8
Pinahusay Na Tu Te Ketong
Nadid, namulnok ti Jesus to buked, éy tinagubet siya na meadu a tolay. Ey inumadene diya i lélake a te saket a ketong. Linumuhud siya ta harap ni Jesus, a kinagi na, a “Panginoon, éng maari, éy pahusayénék pad.” Ey ti Jesus, éy kembilan na siya, a kinagi na, a “Maari, maghusay ka dén.” Ey to pégkagi na ta éya, éy bigla a naibut tu ladu na. Ey kinagi ni Jesus, a “Diyan mo kékagin i éye ta maski ti ésiya, éngˈwan umange ka pa pumeta ta padi, a mahusay ka dén. Sakay atdinan mo tu padi,” kagi ni Jesus, “ta péngiatang na diko, a kona to niutus ni Moises. Saya i pagpatunay mua ta tolay a mahusay ka dén.”
Tu Sundalu a Umasa Ni Jesus
Nadid, késdép ni Jesus ta Kapernaum, éy inumadene diya i esa a kapitan na sundalu a taga Roma, a mékiohon diya. Kinagi na diya, a “Panginoon, tu utusan ko éy te karamre, a te datay san dén ta bile, a masiyadu a méghirap.” Ey kagi ni Jesus, a “Umangeék sina a pahusayén ko siya.” Pero kinagi no kapitan, a “Mésanikeék diko a umange ka ta bile me, da mataas ka diyakén. Basta kagi mo san dén, Panginoon, éy maghusay tu utusan ko. Maski sakén,” kagi no kapitan, “éy te mégutus be diyakén a heneral; sakay sakén, mégutusék be du sundalu ko, éy sundin de san. Ey kona be sa du katulung ko. Kanya éng magutus ka san, Panginoon, éy maghusay siya a talaga.”
10 Nadid, pékabati ni Jesus ta éya, éy nagtaka siya, a kinagi na du umunonod diya, a “Sapul to éya, éy éwan ko pabi neta i maski isesa a Judeo a méniwala diyakén a kona ta kapitanae. 11 Tandaan moy ye,” kagi ni Jesus, “meadu i éwan Judeo a magébwat ta sikatan sakay ta sahéman, a dumulug side ta kaharian ta langet. Ey négdipon side de Abraham, sakay ti Isak, sakay ti Hakob. 12 Pero meadu dikam a Judeo, i ibut ta kedikléman ta luwas na kaharian. Ey édsa side a mégsésangitén a mégéadiyoyén ta hirap de.” 13 Ey nadid, kinagi ni Jesus to kapitan, a “Ikad mo dén. Manyari ina ayun to péniwala mo.” Ey tu utusan no kapitan, naghusay dén to oras a éya.
Meadu a Pinahusay Ti Jesus
14 Nadid, késdép ni Jesus to bile ni Pedro, éy neta na tu manugeng na, a te katidug siya, a mahigpit a mepalang. 15 Tulos kembilan ni Jesus tu kamét na, éy minaibut tu palang na, a tulos inumégkat a nagasikaso diya.
16 To kélép a éya, éy niange du tolay ni Jesus i meadu a hinayup a tolay. Ey esa san a kagi na, éy pinaibut na dide du medukés a espiritu. Sakay pinahusay na be du étanan a méladu. 17 Ey saya i nipangtupada to hula ni Purupeta Isayas to araw, a “Alapén ni Cristo i étanan a saket tam, sakay ibutan na i étanan a hirap tam.”
18 Nadid, péketa ni Jesus ta meaadu a tolay a dumédulug diya, éy inutusan na du kakaguman na a maghanda a umahabes ta dibilew. 19 Péghanda de pabi, éy inadenean siya no esa a maistu ta rilihiyon, a kinagi na, a “Maistu, kumuyugék diko maski ahe i angayan mo.” 20 Ey kinagi diya ni Jesus, a “Isipén mo pa, da entan mo, maski aso, éy te pégiyanan. Sakay du manok éy te lobun a pégiyanan de. Pero sakén a lélake a gébwat ta langet, éy éwanék tu katidugen.” 21 Sakay kinagi be diya no alagad na a esa, a “Panginoon, kumuyogék diko; pero pabayanék pad pa, monda angen ko pa ielbéng tama ko.” 22 “Ewan,” kagi ni Jesus. “Kumuyog ka dén nadid. Pabayan mo du éwan méniwala ta Diyos a méngielbéng to ama mo.”
Pinahintu Ni Jesus Tu Unos
23 Nadid, sinumakay ti Jesus to abeng, a kaguman na du alagad na. 24 Mamaya-maya, inabut side ta ditaw na mesibét a unos, a hanggan da talaga side a matabwan. Ey tidug san ti Jesus. 25 Kanya linukag siya du alagad na, a kinagi de, a “Panginoon, tulungan mo kame! Omléd kitam dén!” 26 Ey ti Jesus, kéégkat na, éy kinagi na dide, a “Bakit méganteng kam? Kétihék bale pabi i péniwala moya diyakén.” Tulos sinaway na tu pahés sakay tu diget, a agad tinumahimik dén. 27 Ey nagtaka du alagad, a kinagi de, a “Anya wade i lélakeae? Maski pahés éy ta diget, éy méniwala side diya!”
Pinahusay Na Tu Eduwa a Hinayup
28 Nadid, kédemét de Jesus ta banuwan na tolay a Gadareno ta dibilew, éy sinambat side na éduwa a lélake a hinayup, a gébwat side to kapusanto. Metapang side, kanya éwan tu mangahas a dumédiman ta éya. 29 Agad side a dinumulaw, a “Anya i pékialam mua dikame, siko a Anak na Diyos? Inumange ka se a pahirapan mo kame? Maski éwan me pabi oras a maghirap?” 30 Nadid, te meadu sa a babuy to tapat de, a alagaan du tolay. 31 Ey du dimonyo a édse to éduwa a lélake, éy pinékiohon de ni Jesus, a “Eng ibutan mo kame, éy pasdépén mo kame pad ta bégi di babuy yae.” 32 “Nay, ikad moy dén sa,” kagi ni Jesus. Kanya inumibut side to éduwa, a tulos sinomdép side du babuy. Ey bigla a minagpaginan du babuy a bulnok, a sinumegbu to diget, a tulos de a minalimés.
33 Nadid, du mégbantay du babuy, éy ginuminan side. Ey kédemét de to banuwan de, éy nibaheta de i étanan a nanyari; pati tu nanyari to éduwa a hinayup. 34 Kanya inumange sa du étanan a tolay ta banuwan, monda meta de ti Jesus. Ey péketa de diya, éy nipékiohon de diya a humektat siya to lugar de.