7
Dànì ełexè hots'et'ı̨
T'asìı ghǫ sets'ǫ̀ aahtł'è ı̨lèe sìı wek'e naxıts'ǫ̀ xàyahtı ha. Dǫ honìda-le kò nezı̨ hǫt'e. Hanìkò dıì dǫ łǫ hołı̨ı̨ k'ę̀ę̀ ełek'aladèe t'à dǫzhìı gıtaàt'eè xàè gıts'èkeè gǫ̀hłı̨ nı̨dè nezı̨ hǫt'e, eyıts'ǫ ts'èko sı gıtaàt'eè xàè gıdǫǫ̀ gǫ̀hłı̨ nı̨dè nezı̨ hǫt'e. Dǫzhìı hǫet'ı̨ı̨ sìı edets'èkeè ghàdìtè ha hǫt'e, eyıts'ǫ ts'èko hoet'ı̨ı̨ sı ededǫǫ̀ ghàdìtè ha hǫt'e. Ts'èko hoet'ı̨ı̨ sìı wezhį̀į̀ ededı̨ zǫ wets'ǫ nıìle, wedǫǫ̀ sı wets'ǫ hǫt'e. Eyı xèht'eè dǫzhìı hoet'ı̨ı̨ wezhį̀į̀ sìı ededı̨ zǫ wets'ǫ nıìle, wets'èkeè sı wets'ǫ hǫt'e. Į̀łah naxınì k'ę̀ę̀ lenǫsıı ełets'ǫ̀ į̀le dahdı-le. Į̀łah hanì ha dahwhǫ nı̨dè whatsǫǫ̀ Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ xàyaahtı ha gòɂǫǫ̀ aahłe gha welè, hanìkò whaà-lea gots'ǫ̀ zǫ aaht'ı̨. Eyı tł'axǫǫ̀-ı̨dè ełets'ǫ̀ anaahde, naxınì nàtso-le t'à wehłı̨ı̨ naxeèhdzà ha sǫnı. Hots'et'ı̨ gha nàowo naxıghàehɂǫ dehsı̨į̀-aehsı̨-le, hanìkò dıı hanì hǫaht'ı̨ ha dìì-le dehsı̨į̀-aehsı̨. Dǫ hazǫǫ̀ sexèht'eè geeda nı̨dè dehwhǫ. Hanìkò Nǫ̀htsı̨ sìı dǫ hazǫǫ̀ gıtaàt'eè t'asìı eładı̨ı̨ goghàı̨ɂǫ hǫt'e. Dǫ ı̨łè hoet'ı̨ ha weghàhòt'ǫ, eyıts'ǫ dǫ eyıì-le t'asìı eładı̨ı̨ weghàhòt'ǫ hǫt'e.
Dǫ hoget'ı̨-le eyıts'ǫ ts'èko gıdǫzhıì whìle sìı gıts'ǫ̀ dıı haehsı̨ ha dehwhǫ: Sı̨ hoeht'ı̨-le k'ę̀ę̀ hoget'ı̨-le nı̨dè gıgha nezı̨ hǫt'e. Hanìkò gıgha wèhoedı-le nı̨dè honìgııdè kò t'asanìle. Sıì ełegı̨ı̨wǫ nı̨dè honìgedè gıgha denahk'e nezı̨ hǫt'e.
10 Dǫ hoget'ı̨ı̨ sìı dıı nàowo gıghàehɂà ha, (sı̨ seyatıì nıìle, hanìkò gots'ǫ̀ K'àowo weyatıì ne): Ts'èko hoet'ı̨ı̨ sìı ededǫǫ̀ ts'ǫǫ̀ xàetła ha-le. 11 Hanìkò ededǫǫ̀ ts'ǫǫ̀ xàèhtła nı̨dè eyıì-le dǫzhìı xè hoet'ı̨ ha-le, hanì-le-ı̨dè ededǫǫ̀ xè sıìnagole ha. Eyıts'ǫ dǫzhìı sìı edets'èkeè ɂǫ̀ede ha-le.
12 Eyıts'ǫ dǫ eyıì-le sı hazǫǫ̀ gıts'ǫ̀ dıı haehsı̨ ha, (dıı sìı seyatıì ne, gots'ǫ̀ K'àowo weyatıì nıìle): Naxıta gots'ǫ amìı wets'èkeè wegha ehkw'ı-ahodı-le nı̨dè, hanìkò ı̨łaà ededǫǫ̀ xè nàdè ha nıwǫ nı̨dè, eyı dǫzhìı sìı edets'èkeè ɂǫ̀ede ha-le. 13 Eyıts'ǫ ts'èko sı wedǫǫ̀ wegha ehkw'ı-ahodı-le, hanìkò ı̨łaà edets'èkeè xè nàdè ha nıwǫ nı̨dè, eyı ts'èko sìı ededǫǫ̀ ɂǫ̀ede ha-le. 14 Dǫzhìı wegha ehkw'ı-ahodı-le sìı wets'èkeè ts'ıhɂǫ̀ degaı elı̨ gha wııtà hǫt'e. Eyıts'ǫ ts'èko wegha ehkw'ı-ahodı-le sìı wedǫǫ̀ ts'ıhɂǫ̀ degaı elı̨ gha wııtà hǫt'e. Hanì-le-ı̨dè naxıza degaı agı̨ı̨t'e ha-le ı̨lè, hanìkò dıì degaı agı̨ı̨t'e.
15 Hanìkò dǫ wegha ehkw'ı-ahodı-le sìı naxıts'ǫǫ̀ xàetła ha nıwǫ nı̨dè hadeè aweahłe. Hagòjà nı̨dè dǫzhìı wegha ehkw'ı-ahodıı sìı edets'èkeè xè nàdè-le kò, eyıts'ǫ ts'èko wegha ehkw'ı-ahodıı sìı ededǫǫ̀ xè nàdè-le kò. Nǫ̀htsı̨ sìı ts'èwhı̨į̀ ts'eeda gha gòį̀hchì hǫt'e. 16 Nı̨ dǫ ts'èkeè nelı̨ı̨ sìı nedǫǫ̀ edaxàwı̨ı̨htè ha hotıì wek'èı̨zǫ nıìle. Nı̨ ts'èko wedǫǫ̀ nelı̨ı̨ sìı nets'èkeè edaxàwı̨ı̨htè ha hotıì wek'èı̨zǫ nıìle.
17 Dǫ hazǫǫ̀ gots'ǫ̀ K'àowo edı̨į̀ nègòǫlaa sìı ekǫ geèhkw'e ha hǫt'e, eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ ayìı ts'ǫ̀ gokayaı̨htıı sìı hagııle. Nǫ̀htsı̨ wecheekeè kǫ̀ta hazǫǫ̀ nàgedèe sìı eyı nàowo gıts'ǫ̀ haehsı̨. 18 Dǫ, Nǫ̀htsı̨ yekayaı̨htı kwe Moses wenàowoò k'ę̀ę̀ hòt'a wekwǫ̀ nàat'a ı̨lè nı̨dè eładı̨į̀ awede-le. Dǫ, Nǫ̀htsı̨ yekayaı̨htı kwe wekwǫ̀ nàat'a-le nı̨dè wekwǫ̀ nàt'à adııle-le. 19 Dǫ wekwǫ̀ nàt'àa, dǫ wekwǫ̀ nàt'à-le, eyı Nǫ̀htsı̨ wegha wet'àaɂà nıìle. Nǫ̀htsı̨ wenàowoò k'èts'edì eyı t'aa sıì wet'àaɂà hǫt'e. 20 Eyıt'à dǫ hazǫǫ̀ Nǫ̀htsı̨ gokayaı̨htı ekò edı̨į̀ geèhkw'e ı̨lèe sìı ekǫ et'ıì geèhkw'e kò. 21 Nǫ̀htsı̨ naxıkayaı̨htı ekò dǫ naxıts'ǫ̀ k'àowo ı̨lè nı̨dè, wet'à naxıgha gots'eèdı welè-le, hanìkò edets'ǫ̀ k'aehwho ha naxıgha hòɂǫ nı̨dè haahde. 22 Dǫ Nǫ̀htsı̨ yekayaı̨htı kwe wets'ǫ̀ k'àowo gǫ̀hłı̨ nı̨dè gots'ǫ̀ K'àowo Zezì gha edets'ǫ̀ k'àowo elı̨į̀ ajà hǫt'e. Eyı xèht'eè dǫ Nǫ̀htsı̨ yekayaı̨htı ekò edets'ǫ̀ k'àowo elı̨ ı̨lèe sìı Zezì-Krı yets'ǫ̀ K'àowo elı̨į̀ ajà hǫt'e. 23 T'asìı deè t'à nànaxèdì hǫt'e, eyıt'à dǫ naxıts'ǫ k'àowo gı̨ı̨lı̨į̀ adeahłe-le. 24 Sèot'ı̨ı̨, naxı̨ hazǫǫ̀ Nǫ̀htsı̨ wek'ę̀ę̀ aahda ha hǫt'e eyıts'ǫ dànì Nǫ̀htsı̨ naxıxè hòɂǫǫ̀ ayį̀į̀làa sìı k'ę̀ę̀ aahda.
25 Ekò ts'èko hogıat'į̀ whìle sìı gıghǫ gots'ǫ̀ K'àowo t'asasèhdı-le, hanìkò Nǫ̀htsı̨ wesǫnıwǫ t'à ehkw'ı eghàlaehda k'ę̀ę̀ sı̨ dàahwhǫǫ sìı yatı naxıghàehɂà ha: 26 Dıì goxè hoìla k'ehokw'o ts'ıhɂǫ̀ honìahdè-le kò nezı̨ hǫt'e dehwhǫ. 27 Dǫzhìı, hǫaht'ı̨ nı̨dè naxıts'èkeè ɂǫ̀weahdè-le. Hǫaht'ı̨-le nı̨dè ts'èko hak'èahta-le. 28 Hanìkò hǫaht'ı̨ nı̨dè hołı̨ı̨ hòwhàahtsı̨ nıìle, eyıts'ǫ ts'èko hǫat'į̀ı̨ whìle sìı honìdza nı̨dè hołı̨ı̨ hòèhtsı̨ nıìle. Hanìkò amìı honìgedèe sìı dıı nèk'e gıxè hoìla łǫ ha hǫt'e, eyı hoìla naxıts'ǫ ha dehwhǫ nıìle.
29 Sèot'ı̨ı̨, whaà-lea gots'ǫ̀ zǫ ts'eeda dehsı̨į̀-aehsı̨. Jǫ gots'ǫ ı̨daà dǫ gıts'èkeè gǫ̀hłı̨ı̨ sìı gıts'èkeè gǫ̀hłı̨-le lanì gııdà, 30 dǫ ts'ǫǫ̀gı̨ı̨wǫǫ sìı ts'ǫǫ̀gı̨ı̨wǫ-le lagııt'è, dǫ sìgeèt'ı̨ı̨ sìı sìgeèt'ı̨-le lagııt'è, dǫ t'asìı nàgeehdìı sìı xàè gıts'ǫ nıìle lagııt'è. 31 Dǫ dıı nèk'e gots'ǫ t'asìı t'à-aget'ı̨ı̨ sìı gıgha wet'àaɂà-le lagııt'è. Dıı nèk'e dıì dànì hòɂǫǫ sìı whaà-le-t'ıì whìle agode ha t'à, hanì aahda.
32 Eyıt'à t'asìı wı̨ı̨zìı ghǫ nànıahdè ha dehwhǫ-le. Dǫzhìı hǫet'ı̨-le sìı Nǫ̀htsı̨ wenàowoò zǫ ghǫ nànıwo hǫt'e. Dànì Nǫ̀htsı̨ wınà hohtsı̨ ha sìı yedaànıwo hǫt'e. 33 Hanìkò dǫzhìı hǫet'ı̨ı̨ sìı dıı nèk'e t'asìı łǫ ghǫ nànıwo, eyıts'ǫ dànì edets'èkeè wınà hohtsı̨ ha sìı yedaànıwo hǫt'e, 34 eyıt'à wınì ełets'ǫǫ̀ ts'eht'ì lanì. Ts'èko hǫgeet'ı̨-le eyıts'ǫ t'eekogòò gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı gots'ǫ̀ K'àowo wenàowoò zǫ daànıgewo hǫt'e. Ts'èko hanıı sìı edezhį̀į̀ eyıts'ǫ edınì t'à Nǫ̀htsı̨ ghàdìtı̨ hǫt'e. Hanìkò ts'èko hǫet'ı̨ı̨ sìı dıı nèk'e t'asìı łǫ ghǫ nànıwo eyıts'ǫ edànì ededǫǫ̀ wınà hohtsı̨ ha sìı ghǫ nànıwo hǫt'e. 35 Naxıgha hoezhì ahłe ha dehwhǫ t'à dıı hanì naxıts'ǫ̀ gohde nıìle, hanìkò naxıxè sìghà hòɂǫ ha welè dehwhǫ. Ehkw'ı aahda ha, eyıts'ǫ naxınì nàtso xè Nǫ̀htsı̨ zǫ gha eghàlaahda ha naxeehwhǫ t'à aehsı̨.
36 Dǫzhìı ts'èkogòò xè honìda ha yeekèe sìı ts'ǫ̀ nezı̨į̀ k'ehoɂa-le lat'ı̨ nı̨dè, eyıts'ǫ eyı ts'èko weghoò łǫ adaade xè dǫzhìı yexè honìda ha nıwǫ nı̨dè t'asanìle. Eyı dǫ sìı hołı̨ı̨ hohtsı̨ nıìle, eyıt'à yexè honìda ha t'asanìle. 37 Hanìkò dǫzhìı honìda ha-le k'ę̀ę̀ edınì whehtsı̨ nı̨dè, eyıts'ǫ edınì ts'ǫ̀ k'àowo nı̨dè, eyıts'ǫ t'eekogòò aakee sìı xè honìda ha-le k'ę̀ę̀ edınì whehtsı̨ nı̨dè, hanıı dǫzhìı sı ehkw'ı at'ı̨ hǫt'e. 38 Eyıt'à dǫzhìı ts'èkogòò aakee sìı xè honìdza nı̨dè ehkw'ı at'ı̨ hǫt'e, hanìkò dǫzhìı ts'èkogòò aakee sìı xè honìdza-le nı̨dè eyı sìı denahk'e ehkw'ı at'ı̨ hǫt'e.
39 Ts'èko wedǫǫ̀ ełaàwı gots'ǫ̀ wets'ǫ̀ dawhetł'ı̨ lanì hǫt'e. Hanìkò wedǫǫ̀ ełaı̨wo nı̨dè eyıì-le dǫzhìı xè honǫ̀ǫda ha nıwǫ nı̨dè edets'ǫ̀ k'àowo. Hanìkò eyı dǫzhìı sìı Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ dǫ elı̨ ha hǫt'e. 40 Sı̨ anı̨hwhǫ nı̨dè eyı ts'èko honìdza-le kò denahk'e wınà ha hǫt'e. Sı̨ sı Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ Įnì Degaı sets'ǫ̀-èlı̨ dehwhǫ t'à aehsı̨ hǫt'e.