7
Tu Pégpintas Ta Iba
“Diyan kam mégpintas ta kapareho moy, monda éwan kam pintasan na Diyos,” kagi ni Jesus. “Da pintasan kam na Diyos ayun ta pégpintas moy to kapareho moy. Tu gemtén moy ta iba, éy siya be ya i gemténa dikam na Diyos. Mara, bakit pépintasan mo tu kaguman mo a te buhék tu mata, éy siko éwan mo mapansing tu adigi ta mata mua? Kodya i pégkagi mua to kaguman mo, a ‘Kadon, ibutan ko i buhék mua,’ pero te adigi ka san tu mata? Mégkukunwari ka bale a éwan ka tu kasalanan! Ibutan mo pa tu adigi ta mata mua, monda maketa ka ta mahusay a maibutan tu buhék to mata no kaguman mo.
“Mara,” kagi ni Jesus, “diyan moy iatéd ta aso i mahalaga a bagay, da péngigewat mo, éy basta kagitén na ka a talaga. Ey kona be sa i kagi na Diyos, éng ipahayag mo ta medukés a tolay, éy basta habuhabukan na ka san, da éwan na be tukoy i kabuluhan na éya diya.”
Tungkul Ta Panalangin
“Eng mékeged kam ta Diyos, éy atdinan na kam. Eng mégahayok kam, éy paketan na kam. Eng tumuktuk kam ta pintuan na Diyos, éy bukasan na kam. Dahilan maski ti ésiya i magagida ta Diyos, éy atdinan na. Sakay tu mégahayok, éy paketan na. Sakay tu mégtuktuk, éy bukasan siya. Anya,” kagi ni Jesus, “éng magaged du anak moy ta tinapay, éy anya i iatéd moya, bito? 10 O éng magaged dikam ta ikan, éy anya i iatéd moya, ulag? 11 Nadid, entan moy; maski makasalanan kam a tolay, éy atdinan moy du anak moy ta mahusay. Ey Tama moy ta langet, éwan na beman iatéd i mahusay ta mékeged diya?
12 “Gustu moy a aguman kam na tolay, tama? Pero i utus kua dikam, éy sikam i mangaguma dide. Saya i kahulugina no kautusan ni Moises, sakay tu pégtoldu du purupeta.
13 “Somdép kam ta mepiit a pintuan ta langet. Da melawa i pintuan ta impiyerno, a éwan mehirap a dimanén a tamo ta éya. Kanya meadu i umangea ta éya. 14 Pero tu pintuan ta langet, éy mepiit, sakay mehirap i dimanén a tamo ta éya. Kanya kétihék san i maketaa ta éya.”
Tu Bunga Na Kayo
15 “Mangilag kam du mebuli a purupeta,” kagi ni Jesus. “Umange side dikam a koman side i mebait, pero metapang side, a lokon de kam a talaga. 16 Kanya subukan moy du mégtoldu ta kagi na Diyos, monda mapospusan moy éng mebuli side, bagay meta moy tu ugali de. Mara entan moy, mapitas beman i mahusay a bunga ta medukés a kayo? Ewan, 17 da i bunga na medukés a kayo, éy medukés be. Ey kona be sa i tolay, éng medukés siya, éy medukés be i ugali na. 18 Ewan makapagbunga tu mahusay a kayo ta medukés a bunga,” kagi ni Jesus. “Sakay éwan makapagbunga tu medukés a kayo ta mahusay a bunga. 19 Ey tu bawat kayo a éwan mégbunga ta mahusay, éy pukanén sakay ibut ta apoy. 20 Kona sa, éy mapospusan moy be du mebuli a purupeta, bagay meta moy tu bunga de.
21 “Te meadu a méngdulaw diyakén a Panginoon. Pero éwan side a étanan i makasdép ta kaharian na Diyos. Basta du sumésunud Nama ko ta langet i makasdépa. 22 Kédemét na aldew na péghukum, éy meadu i mégkagi diyakén, a ‘Panginoon, tanggapén mo kame, da nagtoldu kame ta ngahen mua, sakay pinaibut me du dimonyo, sakay ginimet me i makataka-taka dahil ta péniwala me diko.’ 23 Pero i sengbet kua dide, éy ‘Ewan, éwan ta kam minatenggi. Umadeyo kam dén, sikam a mégimet ta medukés.’ ”
Tu Eduwa a Mégbile
24 “Maski ti ésiya i mégbati ta kagi kua, éng sundin na, éy ikahalimbawa na éy tu lélake a matalinung a nagpataknég ta bile na to bito. 25 Maski naguden ta mebakség, sakay binumihéng, sakay binagyo, éy éwan natumba, da te taknég to bito. 26 Pero,” kagi ni Jesus, “du makabati ta kagi kua, sakay éwan na sundin, éy ikahalimbawa na éy tu lélake a luku-luku a nagbile san to baybay. 27 Ey naguden ta mebakség, sakay binumihéng, tulos binagyo, éy basta minatumba, a tulos minawasak a tahod.”
28 Nadid, kétapos dén ni Jesus a mégtoldu ta éya, éy mégpégtaka a tahod du tolay to pégtoldu na, 29 da éwan siya mégtoldu a kona du maistu na rilihiyon de, éngˈwan neta de a te kapangyarian siya ta pégtoldu na.