2
Sèot'ı̨ı̨, t'akwełǫ̀ǫ̀ naxıts'ǫ̀ nèehtła ekò yatı wèdaat'ı̨ı̨ t'à naxıts'ǫ̀ goıhde nıìle. Eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ wegodıì naxıts'ǫ̀ nèehɂǫ ekò dıı nèk'e gots'ǫ dǫ gogı̨ı̨zǫǫ gık'ę̀ę̀ k'ehoehɂa-le ı̨lè. Naxıxè aht'e ekò Zezì-Krı wenǫ̀ǫ̀ t'asìı wı̨ı̨zìı k'èehsǫ ha dehwhǫ-le ı̨lè. Zezì-Krı eyıts'ǫ dànì dechı̨et'aa k'e wedıìtsò, eyı zǫ wek'èehsǫ ha dehwhǫǫ̀ ahjà. Dǫ nàtso-lea laht'e eyıts'ǫ dehjı̨ xè sets'ehłı̨ lanì naxıts'ǫ̀ nèehtła ı̨lè. Godı nezı̨ı̨ t'à naxıts'ǫ̀ gohde ekò wet'à gots'ı̨ı̨zǫǫ yatıì t'à naxıts'ǫ̀ goıhde-le ı̨lè, hanìkò Yedàyeh Nezı̨ı̨ nàhtsoò asį̀į̀là t'à naxınadąą̀ enıìyah k'ę̀ę̀ eghàlaehda ı̨lè. Eyıt'à dıı nek'e dǫ gogı̨ı̨zǫǫ gınàowoò ts'ıhɂǫ̀ naxıgha ehkw'ı-ahodıì aahjà nıìle, hanìkò Nǫ̀htsı̨ t'asìı wegha dìì gǫ̀hłı̨-le sìı naxınadąą̀ enıìyah hòèhtsı̨ t'à naxıgha ehkw'ı-ahodı hǫt'e.
Yedàyeh Nezı̨ı̨ wet'à gots'ı̨ı̨zǫ hǫt'e
Dǫ Nǫ̀htsı̨ k'ègeezǫǫ sìı wet'à gots'ı̨ı̨zǫǫ yatıì t'à gıts'ǫ̀ gots'ede hǫt'e. Eyı yatı sìı dıı nèè gots'ǫ dǫ gogı̨ı̨zǫǫ eyıts'ǫ k'aodèe gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı gıgha wet'àaɂà nıìle, ededı̨ sìı gıdıhołè ts'ǫ̀ gıadè hǫt'e. Nǫ̀htsı̨ wenàowoò gǫǫzǫǫ sìı dǫ ts'ǫ̀ weghǫ gots'ede hǫt'e, eyı sìı dǫ ts'ǫ̀ deɂı̨į̀ wheɂǫ ı̨lè. Dıı nèè hòèlı̨ kwe gots'ǫ gogha wheɂǫǫ̀ ayį̀į̀là ı̨lè, eyıts'ǫ wet'à welǫ whìle ts'ǫ̀ enıìyah xè edaxàgozhe ha. Dıı nèk'e k'aodèe gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı gınıedì-le ı̨lè. Gınıedì nı̨dè gots'ǫ̀ K'àowo enıìyah wehòhɂǫǫ sìı dechı̨et'aa k'e ełaàgıìhwhı ha-le ı̨lè. Nǫ̀htsı̨ Nı̨htł'è k'e dıı hanì dek'eèhtł'è:
“Dǫ Nǫ̀htsı̨ ghǫnegeètǫǫ sìı Nǫ̀htsı̨ ayìı ts'atà godawhehłaa sìı dǫ wı̨ı̨zìı yaɂı̨ whìle, eyıts'ǫ dǫ wı̨ı̨zìı yı̨ı̨hkw'ǫ̀ whìle, eyıts'ǫ dǫ wı̨ı̨zìı yedaànıwhewo whìle,” dek'eèhtł'è.
10 Hanìkò dıì sìı Nǫ̀htsı̨-Gotà edets'ǫ Įnì Degaı wedahxà dıı godı wek'èts'eezǫǫ̀ agǫ̀ǫ̀là.
Yedàyeh Nezı̨ı̨ t'asìı hazǫǫ̀ yenıedì, eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ ts'ǫǫ̀hk'e t'asìı deɂı̨į̀ whelaa sìı eyı kò yenıedì hǫt'e. 11 Dǫ wı̨ı̨zìı dǫ ı̨łè dànıwǫǫ sìı yek'èezǫ nıìle, eyı dǫ wets'ǫ ı̨nì zǫ yek'èezǫ hǫt'e. Eyı xèht'eè dǫ wı̨ı̨zìı Nǫ̀htsı̨ dànıwǫǫ sìı yek'èezǫ nıìle, Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ Įnì Degaı zǫ yek'èezǫ hǫt'e. 12 Dıı nèè gots'ǫ ı̨nì goghǫ̀t'ǫ nıìle, hanìkò Nǫ̀htsı̨ edets'ǫ Įnì Degaı goghàı̨ɂǫ hǫt'e, eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ t'asìı k'èxa-le ayìı goghàı̨ɂǫǫ sìı wets'ǫ Įnì Degaı t'à wenıts'eedì agole ha. 13 Eyı weghǫ gots'ede nı̨dè dıı nèk'e gots'ǫ wet'à gogı̨ı̨zǫǫ t'à gots'ede nıìle, hanìkò Yedàyeh Nezı̨ı̨ yatı hoghàgoèhtǫ t'à gots'ede hǫt'e. Yedàyeh Nezı̨ı̨ weyatıì ehkw'ı t'à Nǫ̀htsı̨ ts'ǫǫ̀hk'e t'asìı ghǫ gots'ede hǫt'e. 14 Dǫ Yedàyeh Nezı̨ı̨ dę edaa sìı Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ Įnì gots'ǫ t'asìı yenıedì nıìle. Eyı sìı wegha ezhı̨ne lanì, eyıts'ǫ yenıedì ha dìì. Dǫ Yedàyeh Nezı̨ı̨ wets'ǫ̀-èlı̨ nı̨dè zǫ, Nǫ̀htsı̨ ts'ǫǫ̀hk'e t'asìı yenıedì hǫt'e. 15 Dǫ, Yedàyeh Nezı̨ı̨ wets'ǫ̀-èlı̨ı̨ sìı t'asìı hazǫǫ̀ k'e ehkw'ı xàyahtı hǫt'e, hanìkò ededı̨ sìı dǫ wı̨ı̨zìı yesınìyaehtı ha dìì. 16 Dıı hanì dek'eèhtł'è:
“Amìı gots'ǫ̀ K'àowo wınì k'èhoezǫ t'à yegha k'eyaetı ha?” dek'eèhtł'è.
Hanìkò goxı̨ sìı Zezì-Krı wınì gots'ǫ̀-èlı̨ hǫt'e.