6
Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ dǫ ełeghǫ nàyaetıì ałegehɂı̨
Naxıta gots'ǫ dǫ ełek'e nìdahogeeɂà nı̨dè dànìghǫ dǫ-sınìyaehtıı-dǫǫ̀ Nǫ̀htsı̨ wecheekeè elı̨-le sìı ts'ǫ̀ aget'ı̨. Hanì ekǫ-le eghàlageedaa ts'àgeejı̨-le nì? Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ dǫ ts'ǫ̀ aget'ı̨ gà gosınìyagıhtı welì. Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ degaı gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı dıı nèk'e gots'ǫ dǫ gosınìyagehtı ha hǫt'e, wek'èahsǫ-le nì? Hanì hòɂǫ ha nı̨dè, naxıta t'asìı wet'àaɂà-lea sìı wesınìyaahtı ha naxıgha dìì nıìle. Yak'eet'ı̨į̀ gısınìyats'ehtı ha wek'èahsǫ-le nì? Hanì hòɂǫ ha nı̨dè dıı nèk'e gota dàgot'ı̨ı̨ sìı denahk'e wesınìyats'ehtı ha hǫt'e! Eyıt'à t'asìı wet'àaɂà-le ghǫ ełek'e nìdahogeeɂà nı̨dè, dǫ ı̨łè gosınìyaehtıì aweahłe. Naxıta dǫ t'asìı deè elı̨-le sìı eyı weahchı ha dìì-le! Edeghǫ į̀į̀zhaahłı̨ ha, hanì naxıts'ǫ̀ gohde. Naxıta dǫ gosınìyaehtı ha dǫ gǫǫzǫǫ gǫ̀hłı̨-le nì? Hanìkò ełeghǫ nàyaetıì ałaahɂı̨. Dǫ gıgha ehkw'ı-ahodı-le gınadąą̀ hanì k'ehoahɂa!
Hanì ełeghǫ nàyaetı ałaahɂı̨ı̨ sìı weghàà nàowo ehkw'ıı k'ę̀ę̀ aahda ts'ǫǫ̀hk'e hòt'a naxıghǫènǫǫ wek'èhoedzǫ hǫt'e. Ekǫ-le naxıts'ǫ̀ eghàlaedà eyıts'ǫ naxıghǫyahoòɂǫ kò eyı denahk'e nezı̨ hǫt'e. Hanìkò hałaahɂı̨ t'à xàè naxèot'ı̨ gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı gıghǫyaahɂà xè gıts'ǫ̀ ekǫ-le eghàlaahda hǫt'e.
Dǫ wejıı sìı Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò k'ę̀ę̀ hòɂǫǫ sìı gıghàhòt'à ha nıìle wek'èahsǫ-le nì? Edeghǫyaahɂà sǫ̀ǫ̀. Dǫ edezhį̀į̀ t'à hołı̨ı̨ k'alagedèe, dǫ nǫ̀htsı̨ą hòèlı̨ı̨ ts'ǫ̀ yagehtıı, dǫ ełexè hołı̨ı̨ hogehtsı̨ı̨, sǫǫ̀mba k'èxa dǫzhìı et'ıì ełexè aget'ı̨ı̨, eyıts'ǫ dǫzhìı hołı̨ı̨ k'ę̀ę̀ ełek'alagedèe, 10 egeeɂį̀ı̨-dǫǫ̀, t'asìı gha egedì-le-dǫǫ̀, t'aats'ǫǫ̀ geèhdee dǫǫ̀, dǫ gıızì jıı gehtsı̨ı̨ dǫǫ̀, sǫǫ̀mba gha dǫ ghǫyageeɂàa dǫǫ̀, hanıı dǫ hazǫǫ̀ sìı Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò k'ę̀ę̀ hòɂǫǫ sìı gıxè hòɂǫ ha nıìle. 11 Įnę̀ę naxı̨ mǫ̀hdaa hanıı dǫ yàahłı̨ ı̨lè. Hanìkò Zezì-Krı wedahxà eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ Įnì Degaı t'à naxıhołı̨į̀ k'enaatso, degaı anaxììdlà, eyıts'ǫ ehkw'ı anaxììdlà ı̨lè.
Hołı̨ı̨ k'ę̀ę̀ ełek'alaahdèe ch'à edek'èahdì
12 “T'asìı hazǫǫ̀ gogha wets'àet'ǫ nıìle,” dahwhǫ sǫnı kò, t'asìı hazǫǫ̀ gogha nezı̨ nıìle. “T'asìı hazǫǫ̀ gogha wets'àet'ǫ nıìle,” sǫnı kò t'asìı wı̨ı̨zìı gots'ǫ̀ k'àowo ats'ı̨ı̨hwhǫ ha-le. 13 “Bò sìı gobò gha hòèlı̨, eyıts'ǫ gobò sìı bò gha hòèlı̨,” haahdı ha tahkò, hanìkò Nǫ̀htsı̨ eyı nàke sìı yedıhohtsı̨ ha hǫt'e. Gozhį̀į̀ wet'à hołı̨ı̨ k'ę̀ę̀ ełek'alats'edè gha hòèlı̨ nıìle, hanìkò gots'ǫ̀ K'àowo gozhį̀į̀ ts'ǫ̀ k'àowo ne t'à wegha wet'à-ats'et'ı̨ ha hòèlı̨ hǫt'e. 14 Nǫ̀htsı̨ t'asìı wegha dìì-le t'à gots'ǫ̀ K'àowo naìdà ayį̀į̀là, goxı̨ sı nats'ìdà agole ha hǫt'e. 15 Naxızhį̀į̀ sìı Zezì-Krı wets'ǫ hǫt'e wek'èahsǫ-le nì? Eyıt'à gozhį̀į̀ Zezì wets'ǫ ne sìı ts'èkojıı t'à whetı̨į̀ ats'ele ha nì? Į̀le, hats'et'ı̨ ha honàedı nıìle! 16 Dǫ, ts'èkojıı t'à whetı̨ı̨ sìı yexè ı̨łè zǫ lanì at'į̀ hǫt'e wek'èahsǫ-le nì? Nǫ̀htsı̨ Nı̨htł'è k'e dıı hanì dek'eèhtł'è, “Eyı nàke geet'èe sìı gızhį̀į̀ ı̨łè lade ha hǫt'e,” dek'eèhtł'è. 17 Hanìkò amìı gots'ǫ̀ K'àowo xè at'ı̨ı̨ sìı wets'ǫ Įnì t'à yexè ı̨łè zǫ lade ha.
18 Eyıt'à hołı̨ı̨ k'ę̀ę̀ ełek'alaahdèe ch'à edek'èahdì. Dǫ hołı̨ı̨ eyıì-le hohtsı̨ı̨ sìı edezhį̀į̀ t'à hołı̨ı̨ hohtsı̨ at'ı̨ nıìle, hanìkò amìı hołı̨ı̨ k'ę̀ę̀ ełek'alagedèe sìı edezhį̀į̀ t'à hołı̨ı̨ hogehtsı̨ hǫt'e. 19 Naxızhį̀į̀ sìı Yedàyeh Nezı̨ı̨ wekǫ̀ lanì hǫt'e wek'èahsǫ-le nì? Ededı̨ sìı naxıdzeè yìı nàdè hǫt'e, ededı̨ sìı Nǫ̀htsı̨ naxıghàyı̨ı̨ɂǫ hǫt'e. Eyıt'à naxızhį̀į̀ sìı xàè naxıts'ǫ nıìle. 20 T'asìı deè t'à nàgoèdì hǫt'e. Eyıt'à naxızhį̀į̀ t'à Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ nezı̨į̀ aahda.