26
Bantaén De a Bunon Ti Jesus
Nadid, kétapos ni Jesus a mégtoldu ta éya, éy kinagi na du alagad na, a “Tukoy moy dén a éduwa a aldew san dén éy Piyesta dén na Ala-ala. Ey sakén a gébwat ta langet, éy itokyonék de, a ipakoék de ta kudos.”
Nadid, du mataas a padi, sakay du matétanda, éy nagmiting side to bile no mataas a padi, a ti Kaipas. Naguhunan de a ipadikép ti Jesus ta lihim, sakay ipabunu de. “Pero éwan nadid a piyesta,” kagi de, “makay maligalig di tolaya.”
Tu Nangbulak Ta Pabango Ni Jesus
Nadid, édsa ti Jesus ta Betania, to bile ni Simon a te ketong to araw. Ale na a méngan sa, éy inumadene diya i esa a bébe a te kébil a boti a putat ta memahal a pabango; sakay nibulak na ta uloa ni Jesus. Ey du alagad, péketa de ta éya, éy nagingél side. “Bakit,” kagi de, “kakenga dén ina! Nibugtong mo maka ina ta mahal, sakay niatéd mo du mahirap i kabugtungan naa.”
10 Tukoy dén ni Jesus tu kinagi de, kanya kinagi na, a “Bakit péginglan moy i bébea? Mahusay i gimet na diyakén. 11 Palagi a kaguman moy du mahirap,” kagi na, “pero sakén éy éwanék male a kaguman moy. Makatulung kam dide ta maski nikésiya, pero sakén éy éwan. 12 Mahusay da binulakan na i bégi kua ta pabangoae. Iduwel na dén ya diyakén, da ielbéngék dén. 13 Tandaan moy, maski ta ahe i pagtolduan dia ta Mahusay a Baheta, éy ipaala-ala de be i ginimita na éye a bébe diyakén.”
Sinundu Ni Hudas Du Kalaban Ni Jesus
14 Nadid, tu esa du labindalawa, a ngéngahinan de a Hudas Iskarote, éy nékipéguhon siya du mataas a padi, 15 a kinagi na dide, a “Sénganya i iatéd moya diyakén éng itokyon ko dikam ti Jesus?” Ey nagkasundu side a inatdinan de siya ta étélo a pulu a kuhata a plata. 16 Ey sapul ta éya, éy mégisip dén ti Hudas ta oras a péngitokyon na ni Jesus dide.
Tu Péngapon De Jesus To Piyesta
17 Nadid, kédemét na oras no piyesta a péngan de ta melapis a tinapay, éy kinagi du alagad ni Jesus, a “Ahe i paghandaan me ta péngapon tam nadid a Piyesta na Ala-ala?” 18 Ey kinagi ni Jesus dide, a “Umuli kam ta banuwan, a kagi moy to lélake ta éya, a ‘Dumemét dén i takda a oras no Maistu me.’ Kagi moy diya a méngapon kitam ta bile na nadid a Piyesta na Ala-ala.” 19 Nadid, sinunud du alagad tu nibilin ni Jesus, sakay nihanda de tu péngapon de para ta Piyesta na Ala-ala.
20 Nadid, to kélép a éya, éy néngan sa de Jesus, a kaguman na du labindalawa a alagad na. 21 Hanggan méngan side, éy kinagi ni Jesus, a “Tandaan moy, esa dikam i méngitokyon diyakén.” 22 Ey du alagad, pékabati de ta éya, éy nalungkut side, a kinagi na bawat esa dide, a “Sakén wade, Panginoon.” 23 “Tu kasabay ko a néngisawsaw ta tinapay ta sabawae,” kagi na, “éy siya i méngitokyona diyakén. 24 Kailangan a mateék ayun to nisulat du purupeta to araw, pero kagbi tu méngitokyon diyakén! Maigi pa éy éwan dén nienak.” 25 Nadid, kinagi ni Hudas, a “Maistu, sakén wade?” “Siko ngani dén,” kagi ni Jesus.
26 Nadid, to péngan de, éy inalap ni Jesus tu kanén de a tinapay, éy to pégpasalamat na ta Diyos, éy pinuseng-puseng na a nitagtag na du alagad na. “Kanén moy dén ye,” kagi na, “a saye i bégi kua.” 27 Nadid, inalap na tu tasa a te lasén a alak. Ey to pégpasalamat na dén, éy nigewat na dide, a kinagi na, a “Inumén moy dén ye, sikam a étanan. 28 Da saye i digi kua, a saye i tanda na pangako na Diyos. Ey mebulak alang-alang ta meadu a tolay. Saye i pégpatawad ta kasalanan na tolay. 29 Ey tandaan moy,” kagi ni Jesus, “éwanék dén uminom ta alak, éng éwan magpisan kitam a uminom ta bigu a alak ta kaharian Nama ko.”
30 Nadid, to pégkanta de ta kanta ta Diyos, éy naglakad dén side ta buked na Olibo.
Hinulaan Ni Jesus a Tanggian Siya Ni Pedro
31 Nadid, kinagi ni Jesus du alagad na, a “Nadid a kélép éy ginananék moy a étanan, da nisulat du purupeta to araw, a ‘Ta ipagpabuno na Diyos to Pastor, éy matibuhahak du tupa.’ 32 Pero kébuhay ko a huway,” kagi ni Jesus, “éy mégditulék dikam ta Galilea.”
33 Nadid, kinagi ni Pedro, a “Sakén, Panginoon, éy éwan ta ka ginanan, maski ginanan ka du iba.” 34 “Ewan, Pedro,” kagi ni Jesus, “da tandaan mo, nadid a kélép, bagu magtarakot tu tandang, éy itanggiék mo ta pentélo a éwanék mo kaguman.” 35 Ey “Ewan,” kagi ni Pedro, “maski mateék a kaguman mo éy éwan ta ka itanggi!” Ey kona be sa i kinagia du étanan a alagad.
Nanalangin Ti Jesus Ta Getsemani
36 Nadid, kinuyog ni Jesus du alagad na ta Getsemani. Ey kinagi na dide, a “Mégiknud kam pa se, a manalanginék ta dumanég a sae.” 37 Ey kinuyog na ti Pedro sakay du éduwa a anak ni Sebedeo. Ey nalungkut ti Jesus a métageg. 38 Ey kinagi na dide, a “Métagegék tu isip, a komanék i mate. Maguhay kam se a mékipagpuyat kam diyakén.” 39 Nadid, kéadeyo na ta kétihék, éy dinumapa a ménalangin. “Améng,” kagi na, “éng maari éy iadeyo mo diyakén i paghirap ko. Pero éwan na kaluuben kua i masunud, éngˈwan na kaluuben mo i masunud.”
40 Nadid, késoli na éy dinemtan na a tidug du étélo a alagad. Ey kinagi na ni Pedro, a “Talaga bale a éwan kam makapagpuyat a maski esa a oras a kaguman ko? 41 Magpuyat kam sakay manalangin kam, monda éwan kam madaig na mangpuhuba dikam. Méniwala kam diyakén ta isip moya, pero i bégi moya éy mehina.”
42 Nadid, huway siya a inumadeyo dide a ménalangin. “Améng,” kagi na, “éng éwan maibut i paghirap kua, éy manyari maka dén i kaluuben mo.” 43 Nadid, késoli na a huway, éy dinemtan na man dén side a tidug, da mégtongka side a tahod. 44 Kanya pinabayan na side to ikatélo, a soli na a ménalangin, a ménalangin siya ta kona to kinagi na to ditol. 45 Nadid, nagsoli man dén siya du alagad a kinagi na dide, a “Tidug kam bale pabi? Entan moy, dumemét dén i oras a péngitokyon de diyakén du makasalanan a tolay. 46 Nay, umikat kam dén a kitam dén. Dumemét dén i méngitokyon diyakén.”
To Péngdikép De Ni Jesus
47 Mégkagi pabi ti Jesus éy dinumemét dén ti Hudas, tu esa du labindalawa. Te kaguman siya a meadu a tolay a gébwat side du mataas a padi sakay du matétanda. Sakay te kébil side a sondang éy ta gahoti. 48 Bagu pa side dinumemét ta éya, éy kinagi dén ni Hudas dide, a atdinan na side ta tanda, monda matukoy de ti Jesus. “Tu ahoben ko,” kagi na, “éy siya i dekpén moya.” 49 Kanya nadid, éy inumadene ti Hudas ni Jesus, a binati na siya, a tulos na inahoben. 50 Ey kinagi ni Jesus diya, a “Bakit, Kadimoy, magenya ka se?” Ey to pégkagi na ta éya, éy dinikép de siya.
51 Nadid, tu kaguman ni Jesus a esa, éy binagut na tu sondang na, a tinegpas na tu utusan no mataas a padi, a minahipas i talinga naa. 52 Pero kinagi ni Jesus diya, a “Ikaluban mo i sondang mua! I lumaban ta sondang, éy sondang be i katayan naa. 53 Ewan moy beman tukoy, a mékiohonék san Nama ko, éy paangen na se agad i mahigit pa ta labindalawa a batalyon na anghel? 54 Pero éng kona sa éy éwan matupad i kasulatan na Diyos tungkul ta hirap ko.”
55 Nadid, kinagi ni Jesus du tolay sa a nanikép diya, a “Bakit te armas kam a sondang éy ta kayo a panikép diyakén? Ataay, tulisanék beman a metapang? Aldew-aldew éy mégtolduék ta Templo. Bakit éwanék moy sa dinikép? 56 Pero manyari ye a monda matupad tu nihula du purupeta ta kasulatan na Diyos.” Ey to pégkagi ni Jesus ta éya, éy gininanan siya du alagad na.
Nitugén De Ti Jesus Du Te Tungkulin a Judeo
57 Nadid, du nangdikép ni Jesus, éy nitugén de siya to bile ni Kaipas, a mataas a padi. Mégmiting sa nadid du maistu ta rilihiyon sakay du matétanda. 58 Tinumagubet dide ti Pedro, pero adeyo san. Kédemét ni Pedro to bile no mataas a padi, éy sinomdép siya to karsada no bile, sakay négeknud sa a kaguman du guwardia, monda meta na éng anya i manyaria.
59 Nadid, du mataas a padi sakay du te tungkulin a Judeo, éy mégahayok pabi side ta magsistigu ta kakabulyan a kontara ni Jesus, monda te katuwiran side a ipabuno siya. 60 Pero éwan side tu meeta, maski meadu a kaharap a mégkagi ta kakabulyan tungkul diya. I katapusana, éy te éduwa a hinumarap, 61 a kinagi de, a “Kagi na ina a lélake a maari na kan a hukatén i Templo na Diyos, sakay huwayén na kan a pataknégén ta étélo san a aldew.”
62 Nadid, tinumaknég tu mataas a padi, a kinagi na ni Jesus, a “Ewan ka beman tu isengbet di mégpehaya diko?” 63 Pero éwan négkagi ti Jesus. Kanya kinagi no mataas a padi, a “Ta ngahen na tunay a Diyos, i utus kua diko éy isumpa mo dikame éng siko a talaga i anaka na Diyos. Ikagi mo dén éng siko i Cristo a tiniyak na Diyos a tagapagligtas ta tolay ta mundua.” 64 Ey kinagi ni Jesus, a “O, kona to kinagi mo. Ey tandaan moy ye, sapul nadid éy metaék moy a mégiknud a magdatig kame ta Diyos, a kagumanék na a maghari. Sakén i lélake a gébwat ta langet. Sakay metaék moy a dumemét a te sakay ta kuném ta langet.”
65 Nadid, to pékabati no padi ta éya, éy pinéknet na tu badu na a sarili, a kinagi na, a “Méglapastangan siya ta Diyos! Mégwari-wari siya a anak na Diyos! Bakit kailangan tam pa a mégbati du magsistigu diya ta kasalanan na? Da nabati tam dén nadid i pégkagi na a kontara ta Diyos! 66 Anya i isip moya?” kagi na. “Ey dapat mate siya,” kagi de.
67 Nadid, linoktaben de tu mata ni Jesus, sakay sinésuntuk de. Sinapuk siya du iba, a kinagi de, a 68 “Nay, Cristo, tukuyan mo éng ti ésiya i nanuntuka diko!”
Nitanggi Ni Pedro Ti Jesus
69 Nadid ti Pedro, éy te eknud pabi to karsada no bile. Ey inadenean siya no esa a bataan, a kinagi na diya, a “Siko bale i kagumana ni Jesus a taga Galilea!” 70 Pero nitanggi ni Pedro ta harapan du étanan sa. “Ewan ko tukoy tu kagi mo,” kagi na. 71 Nadid, kéange ni Pedro to kudal to karsada, éy neta siya no esa pa a bataan, a tulos kinagi na du édsa sa, a “Siya ina i kagumana ni Jesus a taga Nasaret.” 72 Pero nitanggi ni Pedro a huway, a nisumpa na, a “Ewan ko natenggi i éya a lélake.” 73 Mamaya-maya, éy inumadene ni Pedro du édsa sa, a kinagi de, a “Kaguman na ka ngani a esa. Napospusan me ta pégkagi mua!” 74 “Bakén a sakén,” kagi ni Pedro, “isumpa ko! Parusaanék na Diyos éng magbuli-buliék! Ewan ko tukoy i éya a lélake!” Ey nadid, bigla a nagtarakot tu tandang. 75 Ey naala-ala nadid ni Pedro tu kinagi ni Jesus diya, a “Bagu magtarakot i tandang, éy itanggiék mo ta pentélo.” Ey to pékaala-ala na ta éya, éy linumuwas siya sakay nagsanget ta mahigpit.