15
Tu Pégtoldu Du Ninunu
Nadid éy te inumange ni Jesus a Pariseyo, sakay maistu na rilihiyon, a gébwat side ta Jerusalem. Kinagi de diya, a “Bakit du alagad mo, éy lélabagén de tu pégtoldu a nipamana dikitam du ninunu tam? Da éng méngan side, éy éwan de ugisan i kamét de a kona ta ugali na rilihiyon tam.” “Ey sikam,” kagi ni Jesus, “bakit lélabagén moy i utus na Diyos a monda sugsugén moy tu ugali na rilihiyon moy? Da kagi na utus na Diyos, éy ‘Igalang mo tama mo éy tena mo, sakay tu mégkagi ta medukés ta ama na éy ta ina na, éy dapat ipabuno siya.’ Pero sikam, éy iyétoldu moy a maski te hirap tu ama no lélake, éy ta ina na, éy éwan siya tu kailangan a tumulung dide, da iatéd na ta Diyos i metulung na maka dide a kuhata. Kanya pébayan moy tu utus na Diyos, alang-alang ta mana moy a pégtoldu. Sikam a mégkukunwari a éwan kam tu kasalanan!” kagi ni Jesus. “Tama bale i nihulaa ni Isayas tungkul dikam: ‘Diden ya a tolay,’ kagi na Diyos, ‘éy igalangék de ta labi dia; pero ta isip dia éy éwan. Ewan tu pasa tu pégsamba de diyakén, da kagi de éy gébwat ta Diyos tu pégtoldu de, pero éwan.’ ”
Anya I Mégpadukésa Ta Tolay
10 Nadid, pinaadene ni Jesus du tolay diya, sakay kinagi na dide, a “Mégbati kam a isipén moy i kagin kuae: 11 Ewan tu isubu na tolay i makapagpadukésa diya ta mata na Diyos; éngˈwan tu bumébéswal ta labi na tolay, éy saya i magpadukésa diya.”
12 Nadid, kétapos na éya, éy inumadene du alagad ni Jesus, a kinagi de diya, a “Napospusan mo a mégdamdam du Pariseyo to kinagi mo?” 13-14 “Pabayan moy side,” kagi ni Jesus. “Bagutén Nama ko i bawat halaman a éwan na nimula. Palagi side a mégakay ta tolay, pero buhék be side. Bagay buhék i magakay ta buhék be, éy pareho side a matépduk ta ébut.”
15 Ey kinagi ni Pedro, a “Ipaliwanag mo dikame i kahulugina no nihalimbawa mo.” 16 “Ataay,” kagi ni Jesus, “éwan moy bale be napospusan? 17 Ewan moy tukoy i isubu moy éy tumulos san ta tiyan, sakay iyétay moy? 18 Pero tu bumébéswal ta labi, éy kagi ya a gébwat ta isip na tolay. Saya i magpadukésa ta tolay, da méngatéd dide ta kasalanan de. 19 Dahilan, ta isip na tolay i kégébwatan na medukés. Da mégisip side ta pémuno, péngibébi, péngilélake, pégtako, mégbuli-buli, sakay péngupos. 20 Diden ya i magpadukésa ta tolay. Pero tu méngan a éwan maguges ta kamét, éwan ya kasalanan.”
Tu Péniwala No Bébe a Ewan Judeo
21 Nadid, hinumektat sa ti Jesus a inumange ta dumanég a se na Tiro sakay ta Sidon. 22 Te bébe sa a taga Kananea a inumadene ni Jesus a kinékagi na ta medegsén, a “Panginoon, Apo ni Dabid! Kagbianék mo! Tu anak ko a bébe, éy binang-aw na dimonyo, sakay masiyadu siya a méghirap.” 23 Pero ti Jesus, éy éwan sinumengbet diya. Sakay kinagi diya du alagad na, a “Péglakadén mo dén siya! Mepehéng siya a umunonod dikitam.” 24 Ey kinagi ni Jesus, éy “Du Judeo san i niutusa diyakén Nama ko; du tupa ni Israel a netawtaw.”
25 Pero nadid, inumadene tu bébe a linumuhud ta harap ni Jesus, a kinagi na, a “Tulunganék pad, Panginoon.” 26 “Ewan maari a alapén ko tu kanén na anak,” kagi ni Jesus, “a monda ipakan ko du aso.” 27 “Tahod ngani, Panginoon,” kagi no bébe, “pero du aso éy méngan be side ta mumo a métépduk to lamesa no amo de.” 28 Kanya nadid, éy kinagi ni Jesus diya, a “Dikél i péniwala mo! Pumayagék ta nipékiohon mua.” Ey to éya be san a oras éy naghusay tu anak na.
Pinahusay Ni Jesus I Meadu
29 Nadid, hinumektat sa ti Jesus a inumange siya ta diget na Galilea. Ey sinumangkay siya to buked ta éya, a négiknud sa siya. 30 Ey dinumemét diya i meaadu a tolay, a te kébil side ta pile, sakay buhék, sakay lumpu, sakay bulol, sakay meadu pa a iba. Niedton de du te ladu ta harapa ni Jesus, éy pinahusay na side. 31 Ey dudu tolay sa, éy nagtaka side to péketa de a mégkagi dén du bulol, sakay méképéglakad dén du lumpu, sakay méketa dén du buhék. Ey nagpuri side ta Diyos.
Tu Pémakan Na Ta Epat a Libu
32 Nadid, dinulawan ni Jesus du alagad na, a kinagi na dide, a “Kagbian ko di tolay a éye. Etélo dén a aldew a kaguman ko side éy éwan dén side tu makan. Sala ko side a péglakadén a mégalép; makay kapuyén side ta dilana.” 33 Ey kinagi du alagad na, a “Ahe i pangalapan tama ta ipakan tam dide ta ilanga a lugare?” 34 “Ey sénganya,” kagi na, “i bilon moya sina a tinapay?” “Pitu a momon,” kagi de, “sakay sénganya a kékétihék a ikan.”
35 Nadid, pinaeknud na dudu tolay to luta. 36 Sakay inalap na tu pitu a tinapay sakay du ikan. Nadid, to pégpasalamat na ta Diyos, éy pinuseng-puseng na ya, sakay niatéd na du alagad na, a tulos nihayin de du tolay. 37 Ey minéngan side a étanan a minabsog side. Nadid, hinempésan du alagad tu sobha, éy naputat pa tu pitu a gatang. 38 Epat a libu a lélake i minéngana ta éya; bukod pa du bébe éy ta anak.
39 Nadid, pinéglakad ni Jesus dudu tolay, sakay sinumakay siya to abeng, a naglakad ta Magadan.