14
Tu Kamatayan Ni Juan a Mégbinyag
Nadid, to panahun a éya, éy nabaheta ni Mayor a Herod i tungkul ni Jesus. To pékabaheta na, éy kinagi na du utusan na, a “Siya ti Juan a Mégbinyag a nabuhay a huway. Kanya makagimet siya ta makataka-taka.”
3-4 Kanya binuno ti Juan, éy pinintasan na ti Mayor a Herod, a kinékagi na ni Herod, a “Ewan maari a mékiagum ka ni Herodias, da asawa ina ni wadi mo.” (Ti Herodias éy asawa ni Pelip a wadi ni Herod). Kanya nipadikép ni Herod ti Juan, a nipihesu. Gustu na be ipabunu ti Juan, pero méganteng siya du Judeo, da kagi de a purupeta ti Juan.
Nadid, kédemét no kapanganakan ni Herod, éy nagsayaw to harap du bisita na tu anak ni Herodias a madiket. Ey ti Mayor a Herod, éy mésahat siya to madiket. Kanya nipangako na a iatéd na diya i maski anya a agidén na. Ey nadid, tu nibilin diya nena na, éy kinagi no madiket a, “Gustu ko éy iatéd mo diyakén nadid i penggan a te déton sa tu ulo ni Juan a Mégbinyag!”
Nadid masiyadu a nagsisi ti Herod, pero éwan siya nakaidel, dahil to nipangako na ta harap du bisita na. Kanya niutus na du sundalu a iatéd de to madiket. 10 Ey nipaputol na ti Juan to pihesuan. 11 Ey niedton de tu ulo na to penggan, sakay niatéd de be to madiket. Sakay nitulos na dén nena na. 12 Ey du alagad ni Juan, éy inumange sa side a nangalap to bangkay na, a tulos de nielbéng. Ey to péngielbéng de, éy inange de nibaheta ni Jesus.
Tu Pémakan Na Ta Lima a Libu
13 To pékabati ni Jesus ta éya, éy sinumakay siya to abeng a inumange siya to esa a lugar a éwan tu tolay. Pero du tolay, pékabaheta de a hinumektat dén siya, éy tinumagubet side, a namaybay side a linumekaw. 14 Ey to képundu ni Jesus to baybay, éy neta na i meaadu a tolay, éy kinagbian na side. Sakay pinahusay na du te saket dide.
15 Nadid, to giapon dén, éy kinagi du alagad ni Jesus, a “Maistu, apon dén, sakay édse kitam ta ilang a lugare. Péglakadén mo dén di tolayae du bariyo-bariyo ta éye, monda makabugtong side ta kanén de.” 16 “Diyan moy side péglakadén,” kagi ni Jesus, “sikam i mangatéda dide ta kanén de.” 17 “Ey pakodyan tam,” kagi de, “lima san a momon i bilon tama a tinapay, sakay éduwa a pindang?” 18 “Dah, iatéd moy se,” kagi na.
19 Nadid, pinaeknud na du tolay to kalamonan, sakay inalap na tu lima a tinapay, sakay tu éduwa a pindang. Ey tinumangad siya ta langet a nagpasalamat ta Diyos. Sakay pinuseng-puseng na tu tinapay, a niutus na du alagad na a nihayin de du tolay. 20 Ey minéngan side a étanan a minabsog side. Ey hinempésan du alagad tu sobha, éy naputat pa tu sapulu éy ta éduwa a gatang! 21 Ey lima a libu a lélake i minéngana ta éya; bukod san du bébe éy ta anak.
Méglakad Ti Jesus Ta Dibo Na Diget
22 Nadid, pinasakay ni Jesus du alagad na to abeng, a pinégdetol na side ta dibilew. Ey siya, éy pinasoli na du tolay ta bile de. 23 Ey to kéhektat de, éy nanohobuk ti Jesus to buked, a monda manalangin. Ey kédemét no kélép, éy édsa sa siya a isesa. 24 Du alagad, éy kéya dén side ta ditaw, a sésalpukén side na tagmék, da songsong tu abeng. 25 Nadid, to tamo a amulaldew, éy tinumagubet dide ti Jesus, a méglakad ta dibo na diget. 26 Ey du alagad, péketa de diya a méglakad ta dibo na digita, éy inumanteng side a tahod, a kinumélanget side, a kinagi de a “Bélet.” 27 Pero kinagi dide ni Jesus, a “Diyan kam méganteng, a sakén ye.”
28 Nadid, kinagi ni Pedro, “Eng siko ngani ina, Panginoon, éy paangenék pad sina ta dibo na digita.” 29 Ey “Kadon,” kagi ni Jesus. Kanya inumogsad ti Pedro to abeng, a méglakad ta dibo na digita a inumadene ni Jesus. 30 Pero to pékapansing na to pahés, éy inumanteng siya, a nagsapul a inomléd. “Agawénék mo, Panginoon,” kagi na. 31 Nadid, agad siya ginewat ni Jesus. Sakay kinagi na, a “Bakit mégalanganin ka, Pedro? Kétihék bale san i péniwala mo diyakén.” 32 Ey nadid, késakay de to abeng, éy hinumintu tu pahés. 33 Ey du alagad, sinumamba side diya, a kinagi de, a “Tunay ka ngani a anak na Diyos!”
34 Nadid, to kéahabes de, éy pinumundu side ta Genesaret. 35 Ey du tolay ta éya, pékatenggi de ni Jesus, éy nibaheta de agad du étanan a bariyo ta éya, monda niange de diya i étanan a te ladu. 36 Ey nékiohon side diya éng maari, éy kébilan du te ladu i ontok san na badu na. Ey du étanan a nangkébil to badu na, éy naghusay.