1 Corınth got'ı̨į̀ gıts'ǫ̀ aatł'è
1
1-2 Sı̨ Paul aht'e, Nǫ̀htsı̨ wedahxà Zezì-Krı wecheekeèdeè ehłı̨ gha sìhchı hǫt'e. Gòet'ı̨ Sostenes wexè dıı enı̨htł'è kǫ̀ta Corınth Nǫ̀htsı̨ wecheekeè nàgedèe sìı gıts'ǫ̀ ts'eetł'è. Zezì-Krı wet'ǫ̀ǫ̀ Nǫ̀htsı̨ edegha gòį̀hchìı hǫt'e. Eyıts'ǫ hazǫǫ̀ nèk'e dǫ Zezì-Krı ghǫ gınì nàtsoo sìı ededı̨ sı gıts'ǫ̀ ts'eetł'è hǫt'e. Zezì gıts'ǫ̀ K'àowo elı̨ hǫt'e eyıts'ǫ goxı̨ sı gots'ǫ̀ K'àowo elı̨ hǫt'e.
Nǫ̀htsı̨-Gotà eyıts'ǫ gots'ǫ̀ K'àowo Zezì-Krı naxıxè sǫgı̨ı̨wǫ welè eyıts'ǫ naxıxè sìghà hòɂǫ agııle.
Paul Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ masì nıwǫ
Nǫ̀htsı̨-Gotà, Zezì-Krı wets'ıhɂǫ̀ naxıts'ǫ̀ sǫnıwǫ t'à, t'aats'ǫǫ̀ naxıgha masì weehwhǫ. Zezì-Krı wet'ǫ̀ǫ̀ t'asìı hazǫǫ̀ t'à naxıxè sìghà adlà. Dànì goahde gha, eyıts'ǫ nàowo ehkw'ıı hazǫǫ̀ k'èhoahsǫ gha naxıxè sìghà adlà hǫt'e. Dànì Zezì-Krı weghǫ naxıts'ǫ̀ gots'ı̨ı̨dee sìı naxıgha ehkw'ı-ahodıì aahjà eyıts'ǫ wek'ę̀ę̀ aahdaà aahjà. Eyıt'à gots'ǫ̀ K'àowo Zezì-Krı gots'ǫ̀ anade gha wedanaahɂı̨ gots'ǫ̀, Yedàyeh Nezı̨ı̨ t'asìı naxıghàı̨ɂǫǫ sìı hazǫǫ̀ naxıts'ǫ hǫt'e. Nǫǫde dzęę̀ ts'ǫ̀ naxınì nàtsoò anaxį̀į̀hwhǫ ha, hanì-ı̨dè gots'ǫ̀ K'àowo nììtłaa dzęę̀ k'e nı̨dè t'asìı wı̨ı̨zìı naxık'e nìdahoet'à ha-le. Nǫ̀htsı̨-Gotà, Edeza Zezì-Krı wexè ı̨łè laaht'e ha naxıkayaı̨htıı sìı t'aats'ǫǫ̀ gots'ǫ̀ edeyatıì k'èdì hǫt'e.
Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ dǫ ełek'ę̀ę̀ agı̨ı̨wǫ-le
10 Sèot'ı̨ı̨, Zezì wedahxà hazǫǫ̀ ı̨łè zǫ laaht'e naxèehsı̨, hanì-ı̨dè ełek'èch'a aaht'e ha-le eyıts'ǫ hotıì naxınì ı̨łè zǫ lanì ha. 11 Sèot'ı̨ı̨, dǫ mǫ̀hdaa Chloyı wekǫ̀ nàgedèe sìı ełets'ǫ̀ nàyaahtı naxègedı. 12 Dıı weghǫ aehsı̨: Naxıta gots'ǫ dǫ mǫ̀hdaa dıı hagedı, “Sı̨ Paul wek'ę̀ę̀ aht'ı̨,” mǫ̀hdaa, “Sı̨ Apollos wek'ę̀ę̀ aht'ı̨,” gedı. Eyıts'ǫ dǫ mǫ̀hdaa, “Sı̨ Peter wek'ę̀ę̀ aht'ı̨,” gedı. K'achı̨ ı̨łaà dǫ mǫ̀hdaa, “Sı̨ Zezì-Krı wek'ę̀ę̀ aht'ı̨,” gedı, eyı ghǫ aehsı̨.
13 Asį̀į̀ Zezì-Krı ı̨łak'aà awììdlà? Asį̀į̀ Paul naxıgha dechı̨et'aa k'e wedıìtsò nǫǫ̀? Paul wıızì dahxà naxık'ètaìdzǫ nì? 14 Naxıta gots'ǫ dǫ gık'ètaèhdzǫ-le ı̨lè, eyı gha masì dehwhǫ. Crıspus eyıts'ǫ Gaıus ededı̨ zǫ gık'ètaèhdzǫ ı̨lè. 15 Eyıt'à sıızì dahxà naxık'ètaìdzǫ dǫ wı̨ı̨zìı hagedı ha dìì. 16 (Hęɂę, Stephanas wekǫ̀ agı̨ı̨t'ee sìı hazǫǫ̀ gık'ètaèhdzǫ t'ıį̀t'e, eyı wenǫ̀ǫ̀ dǫ wı̨ı̨zìı gık'ètaèhdzǫ ha wek'èehsǫ-le.) 17 Zezì-Krı, dǫ k'ètaìhdzı̨ ts'ǫ̀ sı̨ı̨hɂà nıìle, godı nezı̨ı̨ t'à dǫ xè gohdo ha sı̨ı̨hɂà hǫt'e. Dıı nèk'e wet'à gogı̨ı̨zǫ t'à gohde nıìle. Hanì gòhde nı̨dè Zezì dànì gogha dechı̨et'aa k'e ełaı̨wo wegodıì sìı naxıgha nàtso-le ahłe ha.
Godı nezı̨ı̨ sìı Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ t'asìı nàtsoo hǫt'e
18 Dǫ gıdıhołè ha sìı dechı̨et'aa wegodıì t'à gots'ede nı̨dè, gıgha ezhı̨ne k'ę̀ę̀ gots'ede lanì, hanìkò goxı̨ edaxàts'ı̨ı̨dee sìı gogha Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ t'asìı nàtsoo hǫt'e. 19 Dıı hanì dek'eèhtł'è hǫt'e:
“Dǫ gogı̨ı̨zǫǫ sìı gınàowoò wedıhohtsı̨ ha, eyıts'ǫ gıt'à nànıgedèe sìı whìle ahłe ha,” dek'eèhtł'è.
20 Dǫ gogı̨ı̨zǫǫ edegeewǫǫ sìı amìı agı̨ı̨t'e edegeewǫ? Dǫ enı̨htł'è-deè ghàgeètǫ gı̨ı̨wǫǫ sìı amìı agı̨ı̨t'e edegeewǫ? Dıı nèè gots'ǫ nàowo t'à gogedee gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı amìı agı̨ı̨t'e edegeewǫ? Nǫ̀htsı̨ sìı dıı nèè gots'ǫ nàowo sìı ezhı̨ne k'ę̀ę̀ ayį̀į̀là. 21 Dıı nèè gots'ǫ dǫ gogı̨ı̨zǫǫ sìı Nǫ̀htsı̨ k'ègeezǫ-le, Nǫ̀htsı̨ yatıì t'à dǫ ts'ǫ̀ gots'edee sìı gıgha ezhı̨ne lanì. Hanìkò godı nezı̨ı̨ t'à ezhı̨ne k'ę̀ę̀ gots'ede gogı̨ı̨hwhǫǫ sìı wet'à dǫ hazǫǫ̀ gıgha ehkw'ı-ahodıı sìı Nǫ̀htsı̨ edaxàgole hǫt'e. Nǫ̀htsı̨ hanì eghàlaedaa sìı yeghǫ sìghà anıwǫ hǫt'e. 22 Israel got'ı̨į̀ gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı godaà enıìyah hołè ha gı̨ı̨wǫ, ekò Greece got'ı̨į̀ gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı wet'à gots'ı̨ı̨zǫǫ nàowoò xàgeeta. 23 Hanìkò goxı̨ sìı Zezì-Krı dechı̨et'aa k'e ełaı̨wo ghǫ gots'ede hǫt'e. Israel got'ı̨į̀ gık'èch'a ats'edı eyıts'ǫ Greece got'ı̨į̀ gıgha ezhı̨ne k'ę̀ę̀ gots'ede. 24 Hanìkò Nǫ̀htsı̨ sìı Israel got'ı̨į̀ eyıts'ǫ Greece got'ı̨į̀ gòį̀hchìı sìı, Zezì-Krı wegodıì t'à Nǫ̀htsı̨ sıì nàtsoò wehòhɂǫ xè sıì gǫǫzǫ hǫt'e gık'èezǫǫ̀ agejà. 25 Nǫ̀htsı̨ gǫǫzǫ-le ha nı̨dè dıı nèk'e dǫ gogı̨ı̨zǫǫ nahk'e gǫǫzǫ hǫt'e, eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ nàtso-le ha nı̨dè dǫ hazǫǫ̀ nahk'e nàtso hǫt'e.
26 Sèot'ı̨ı̨, Nǫ̀htsı̨ naxıkayaı̨htı kwe dǫ dàhòt'ı̨ı̨ aahłı̨ ı̨lèe sìı ghǫ nànıahdè. Dıı nèk'e dǫ gınàowoò k'ę̀ę̀ naxıta gots'ǫ dǫ łǫ gogı̨ı̨zǫ ts'edı ha dìì, dǫ łǫ k'aodèe gı̨ı̨lı̨ı̨ ts'edı ha dìì, eyıts'ǫ dǫ łǫ dǫ ahxee gots'ǫ gıgǫ̀hłı̨ ts'edı ha dìì. 27 Hanìkò Nǫ̀htsı̨ sìı dıı nèk'e dǫ gınàowoò k'ę̀ę̀ dǫ gogı̨ı̨zǫ-le lanıı sìı gòį̀hchì hǫt'e, dǫ gogı̨ı̨zǫ-le lanıı t'à dǫ gogı̨ı̨zǫǫ edeghǫ į̀į̀zhagı̨ı̨lı̨į̀ agole ha. Eyıts'ǫ dǫ nàgetso-le laòt'ı̨ t'à dǫ nàgetsoo edeghǫ į̀į̀zhagı̨ı̨lı̨į̀ agole ha. 28 Eyıts'ǫ dǫ t'asìı gı̨ı̨lı̨-le lanıı, dıı nèk'e ts'ǫ dǫ godzagı̨ı̨hwhǫǫ sìı Nǫ̀htsı̨ gòìhchı hǫt'e. Hanıı dǫ sìı gıt'à dǫ t'asìı aht'e edegeewǫǫ sìı Nǫ̀htsı̨ t'asìı gı̨ı̨lı̨-le agole ha. 29 Hanì-ı̨dè dǫ wı̨ı̨zìı Nǫ̀htsı̨ wenadąą̀ edeghǫ xàdahodì ha nıìle. 30 Nǫ̀htsı̨ wets'ıhɂǫ̀ Zezì-Krı wexè aaht'e. Nǫ̀htsı̨ sìı Zezì-Krı t'à gots'ı̨ı̨zǫǫ̀ agǫ̀ǫ̀là, wet'ǫ̀ǫ̀ ehkw'ıì ats'ejà, wet'ǫ̀ǫ̀ degaı ts'ı̨ı̨lı̨, eyıts'ǫ wet'ǫ̀ǫ̀ welǫ whìle ts'ǫ̀ edaxàts'eedè hǫt'e. 31 Eyıt'à Nǫ̀htsı̨ Nı̨htł'è k'e dıı hanì dek'eèhtł'è: “Amìı xàdahodì ha sìı gots'ǫ̀ K'àowo ghǫ xàdahodì welè,” dek'eèhtł'è.