4
Zezì-Krı wecheekeèdeè
Eyıt'à dǫ Zezì-Krı wecheekeè ats'ı̨ı̨t'e k'ę̀ę̀ gogıhtà welì, eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ ts'ǫǫ̀hk'e t'asìı deɂı̨į̀ whelaa sìı wek'èts'eezǫ ats'ı̨ı̨t'e, gogı̨ı̨hwhǫ welì. Dǫ t'asìı gıtł'aà wheɂǫǫ̀ agììdlàa sìı t'aats'ǫǫ̀ gıt'à nezı̨į̀ eghàlageeda ha hǫt'e. Naxı̨ sesınìyaahtı, hanì-le-ı̨dè nàyaetıı-kǫ̀ dǫ sesınìyagehtıı sìı segha wet'àaɂà nıìle, sı̨ kò edesınìyaehtı nıìle. Ekǫ-le hòwhıhtsı̨ nıìle, sınì t'à wek'èehsǫ, hanìkò hanì ededaànıhwho t'à hołı̨ı̨ hòwhıhtsı̨ whìle dehsı̨į̀-aehsı̨-le. Gots'ǫ̀ K'àowo ededı̨ zǫ sesınìyahtı ha hǫt'e. Eyıt'à eyı nèhòkw'ı kwe t'asìı wesınìyaahtı-le, hanìkò gots'ǫ̀ K'àowo nììtła ts'ǫ̀ naahɂı̨. Togoòtł'òo t'à t'asìı deɂı̨į̀ whelaa sìı wègaat'ı̨į̀ ayele ha, eyıts'ǫ dǫ dàgı̨ı̨wǫ t'à k'ehogı̨ı̨ɂaa sìı wek'èedzǫǫ̀ ayele ha. Eyı dzęę̀ k'e nı̨dè dànì godzeè t'à ehkw'ı nànıts'edèe sìı k'ę̀ę̀ Nǫ̀htsı̨ goghǫ sìghà adı ha.
Sèot'ı̨ı̨, eyı hazǫǫ̀ weghǫ naxıts'ǫ̀ eehtł'èe sìı sı̨ edeghǫ eyıts'ǫ Apollos weghǫ gohde aehsı̨. Edeghǫ aehsı̨ı̨ sìı xàè naxıgha aehsı̨ hǫt'e. Hanì-ı̨dè goxı̨ got'à dıı yatı dàhodıì-ahodıı sìı wek'èahsǫ ha, “Ayìı dek'eèhtł'èe sìı weɂǫ̀ǫ̀ hoahtsı̨-le,” dek'eèhtł'è. Eyı yatı k'ę̀ę̀ aaht'ı̨ nı̨dè dǫ ı̨łè denahk'e wet'àaɂà dahwhǫ t'à weghǫ xàdahoahdì ha nıìle. Amìı dǫ nahk'e aaht'eè anaxį̀į̀là? T'asìı naxıts'ǫ sìı naxıghǫ̀t'ǫ hǫt'e. T'asìı naxıghǫ̀t'ǫ nı̨dè dànìghǫ t'asìı naxıghǫ̀t'ǫ-le lanì xàdahoahdì?
Hòt'a t'asìı hazǫǫ̀ naxıts'ǫ dahwhǫ nì? Naxı̨ hòt'a dǫ ahxee wheahłı̨ dahwhǫ nì? Godę kò k'àowocho wheahłı̨ dahwhǫ nì? Xàè k'àowocho wheahłı̨ nı̨dè dehwhǫ, hanì-ı̨dè goxı̨ naxıxè k'àowocho ts'ı̨ı̨lı̨ ha! Weghǫ nànıhwho nı̨dè goxı̨ Nǫ̀htsı̨ wecheekeèdeè ts'ı̨ı̨lı̨ı̨ sìı nǫǫde ts'ǫ̀ ts'eèhkw'e lanì agǫ̀ǫ̀là. Sǫnàts'edèe k'è dǫ gınadąą̀ goweè hołè ha gosınìyaetı lagǫ̀ǫ̀là. T'asìı hazǫǫ̀ hòèlı̨ı̨ yak'eet'ı̨į̀ dǫ hazǫǫ̀ gınadąą̀ hanì gògaat'ı̨į̀ agǫ̀ǫ̀là. 10 Goxı̨ sìı Zezì-Krı wegha ezhı̨ne ats'ı̨ı̨t'e gogı̨ı̨hwhǫ, hanìkò naxı̨ sìı Zezì-Krı wets'ıhɂǫ̀ sıì goahsǫ dahwhǫ! Goxı̨ sìı nàts'etso-le, hanìkò naxı̨ sìı nàahtso dahwhǫ. Goxı̨ sìı dǫ gots'ǫ̀ nezı̨į̀ nageɂa-le hanìkò naxı̨ naxıts'ǫ̀ nezı̨į̀ nageɂa. 11 Dıì ts'ǫ̀ bò dę ts'eèhkw'e xè tı ghats'eewı, goht'ǫts'ıa t'à-ats'et'ı̨, sıì dagogį̀ı̨hɂa, eyıts'ǫ gokǫ̀ gòɂǫ-le. 12 Goılà t'à hòtł'ò eghàlats'eeda. Dǫ gots'ǫ̀ nàdahogeeɂà nı̨dè gıgha yats'ehtı, dagogį̀ı̨hɂa nı̨dè wexè kò ts'èwhı̨į̀ dats'ı̨ı̨ɂa. 13 Dǫ yatıjıı t'à gok'adageedè nı̨dè ek'èt'à nezı̨į̀ gıts'ǫ̀ gots'ede. Dıì ts'ǫ̀ dıı nèk'e dǫ gıgha t'asìı wejıı lats'ı̨ı̨t'e, eyıts'ǫ gıgha t'asìı-ts'ıì lats'ı̨ı̨t'e.
14 Edeghǫ į̀į̀zhaahłı̨ ha naxıts'ǫ̀ eehtł'è aht'ı̨ nıìle, hanìkò seza lanì naxıghǫneehtǫ t'à yatı nàtsoo t'à naxıts'ǫ̀ gohde. 15 Zezì-Krı wedahxà dǫ łǫ naxık'ègedì sǫnı kò naxıtà łǫ gǫ̀hłı̨ nıìle. Godı nezı̨ı̨ naxıts'ǫ̀ nèehɂǫ ts'ıhɂǫ̀ Zezì-Krı wedahxà naxıtà whıhłı̨ hǫt'e. 16 Eyıt'à hotıì sexèahɂı̨, dehsı̨ naxıghǫnàdaehtì. 17 Eyıt'à Tımothy naxıts'ǫ̀ weehɂà ha hǫt'e. Seza lanì weghǫneehtǫ, gots'ǫ̀ K'àowo gha wınì nàtso. Dànì Zezì-Krı wegha ehdaa sìı naxıts'ǫ̀ hadı ha. Kǫ̀ta hazǫǫ̀ Nǫ̀htsı̨ wecheekeè dànì hoghàgeehtǫǫ sìı t'aats'ǫǫ̀ hanì ehda hǫt'e.
18 Naxıta gots'ǫ dǫ mǫ̀hdaa naxıts'àhtła ha-le sǫnı gı̨ı̨wǫ t'à sıì xàhogedì agejà. 19 Hanìkò gots'ǫ̀ K'àowo hanıwǫ nı̨dè whaà-le-t'ıì naxıts'àhtła ha hǫt'e. Ekìıyeè k'e nı̨dè eyı dǫ ayìı ghǫ xàdahogedìı sìı wegòhɂà ha. Eyı zǫǫ̀-le, ayìı dahxà nàgetsoo sìı wegòhɂà ha hǫt'e. 20 Nǫ̀htsı̨ wenàowoò sìı yatı t'à zǫ wehòhɂǫ nıìle, hanìkò Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ enıìyah nàtsoo t'à wehòhɂǫ hǫt'e. 21 Naxıts'ǫ̀ dànì eghàlaehda ha seahwhǫ? Naxıts'àhtła nı̨dè naxeehkwa ha seahwhǫ nì? Hanì-le-ı̨dè naxıghǫneehtǫ xè naxıts'ǫ̀ sedzeè nezı̨ ha dahwhǫ?