25
Tu Halimbawa Tungkul Ta Sapulu a Madiket
“Saya i kaparehua na késdép ta kaharian na Diyos,” kagi ni Jesus. “Mara te sapulu a madiket a linumuwas a sambatén de tu lélake a kasalén. Bawat esa dide éy te kébil a simbu. Tu lima dide éy éwan side nakahanda, da éwan side nagisip. Sakay tu lima éy matalinung. 3-4 Du matalinung, éy nagkébil side ta simbu, sakay nagpataan side ta langis. Ey du éwan nakahanda, éy te simbu be side, pero éwan side nagpataan ta langis de. Nale i kédeméta no kasalén. Kanya nagtongka du madiket, a nakatidug side a étanan.
“Nadid, to hatinggabi dén, éy te nagdulaw, a ‘Dumemét dén tu kasalén! Nay! Ange moy dén sambatén!’ Agad inumikat du sapulu a madiket, sakay hinusay de du simbu de. Ey du éwan nakahanda, éy kinagi de du matalinung, a ‘Atdinan moy kame ta kétihék a langis. Mégédép-édép dén di simbu miae.’ ‘Makay éwan ye hustu dikitam a étanan,’ kagi du matalinung. ‘Maigi pa éy umange kam ta tindaan a mamugtong ta para koo moy.’ 10 Kanya minaglakad du lima a madiket a éwan nakahanda. Ey habang mamugtong side éy dinumemét dén tu kasalén. Ey du lima a nakahanda éy kaguman na a sinomdép to pégkasalan, sakay sineraduan de tu pintuan.
11 “Mamaya-maya, éy dinumemét dén du lima a madiket a éwan nakahanda. ‘Panginoon,’ kagi de, ‘bukasan mo kame.’ 12 Pero i sengbet sana dide no kasalén, éy ‘Ewan, da éwan ta kam tukoy.’ 13 Kanya bantayan moy,” kagi ni Jesus, “da éwan moy tukoy i oras a kédemét ko.”
Tu Halimbawa Tungkul Du Utusan
a Pégentaregaan Ta Kuhata
14 “I paghari na Diyos éy kapareho na éye,” kagi ni Jesus. “Eng mara, te lélake a méglakad, a dinulawan na pa du utusan na, a pégentaregaan na side ta ari-arian na. 15 Inatdinan na ta kuhata i bawat esa dide, hanggan ta kaya de a pagnigosiyo. Inatdinan na i esa ta lima a libu a pisu; i esa man éy éduwa a libu; sakay tu esa pa éy sanlibu. Ey nadid, hinumektat siya.
16 “Nadid, tu tinumanggap ta lima a libu a pisu, éy nagtinda-tinda siya, éy nakatubu siya ta lima pa a libu. 17 Ey kona be sa tu tinumanggap ta éduwa a libu, éy nakatubu be ta éduwa pa a libu. 18 Pero tu tinumanggap ta sanlibu, éy nagkotkot siya ta lutaa sakay niliso na tu kuhata no amo na.
19 “Nale a panahun, éy sinumoli tu amo du étélo a utusan, éy pinagbayad na side. 20 Kéadene no tinumanggap ta lima a libu, éy kinagi na, a ‘Amo, saye tu lima a libu a pisu a niatéd mo diyakén. Sakay séˈ be ye i lima a libu a tubu no tinda ko.’ 21 Ey kinagi no amo na, a ‘Mahusay tu ginamet mo. Mahusay ka a utusan a matapat. Nadid, da nagtapat ka ta kétihék a éye a halaga, éy pamahalaén ta ka ta dikél a halaga. Somdép ka se, a mékihati ka ta kasayaan kua.’
22 “Nadid, inumadene be tu tinumanggap ta éduwa a libu a pisu, a kinagi na, a ‘Amo, saye tu nientarega mo diyakén a éduwa a libu. Sakay séˈ be ye i éduwa a libu a tubu no tinda ko.’ 23 Ey kinagi no amo na, a ‘Mahusay tu ginamet mo. Mahusay ka a utusan a matapat. Nadid, da nagtapat ka ta kétihék a éye a halaga, éy pamahalaén ta ka ta dikél a halaga. Somdép ka se, a mékihati ka ta kasayaan kua.’
24 “Nadid, inumadene be tu tinumanggap ta sanlibu a monda mangatuwiran. ‘Amo,’ kagi na, ‘tukoy ko a meingél ka a lélake, a alapén mo tu éwan mo koo. 25 Nagantengék diko, kanya nikotkot ko ta luta tu kuhata mo. Séˈ dén ye tu kuhata mo a sanlibu; isoli ko dén diko.’ 26 ‘Medukés ka a utusan!’ kagi no amo na. ‘Akala mo bale dén a alapén ko tu éwan ko koo? 27 Eng kona sa, éy bakit éwan mo san nihulug ta bangko, monda te naalapék maka nadid a tubu na?’ 28 Nadid, kinagi na du iba sa, a ‘Nay, alapén moy diya i sanlibu a pisu, sakay iatéd moy to te sapulu a libu. 29 Dahilan, tu tolay a pégkatiwalaan ko to nientarega ko diya, éy dagdagen ko pa siya. Pero tu éwan ko pégkatiwalaan, éy alapén ko be tu kétihék a nientarega ko diya. 30 Ey nadid, i utusan kuae a éwan tu pasa, éy ibut moy dén ta kedikléman ta luwas. Saya i pégsangitana du tolay a mégéadiyoyén ta hirap de.’ ”
Tu Péghukum
31 “Nadid,” kagi ni Jesus, “kédemét ko se a maghari, éy kaguman ko du étanan a anghel, sakay maghariék, da sakén i lélake a gébwat ta langet. 32 Ta panahun a éya, éy matipun ta harapan kua i étanan a tolay. Ey pabukudén ko du mahusay a kona ta gimet na mégalila ta tupa éy ta kambing. 33 Du tupa éy iedton na ta dumanég ta kawanan na; du kambing éy dumanég ta kawihe na. 34 Nadid, ta péghari ko,” kagi ni Jesus, “éy kagin ko du édse ta dumanég ta kawanan ko, a ‘Kamon se, sikam a kinagbian Nama ko. Somdép kam dén a mégiyan kam ta kaharian a nihanda dikam sapul pa to pénglalang ta mundua. 35 Da sakén,’ kagi ko, ‘to pégalép ko éy pinakanék moy. Pati to pégeplék ko éy pinenomék moy; sakay maski éwanék moy natenggi, éy pinatulosék moy. 36 To éwanék tu badu, éy pinabaduanék moy; to kéladu ko, éy dinalawék moy; sakay to képihesu ko éy dinalawék moy be.’
37 “Nadid, éng mégkagiék ta éya, éy sumengbet du mahusay a tolay, a kagi de a, ‘Panginoon, nikésiya i nipagalép mua a pinamakan me diko? Sakay ta ahe ka nageplék a pinenom me ka? 38 Nikésiya i nipamatulos mia diko sakay pinabaduan me ka? 39 Sakay nikésiya me ka mineta a minaladu, sakay nikésiya me ka mineta ta pihesuan, a dinalaw me ka?’
40 “Nadid, pégkagi du mahusay ta éya, éy kagin ko dide, a ‘Tandaan moy, to pénggimet moy ta éya a tulung du top ko a mahirap, éy bilang sakén dén ya i tinulungan moya.’
41 “Ey nadid, éy kagi ko man dén du dumanég ta kawihe kua, a ‘Umadeyo kam diyakén, sikam a nisumpa na Diyos! Sikam éy meange kam ta apoy a éwan maadép, a handa dén a para ni Satanas sakay du utusan na. 42 Da sakén,’ kagi ko, ‘to pégalép ko éy éwanék moy pinakan. To pégeplék ko éy éwanék moy pinenom. 43 To kébisita ko dikam, éy éwanék moy pinatulos, da éwanék moy natenggi. Sakay to éwanék tu badu, éy éwanék moy pinabaduan. Sakay to kéladu ko sakay to képihesu ko éy éwanék moy dinalaw.’
44 “Nadid, éng mégkagiék ta éya dide, éy kagin de, a ‘Panginoon, nikésiya i nipaketa mia diko a nagalép, sakay nageplék, sakay naladu, sakay ta pihesuan, sakay ta éwan tu badu, a éwan me ka tinulungan? Nikésiya i éwan mia diko nipamatulos?’ ”
45 “Ey pégkagi de ta éya diyakén, éy kagin ko dide, a ‘Tandaan moy, to niidel moy a tumulung du mahirap, éy bilang sakén dén ya i inidelan moya.’ 46 Nadid, diden ya a tolay,” kagi ni Jesus, “éy itugén side ta pégparusaan a éwan tu katapusan. Pero du mahusay, éy atdinan side ta buhay a éwan tu katapusan.”