8
Nǫ̀htsı̨ hòèlı̨ı̨ ts'ǫ̀ bò k'eek'ǫ̀
Bò nǫ̀htsı̨ hòèlı̨ı̨ ghàgeedıı sìı weghǫ dıı hanaxèehsı̨ ha: T'asìı łǫ k'èts'eezǫ ts'ı̨ı̨wǫ hǫt'e, hanìkò t'asìı łǫ k'èts'eezǫ nı̨dè wet'à xàhots'edì ats'et'į̀. Ekò ełeghǫnets'eètǫ nı̨dè wet'à nàts'etsoò ałets'ehɂı̨. Dǫ t'asìı łǫ k'èezǫ edeewǫǫ sìı ayìı k'èezǫ ha ı̨lèe sìı ı̨łaà yek'èezǫ nıìle. Hanìkò dǫ Nǫ̀htsı̨ ghǫneètǫǫ sìı Nǫ̀htsı̨ eyı dǫ k'èezǫ hǫt'e.
Eyıt'à bò nǫ̀htsı̨ hòèlı̨ı̨ ghàgeedı weghǫ dıı haehsı̨ ha: Dıı nèk'e nǫ̀htsı̨ hòèlı̨ı̨ sìı t'asìı wı̨ı̨zìı gha ıtà nıìle, Nǫ̀htsı̨ ı̨łè zǫ gǫ̀hłı̨ wek'èts'eezǫ hǫt'e. Yak'e hanì-le-ı̨dè dıı nèk'e nǫ̀htsı̨ łǫ gǫ̀hłı̨ gedı t'ıį̀t'e, (“nǫ̀htsı̨” łǫ eyıts'ǫ “k'aodèe” łǫ gǫ̀hłı̨ı̨ sìı ehkw'ı agedı hǫt'e), hanìkò goxı̨ gogha sìı Nǫ̀htsı̨ ı̨łè zǫ gǫ̀hłı̨, eyı sìı Nǫ̀htsı̨-Gotà hǫt'e. Ededı̨ t'asìı hazǫǫ̀ whehtsı̨ eyıts'ǫ ededı̨ wegha ts'eeda hǫt'e. Eyıts'ǫ gots'ǫ̀ K'àowo ı̨łè zǫ gǫ̀hłı̨, eyı sìı Zezì-Krı hǫt'e. Ededı̨ wet'ǫ̀ǫ̀ t'asìı hazǫǫ̀ hòèlı̨, eyıts'ǫ wet'à ts'eeda hǫt'e.
Hanìkò eyı sìı dǫ hazǫǫ̀ deghàà gık'èezǫ nıìle. Dǫ mǫ̀hdaa ı̨nę̀ę nǫ̀htsı̨ą hòèlı̨ı̨ ghǫ hòtł'ò agı̨ı̨wǫ ı̨lè t'à bò hanıı ghǫ shègezhe nı̨dè nǫ̀htsı̨ hòèlı̨ı̨ ghàɂaadìı ne gı̨ı̨wǫ ha. Gınì nàtso-le t'à ekǫ-le nànıgedè xè ekǫ-le eghàlagı̨ı̨dà gı̨ı̨wǫ ha. Hanìkò bò t'à Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ ats'ede ha nıìle. Bò hanıı ts'edè-le nı̨dè deɂǫ̀ǫ̀ nezı̨-le ats'ede ha nıìle, ekò bò ts'edè nı̨dè wet'à denahk'e nezı̨į̀ ats'ede ha nıìle.
Eyıt'à edexoahdı, bò hanıı aahdè naxıgha t'asìı nıìle kò, naxèot'ı̨ wınì nàtso-le sìı naxıt'à ekǫ-le awede sǫ̀ǫ̀. 10 Eyı wek'èahsǫ t'à nǫ̀htsı̨ hòèlı̨ı̨ wekǫ̀ gocho goyìı shèahzhe ha sǫnı. Hanìkò dǫ bò nǫ̀htsı̨ hòèlı̨ı̨ ghàgeedı ghǫ shètı̨ı̨ sìı ekǫ-le hǫt'e nıwǫ xè ekǫ naxıaɂı̨ nı̨dè, ededı̨ sı bò hanıı ghǫ shètı̨į̀ ade ha sǫnı. 11 Eyı gòet'ı̨ wınì nàtso-le sìı Zezì-Krı yegha ełaı̨wo kò, ayìı k'èahsǫ t'à wedıhoahtsı̨ hǫt'e. 12 Hanì gòet'ı̨ k'èch'a hołı̨ı̨ hoahtsı̨ xè gınì tsį̀ahwhı nı̨dè, Zezì wek'èch'a hołı̨ı̨ hoahtsı̨ hǫt'e. 13 Eyıt'à ayìı ghǫ shèhtı̨ı̨ sìı wet'à sèot'ı̨ hołı̨ı̨ hohtsı̨į̀ awehɂı̨ nı̨dè, k'achı̨ bò wı̨ı̨zìı ghǫ shèhtı̨ ha-le, hanì-ı̨dè hołı̨ı̨ hohtsı̨į̀ awehɂı̨ ha-le.