5
Amìı hołı̨ı̨ nàowoò k'ę̀ę̀ edaa sìı naxıta gots'ǫ xàweahɂà
Naxıta dǫ hołı̨ı̨ k'ę̀ę̀ ełek'alagedè ghǫ ts'ıìkw'o. Hołı̨ı̨ hanıı sìı dǫ Nǫ̀htsı̨ k'ègeezǫ-le kò gıta hagòjà ghǫ ts'ıìkw'o whìle. Naxıta ts'ǫ dǫ ı̨łè edetà ts'èkeè xè nàdè gedı hǫt'e. Eyıt'à dànì xàhoahdì welì? Eyı ghǫ naxıdzeè nànııtì ha ı̨lè, eyı dǫ hanì eghàlaı̨dàa sìı naxıta gots'ǫ xàweahɂà ha ı̨lè. Sı̨ naxıta whıhda-le sǫnı kò sınì t'à naxıxè whıhda hǫt'e. Eyı dǫ hanì hołı̨ı̨ hòèhtsı̨ı̨ sìı eyı whıhda lanì hòt'a wesınìyahtı hǫt'e. Zezì wıızì dahxà łą̀ą nìahde nı̨dè, eyıts'ǫ sınì t'à naxıxè whıhda nı̨dè, eyıts'ǫ Zezì wets'ǫ Įnì Degaı naxık'e at'ı̨ nı̨dè, eyı dǫ sìı wehłı̨ı̨ tł'aàweahtè, hanì-ı̨dè wenàowołı̨ı̨ sìı wedıhołè ha, eyıts'ǫ gots'ǫ̀ K'àowo nììtłaa dzęę̀ k'e nı̨dè wedą̀ązhį̀ı̨ edaxàeda ha.
Edeghǫ xàdahoahdìı sìı nezı̨ nıìle. Łèt'èa łǫ-lea kò łètsı̨èhdıı hazǫǫ̀ ta ts'ǫ̀ at'į̀ hǫt'e, wek'èahsǫ ne sǫnaà? Eyı łèt'èa wezǫǫ sìı wedę aahłe, hanì-ı̨dè łètsı̨èhdıı wegòò łèt'èa wedę hòèlı̨ı̨ laaht'e ha, hotıì eyı laaht'e ne t'à. Dzędeè Passover k'e Nǫ̀htsı̨ gha sahzǫ̀ą ełaàgį̀ı̨hwhoo sìı Zezì-Krı hǫt'e, eyı sìı wenıahdì welì. Eyıt'à eyı dzędeè wek'èts'ııdì. Łèt'èa wezǫą wedę ats'ııle, eyı sìı gonàowołı̨ı̨ wedę ats'ehɂı̨ lanì hǫt'e. Hanì-ı̨dè łèt'èa dę ełexè łèt'è ghǫ shèts'ıızhe, eyı sìı godzeè nezı̨ı̨ xè ełets'ǫ̀ ehkw'ı ts'eeda lanì hǫt'e.
T'akwe naxıts'ǫ̀ ııhtł'èe ekò naxıta gots'ǫ dǫ hołı̨ı̨ k'ę̀ę̀ ełek'alagedèe sìı naxıxè agııt'į̀-le naxèehsı̨ ı̨lè. 10 Dıı nèk'e gots'ǫ dǫ hołı̨ı̨ k'ę̀ę̀ ełek'alagedèe hanıı, egedì-le-dǫǫ̀ hanıı, ełeghǫyageeɂàa-dǫǫ̀ hanıı, eyıts'ǫ nǫ̀htsı̨ą hòèlı̨ı̨ ts'ǫ̀ yagehtıı dǫǫ̀, hanıı sìı agèehsı̨ nıìle. Hanıı dǫ agèehsı̨ nı̨dè dıı nèè gots'ǫǫ̀ aahde zǫ t'à ha. 11 Dǫ mǫ̀hdaa naxıxè Nǫ̀htsı̨ wecheekeè ats'ı̨ı̨t'e edègeedıı sìı eyı ghǫ naxıts'ǫ̀ eehtł'è. Hanìkò hołı̨ı̨ k'ę̀ę̀ ełek'alagedè nı̨dè, egedì-le nı̨dè, nǫ̀htsı̨ą hòèlı̨ı̨ ts'ǫ̀ yagehtı nı̨dè, dǫ gıızì jıı gehtsı̨ nı̨dè, t'aats'ǫǫ̀ gedǫ nı̨dè, sǫǫ̀mba gha dǫ ghǫyageeɂà nı̨dè, gıxè aaht'ı̨-le, eyıts'ǫ gıxè shèahzhe ha nıìle.
12 Dǫ, Nǫ̀htsı̨ wecheekeè agı̨ı̨t'e-le sìı sı̨ gısınìyahtı ha sı̨į̀dı nıìle. Dǫ Nǫ̀htsı̨ wecheekeè goxè aget'ı̨ı̨ sìı naxı̨ gısınìyaahtı ha hǫt'e. 13 Dǫ Nǫ̀htsı̨ wecheekeè agı̨ı̨t'e-le sìı Nǫ̀htsı̨ gosınìyaehtı ha hǫt'e. Dek'eèhtł'è k'ę̀ę̀: “Eyı dǫ wejıı sìı naxıta gots'ǫ xàgıahɂà,” dek'eèhtł'è.