3
Nǫ̀htsı̨ wekǫ̀ lats'ı̨ı̨t'e
Sèot'ı̨ı̨, Yedàyeh Nezı̨ı̨ naxıts'ǫ̀-èlı̨ lanì naxıts'ǫ̀ gohde ha dìì ı̨lè, hanìkò dıı nèk'e gots'ǫ dǫ lanì nànıahdè k'ę̀ę̀ naxıts'ǫ̀ gohde ı̨lè, Zezì-Krı naxıgha ehkw'ı-ahodı ts'ǫǫ̀hk'e bebìa laaht'e ı̨lè t'à. Įłaà t'asìı dezhìı aahdè ha dìì t'à, bò dezhìı lanıı naxıghàehdı-le ı̨lè, ejıet'ò lanì naxıghàehdı ı̨lè. Dıì kò t'asìı dezhì aahde ha naxıgha ı̨łaà whìle hǫt'e. Įłaà dıı nèk'e gots'ǫ dǫ lanì nànıahdè. Ełeghǫ ts'oxoahdı eyıts'ǫ ełets'ǫ̀ nàyaahtı nı̨dè, dıı nèk'e gots'ǫ dǫ gıxèahɂı̨ laaht'ı̨. Dǫ Nǫ̀htsı̨ k'ègeezǫ-le sìı gıxèahɂı̨ hǫt'e. Naxı̨ mǫ̀hdaa dıı haahdı, “Sı̨ Paul k'ę̀ę̀ aht'ı̨,” eyıts'ǫ mǫ̀hdaa, “Sı̨ Apollos k'ę̀ę̀ aht'ı̨.” Haahdı nı̨dè dǫ Nǫ̀htsı̨ k'ègeezǫ-le sìı gıxèht'eè k'ehoahɂa hǫt'e.
Apollos eyıts'ǫ Paul, ayìı gı̨ı̨lı̨ı̨ ghǫ aahdı? Ekìı Nǫ̀htsı̨ wecheekeè awììt'e. Nǫ̀htsı̨ naxıts'ǫ̀ goı̨hɂà t'à naxıgha ehkw'ı-ahodıì aahjà hǫt'e. Goxı̨ ı̨łak'aà Nǫ̀htsı̨ la goghàı̨ɂǫ k'ę̀ę̀ weghàlawìda hǫt'e. Sı̨ dèè goyìı wet'à t'asìı dehshee nèehɂǫ, Apollos tı yek'e ayį̀į̀là, hanìkò Nǫ̀htsı̨ sìı dehsheè ayį̀į̀là hǫt'e. Eyıt'à dǫ dèè goyìı t'asìı nèyele, eyıts'ǫ dǫ tı yek'e ayehɂı̨ı̨ sìı t'asìı gı̨ı̨lı̨ı̨ nıìle, hanìkò Nǫ̀htsı̨, t'asìı hazǫǫ̀ dehsheè ayehɂı̨ ts'ıhɂǫ̀ ededı̨ zǫ wet'àaɂà hǫt'e. Dǫ wet'à t'asìı dehshee dèè goyìı yelee, eyıts'ǫ dǫ tı yek'e ayehɂı̨ı̨ sìı ı̨łak'aà gılaà gıghǫ̀t'ǫ hǫt'e, eyıts'ǫ ı̨łak'aà dànì edılaà ghàlagı̨ı̨dà k'èxa t'asìı gıghǫ̀t'à ha hǫt'e. Nǫ̀htsı̨ wexè eghàlats'eedaa ats'ı̨ı̨t'e, naxı̨ sìı Nǫ̀htsı̨ wedèè k'e t'asìı dehshee laaht'e, eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ wekǫ̀ laaht'e.
10 Nǫ̀htsı̨ sets'ǫ̀ wedzeè sǫnıwǫ t'à la seghàı̨ɂǫ: dǫ la k'èezǫǫ lanì eghàlaehda t'à yìetł'aà nìıhtǫ, eyıts'ǫ dǫ eyıì-le yek'e kǫ̀ gòhtsı̨. Hanìkò dǫ gıtaàt'eè dànì kǫ̀ gogehtsı̨ı̨ sìı hotıì gıxoehdı ha hǫt'e. 11 Hòt'a yìetł'aà nìtǫǫ sìı dǫ wı̨ı̨zìı yìetł'aà eyıì-le nagohtsı̨ ha nıìle, eyı yìetł'aà nìtǫǫ sìı Zezì-Krı hǫt'e. 12 Dǫ, eyı yìetł'aà nìtǫǫ wek'e sǫǫ̀mbaekwo, sǫǫ̀mba degoo, sǫǫ̀mbakweè, dechı̨ hanì-le-ı̨dè tł'oh t'à yeka kǫ̀ gòhtsı̨ nı̨dè, 13 dànì edılaà ghàlaı̨dàa sìı nǫǫde dzęę̀ k'e wek'èhoedzǫǫ̀ adle ha. Ayìı hòèhtsı̨ı̨ sìı kǫ̀-dèk'ǫ̀ǫ t'à wek'èhoedzǫǫ̀ adle ha, kǫ̀ t'à weèdzà ha, eyıts'ǫ wılaà k'è hoı̨zı̨ nı̨dè wek'èhoedzǫǫ̀ adle ha. 14 Ayìı hòèhtsı̨ı̨ sìı wedıhòłı̨-le nı̨dè wek'èxa t'asìı nezı̨ı̨ weghǫ̀t'à ha. 15 Ekò ayìı hòèhtsı̨ı̨ sìı wek'enık'ǫ nı̨dè eyı weghǫ wedıhołè ha. Ededı̨ t'aa edaxàeda ha, hanìkò kǫ̀woò nı̨ı̨dà xàkwı̨ehsaà lade ha.
16 Naxı̨ sìı Nǫ̀htsı̨ wekǫ̀ laaht'e, eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ Įnì Degaı naxıdzeè yìı nàdè hǫt'e wek'èahsǫ-le nì? 17 Dǫ Nǫ̀htsı̨ wekǫ̀ yedıhohtsı̨ nı̨dè Nǫ̀htsı̨ yedıhohtsı̨ ha. Nǫ̀htsı̨ wekǫ̀ degaı hǫt'e, naxı̨ sìı eyı Nǫ̀htsı̨ wekǫ̀ laaht'e.
18 Dànì nànıahdè t'à edeghǫyaahɂà sǫ̀ǫ̀. Dǫ dıı nèè gots'ǫ nàowo k'ę̀ę̀ gohsǫ edeewǫ nı̨dè, ezhı̨ne ladıdle, hanì-ı̨dè sıì gǫǫzǫǫ̀ ade ha. 19 Dıı nèk'e gots'ǫ dǫ ayìı gıgha gǫǫzǫ hǫt'e sìı Nǫ̀htsı̨ wegha ezhı̨ne hǫt'e. Dıı hanì dek'eèhtł'è, “Dǫ gogı̨ı̨zǫǫ edegeewǫ xè ełeghǫyageeɂà k'ę̀ę̀ k'ehogeɂaa sìı Nǫ̀htsı̨ gınàowoò t'à gok'èchıìtła lagohɂį̀ hǫt'e,” dek'eèhtł'è. 20 Eyıts'ǫ k'achı̨ dıı hanì dek'eèhtł'è, “Dǫ gots'ı̨ı̨zǫǫ edegeewǫǫ sìı gınàowoò wet'àaɂà nıìle, gots'ǫ̀ K'àowo yek'èezǫ hǫt'e,” dek'eèhtł'è. 21 Eyıt'à k'achı̨ dǫ ghǫ xàdahoahdì-le! T'asìı hazǫǫ̀ naxıgha hǫt'e. 22 Paul, Apollos eyıts'ǫ Peter naxıgha agı̨ı̨t'e, eyıts'ǫ dıı nèè, ts'eedaa, ełaàts'ewıı, dıì goxè hòɂǫǫ, ı̨daà goxè hòɂǫǫ, eyı hazǫǫ̀ naxıgha hǫt'e, 23 eyıts'ǫ naxı̨ Zezì-Krı wets'ǫ aaht'e; eyıts'ǫ Zezì-Krı, Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ hǫt'e.