9
Nǫ̀htsı̨ wecheekeèdeè dànì gıghàhòt'ǫ
Sı̨ xàè edets'ǫ̀ k'aehwho-le nì? Sı̨ Zezì wecheekeèdeè aht'e-le nì? Sı̨ xàè gots'ǫ̀ K'àowo Zezì weehɂı̨-le nì? Gots'ǫ̀ K'àowo wegha naxıta eghàlaehda t'à naxıgha ehkw'ı-ahodıì aahjà hǫt'e. Dǫ eyıì-le gıgha Nǫ̀htsı̨ wecheekeèdeè aht'e-le sǫnı kò, naxıgha sìı xàè Nǫ̀htsı̨ wecheekeèdeè aht'e. Sı̨ set'à naxıgha ehkw'ı-ahodıì aahjà t'à, gots'ǫ̀ K'àowo wecheekeèdeè aht'e gha sek'èhoedzǫ hǫt'e.
Dǫ seghǫ nàyagehtıı sìı gıts'ǫ̀ dıı haehsı̨į̀ edek'edaehdı ha dìì-le: Weghǫ shèts'ezhee eyıts'ǫ t'asìı ts'edǫǫ sìı goxı̨ sı gogha nıìle nì? Zezì wecheekeèdeè eyıì-le, gots'ǫ̀ K'àowo wechıke, eyıts'ǫ Peter, gıxèht'eè gots'èkeè gıgha ehkw'ı-ahodıı sìı edexè agets'ele ha goghàhòt'ǫ-le nì? Hanì-le-ı̨dè asį̀į̀ Barnabas eyıts'ǫ sı̨ zǫ wet'à ts'eeda gha hòtł'ò eghàladıìda ha hǫt'e nì?
Dǫ eghǫǫ-dǫǫ̀ elı̨ı̨ sìı edets'àɂeehdì nıìle. Dǫ jìechochı̨į̀ k'èdìı elı̨ı̨ sìı yets'ǫ jìecho edè ha dìì-le. Dǫ sahzǫ̀ą k'èdìı elı̨ı̨ sìı yets'ǫ ejıet'ò edǫ ha dìì-le. Dǫ dànì nànıgedè ghàà zǫ aehsı̨ nıìle. Moses wenàowoò kò eyı wexèht'eè dek'eèhtł'è. Moses wenàowoò k'e dıı hanì dek'eèhtł'è: “Naxıts'ǫ ejıe tł'olà tàtsǫyeèhɂe nı̨dè wewà nadaahzà-le,” dek'eèhtł'è. Nǫ̀htsı̨ sìı ejıe ghǫ nànıwo t'à adı nıìle. 10 Nǫ̀htsı̨ hadıı sìı hotıì gogha godeè-adı hǫt'e. Dǫ ı̨łè dèè k'e t'asìı dehshee gha dèè k'e sıìgohɂı̨ hǫt'e, eyıts'ǫ dǫ eyıì-le sìı ejıe tł'olà k'e k'edaà ayehɂı̨ hǫt'e. Eyı į̀łah haget'ı̨ı̨ sìı t'asìı dehshee wets'ǫ t'asìı xàhogehwhı ha gı̨ı̨wǫ t'à aget'ı̨. 11 Eyı xèht'eè lanì t'asìı nezı̨ı̨ naxıdzeè yìı nèts'ı̨ı̨la hǫt'e, eyıt'à naxıdzeè yìı ayìı dıìdì ajà ts'ıhɂǫ̀ t'asìı wet'à ts'eedaa goghàahdı ha-le nì? 12 Dǫ eyıì-le t'asìı t'à gıts'àahdı ha gıghàhòt'ǫ nı̨dè, goxı̨ gınahk'e gots'àahdı ha-le nì?
Goxı̨ sìı gots'àahdı ha goghàhòt'ǫ ı̨lè, hanìkò naxıts'ǫ t'asìı ts'ı̨ı̨wǫ-le ı̨lè. Į̀le, hoìla xè ts'eeda kò ts'ı̨ı̨wǫ, Zezì-Krı wegodıì nezı̨ı̨ t'asìı wı̨ı̨zìı t'à wehoeɂa ha ts'ı̨ı̨wǫ-le. 13 Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho goyìı eghàlageedaa sìı Nǫ̀htsı̨kǫ̀ gots'ǫ t'asìı ghǫ shègezhe hǫt'e, wek'èahsǫ-le nì? Yahtıı kwe-ladà k'e t'asìı Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ k'egeehk'ǫ̀ǫ sìı wets'ǫ dǫ xè gıwàhodı hǫt'e, wek'èahsǫ-le nì? 14 Eyı xèht'eè lanì gots'ǫ̀ K'àowo gogha nàowo whehtsı̨ hǫt'e, dǫ godı nezı̨ı̨ t'à dǫ ts'ǫ̀ gogede k'èxa gıt'à edaa gıghǫ̀zhe ha hǫt'e, hadı.
15 Hanìkò sı̨ ayìı seghàhòt'à ha ı̨lèe sìı wedę kò dehwhǫ. Edahxǫ t'asìı seghàahłe ha dehwhǫ t'à dıı hanì naxıts'ǫ̀ ehtł'è nıìle. T'asìı k'èxa-le godı nezı̨ı̨ t'à naxıts'ǫ̀ gohdee sìı weghǫ xàdahohdì ha dìì-le. Eyı sìı dǫ seghǫ yìhchı nı̨dè bò dę ełaıhwho kò segha denahk'e nezı̨ hǫt'e. 16 Hanìkò godı nezı̨ı̨ t'à dǫ hoghàehtǫ nı̨dè edeghǫ xàdahohdì ha dìì. Godı nezı̨ı̨ t'à dǫ hoghàehtǫ eyı zǫ segha hòɂǫ hǫt'e. Godı nezı̨ı̨ t'à dǫ ts'ǫ̀ gohde-le nı̨dè segha hoìla ha hǫt'e! 17 Sı̨ xàè haehwhǫ t'à eyı la weghàlaehda nı̨dè, wek'èxa t'asìı seghǫ̀t'à ha ı̨lè. Ekò Nǫ̀htsı̨ eyı la seghàı̨ɂǫǫ̀ ayį̀į̀là nı̨dè ekìı sılaà weghàlaehda aht'ı̨. 18 Eyıt'à wek'èxa ayìı seghǫ̀t'à ha? Dıı zǫ k'èxa aht'ı̨: Godı nezı̨ı̨ t'à dǫ ts'ǫ̀ gohde nı̨dè t'asìı k'èxa-le yatı gıghàehɂà hǫt'e. Godı nezı̨ı̨ t'à gohde k'èxa t'asìı seghǫ̀t'à ha hòɂǫ kò, wedę ahɂı̨.
19 Edets'ǫ̀ k'aehwhoo aht'e xè dǫ wı̨ı̨zìı wets'ǫ aht'e-le kò, dǫ łǫ dehnè ha dehwhǫ t'à dǫ hazǫǫ̀ gıgha eghàlaehdaa dǫǫ̀ ehłı̨į̀ adèhłà. 20 Israel got'ı̨į̀ Zezì gha geehnè ha dehwhǫ t'à gıxèht'eè ehda. Dǫ, Moses wenàowoò tł'a geèhkw'ee sìı Zezì gha geehnè ha dehwhǫ t'à, gıxèht'eè Moses wenàowoò tł'a whıhda laht'e (Moses wenàowoò tł'a whıhda-le kò). 21 Eyıts'ǫ dǫ, Moses wenàowoò dę geedaa sìı gıxèht'eè ehda, Zezì-Krı gha geehnè ha dehwhǫ t'à. (Nǫ̀htsı̨ wenàowoò wedę ahłe ha dìì, Zezì-Krı wenàowoò tł'a whıhda t'à.) 22 Dǫ nàgetso-le sìı gıta aht'ı̨ nı̨dè gıxèht'eè nàhtso-le laht'e, hanì-ı̨dè edahxǫ Zezì gha geehnè ha welì. Dǫ hazǫǫ̀ xàɂaa gıxèwhıht'e ha dehwhǫ, hanì-ı̨dè edahxǫ gıta gots'ǫ dǫ mǫ̀hdaa edaxàgehłe ha welì. 23 Godı nezı̨ı̨ gha eyı hazǫǫ̀ hahɂı̨ hǫt'e. Hanì-ı̨dè godı nezı̨ı̨ wet'à sexè sìghà agode ha.
24 Dǫ ehdaàtı̨mǫgeedè nı̨dè dǫ ı̨łè zǫ hoehnè, wek'èts'eezǫ hǫt'e. T'asìı deè daahnè ha ehdaàtı̨mǫahdè welì. 25 Amìı ehdaàtı̨mǫgeedè goxè at'ı̨ ha nıwǫǫ sìı eyı gha edexè sınìhòɂà hǫt'e. Dǫ hanıı sìı t'asìı sǫǫ̀mbaekwo t'à hòèlı̨ı̨ eyıts'ǫ t'asìı whaà ts'ǫ̀ wheɂǫ ha-le sìı geehnè gha aget'ı̨, hanìkò goxı̨ sìı t'asìı deè welǫ whìle ts'ǫ̀ goghaelı̨ gha ats'et'ı̨ hǫt'e. 26 Eyıt'à dǫ edı̨į̀ ts'ǫ̀ at'ı̨ yek'èezǫ-le lanì k'etı̨mǫehda nıìle, eyıts'ǫ dǫ ekìı-ka eeht'ı lanì eeht'ı nıìle. 27 Į̀le, sezhį̀į̀ sek'èı̨t'e xè segha eghàlaedaà ahɂı̨. Hanì-ı̨dè godı nezı̨ı̨ t'à dǫ ts'ǫ̀ goıhde tł'axǫǫ̀ nı̨dè, t'asìı deè ts'eehnè gha sedę asedle ha nıìle.