalanan. Ey sakén éy laloék a mahigpit kesira to Templo.
“Ewan moy maka pinintasan du éwan tu kasalanan éng tukoy moy maka dén i kahulugen na kagi a éye na Diyos, a ‘Bakén a regalo moy i gustu kua, éngˈwan kagbi moy ta tolay.’ Da sakén i lélake a gébwat ta langet,” kagi ni Jesus. “Ey sakén i mégkagia éng anya i tama a gimet ta aldew a pangilin.”
Tu Lélake a Pile Tu Kamét
Nadid, hinumektat sa ti Jesus, a inumange to kapilya de a esa. 10 Ey te lélake sa a pile tu kamét. Ey te tolay be sa a iba, a gustu de a iabla ti Jesus a manglabag ta utus. Kanya pinuhubaan de siya a kinagi de, a “Anya wade, labag ta utus éng magamot ta tolay ta pangilin, o éwan?”
11 Ey kinagi ni Jesus dide, a “Eng mara sikam, éng melokbung tu tupa moy ta ébut, éy anya, éwan moy beman iahawas bagay pangilin! 12 Ey higit pa a mahalaga i tolay kesira ta tupa. Kanya éwan bawal ta utus tam éng aguman tam i te hirap ta pangilin.”
13 Nadid, kinagi ni Jesus to pile tu kamét, a “Iolnat mo i kamét mua.” Ey to péngiolnat na, éy naghusay dén a kapareho no kamét na a esa. 14 Ey linumwas sa du Pariseyo, a néguhon side éng kodya i pamuno dia ni Jesus.
Tu Dati a Hula Tungkul Ni Jesus
15 Nadid, pékatukoy ni Jesus ta hangad de, éy hinumektat sa siya. Ey meadu i tinumagubet diya. Ey pinahusay na du étanan a te ladu, 16 a pinagbilinan na side a diyan de iyébaheta i tungkul diya. 17 Saya i pangtupada to nihula ni Purupeta Isayas to araw, a
18 “Siya ya i utusan ko a pinili ko,” kagi na Diyos. “Siya i mahal ko a késayaan ko. Iatéd ko diya i Espiritu ko, sakay ipahayag na i katutuhanan ta tolay. 19 Ewan siya makipaglébug, éwan siya mepehéng, éwan siya mégdulaw ta karsada ta banuwan; 20 éwan na paghirapén du mehina a tolay, éwan na édépén i simbu a mégkulidépdép. Pumilit siya a hanggan éwan manalo i katutuhanan; 21 Siya i asaan na étanan a tolay.”
Nagpatunay Ti Jesus a Ewan Gébwat I Kapangyarian Na Ni Satanas
22 Nadid, niange de ni Jesus i esa a lélake a buhék sakay bulol pa siya, da hinayup. Ey pinahusay na; tulos nakapégkagi dén sakay naketa dén. 23 Ey nagtaka du étanan a tolay, a kinagi de a “Séˈ wade ye i apoa ni Dabid a nihula de?” 24 Pero du Pariseyo, pékabati de ta éya, éy kinagi de, a “Kanya makapégpaibut siya du dimonyo éy inatdinan siya ni Satanas ta kapangyarian na. Ti Satanas a mayor du dimonyo.”
25 Pero tukoy ni Jesus i isip de, a kinagi na dide, a “Eng mara, maski ahe a banuwan, éng néglébug side, éy bumagsak a talaga. Sakay maski ahe a bile, éng néglébug side, éy éwan male i buhay de. 26 Ey nadid sakén, bakit kagi moy a inatdinanék kan ni Satanas ta kapangyarian na a magpaibut du katulung na a dimonyo? Lélbugén beman ni Satanas i sarili na? Eng kona sa,” kagi ni Jesus, “éy bumagsak siya a talaga. 27 Bakit kagi moy a gébwat ni Satanas i kapangyarian ko a mangpaibut ta dimonyo? Ey anya du tolay moy? Eng ibutan de i dimonyo, éwan beman gébwat ta Diyos i kapangyarian de? Kanya side i mégpatunaya a kakabulyan tu péngupos moy diyakén! 28 Pero éng Espiritu na Diyos i nangatéda diyakén ta kapangyarian ko a magpaibut du dimonyo, éy saya i katunayana a dumemét dén dikam i péghari na Diyos ta tolay.
29 “Da éwan tu makapagpaibut du kasakupan ni Satanas, éngˈwan na pa matalo ti Satanas. Pero éng natalo na dén siya, éy maari na dén a alapén i kasakupan na.
30 “Tu éwan kampi diyakén,” kagi ni Jesus, “éy kontara diyakén. Ey tu éwan tumulung diyakén a méngidulug ta tolay, éy nangangahulugen éy paadeyoén na du tolay diyakén. 31-32 Kanya tandaan moy, pagpasensiyaan i tolay ta maski anya a kasalanan de, sakay ta péngupos de ta tolay. Maski ta péngupos de diyakén a nagébwat ta langet, éy pagpasensiyaan side na Diyos. Pero tu mangupos ta Banal a Espiritu, éy saya i éwana pagpasensiyaan na Diyos, maski nadid, a hanggan nikésiya.”
Tu Halimbawa To Kayo
33 “Tu mahusay a kayo, éy mégbunga ta mahusay a bunga. Ey tu medukés a kayo,” kagi na, “éy mégbunga ta medukés a bunga. Da matenggi mo tu kayo bagay meta mo i bunga naa. 34 Ey kona be sa dikam, sikam a magkadukés a tolay! Pakodya moy a mégkagi ta mahusay, bagay medukés kam? Da i kagi moya, éy siya be san i édse ta isip moya. 35 Dahilan i mahusay a tolay, éy gemtén de i mahusay. Ey du medukés a tolay, éy gemtén de i medukés.
36 “Ey tandaan moy,” kagi ni Jesus, “kédemét na péghukum, éy panagutan na tolay i bawat kinagi de a medukés. 37 Makay parusaan kam dahil to kinagi moy, o makay meligtas kam.”
Ti Jesus Ey Kapareho Ni Honas
38 Nadid, du maistu ta rilihiyon, sakay du Pariseyo, éy inumange side ni Jesus, a kinagi de diya, a “Maistu, ipeta mo dikame i tanda a makataka-taka.”
39 “Diden ye a lahi a Judeo éy magkadukés,” kagi ni Jesus. “Pinabayan moy dén i Diyos. Piliténék moy a ipeta ko dikam i tanda, pero éwanék tu ipeta dikam a tanda, éngˈwan tu nanyari san ni Purupeta Honas to araw. 40 Eng kodya ti Honas a étélo a aldew to tiyan no dikél a ikan, éy konaék be sa, sakén a lélake a gébwat ta langet, a étéloék be a aldew ta disalad na luta.
41 “Kédemét na péghukum na Diyos,” kagi ni Jesus, “éy tumaknég du taga Ninibe a iabla de kam a lahi a Judeo, da nagsisi side to pégtoldu ni Honas dide. Ey nadid éy te mataas ni Honas ta éye a mégtoldu dikam, éy éwan kam mégsisi. 42 Pati tu hari a bébe a taga Kabagatan to araw, éy tumaknég be siya ta péghukum a mangiabla dikam. Da siya éy inumange se a gébwat ta adeyo, monda baten na i memahal a pégtoldu ni Solomon. Ey nadid te mataas ni Solomon ta éye a mégtoldu dikam, éy éwan moy bébaten.”
Halimbawa a Tungkul Ta Ewan
Méniwala Ta Diyos Ta Hustu
43 “Bagay umibut tu medukés a espiritu ta bégi na tolay,” kagi ni Jesus, “éy méglebut ta ilang a lugar a mégahayok ta imangan na. Nadid, éng éwan tu meeta, 44 éy kagi na, a ‘Magsoliék to kinagébwatan ko a négiyanan ko.’ Ey kédemét na éy dinemtan na a éwan tu lasén, sakay melinis a mahusay dén. 45 Kanya inakit na i pitu a iba a espiritu a medukés pa diya, éy sinomdép side a négiyan sa side. Kanya lalo a medukés to neditol i kalagayan na éya a tolay. Ey nadid, éy kona be sa i manyaria dikam a medukés a lahi a éye!”
I Tunay a Top Ni Jesus
46 Nadid, to pégtoldu pabi ni Jesus, éy dinumemét sa dena na sakay du tétotop na. Méguhay side ta luwas, a gustu de mékiohon diya. 47 Te négkagi diya, a “Kéye ta luwas dena mo éy du tétotop mo, a gustu de ka a uhunén.” 48 Pero kinagi ni Jesus, a “Ti ésiya i ina kua sakay ta tétotop kua?” 49 Ey nitoldu na du alagad na, a kinagi na, a “Side ye di ina kua, sakay top ko, 50 dahilan, du mangtupad ta utus Nama ko ta langet, éy side di ina kua éy ta tétotop ko.”