10
Israel got'ı̨į̀ gıxè dàgoat'į̀ı̨ sìı weghàà nànıahdè
Sèot'ı̨ı̨, gocho sìı Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ k'oh wezhıı agı̨ı̨t'è ı̨lè, eyıts'ǫ tıdeè yìı dexageède ı̨lè, eyı wek'èahsǫ ha dehwhǫ. Hazǫǫ̀ Moses xè k'oh yìı eyıts'ǫ tıdeè yìı gık'ètaìdzǫ lagejà ı̨lè. Hazǫǫ̀ yak'e gots'ǫ łèt'è degaı ghǫ shègıazhe, eyıts'ǫ hazǫǫ̀ Nǫ̀htsı̨ tı goghànııdìı sìı gıadǫ. Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ kwe gıxè at'ı̨ı̨ sìı gots'ǫ tı gıadǫ lanì. Eyı kwe sìı Zezì-Krı hǫt'e. Hanìkò Nǫ̀htsı̨ sìı gocho deɂǫ̀atłǫ goghǫ wek'èch'a ı̨lè. Eyıt'à ełaàgı̨ı̨dèe t'à, ekìı-ka nèk'e gıkw'ǫǫ̀ k'eanìı̨la.
Eyı hagòjàa sìı weghàà gocho gıxèht'eè godzeè t'à hołı̨ı̨ ts'ı̨ı̨wǫ ha-le gha hoghàdets'eetǫ gha agòjà hǫt'e. Gocho mǫ̀hdaa gıxèht'eè nǫ̀htsı̨ hòèlı̨ı̨ ts'ǫ̀ yaahtı-le. Dıı hanì dek'eèhtł'è, “Dǫ shègezhe xè gedǫ gha łą̀ą nègı̨ı̨de, eyı tł'axǫǫ̀ ededzeè t'à dǫ Nǫ̀htsı̨ k'ègeezǫ-le lanì gıgha sìgoèt'ı̨ xè ełexè sǫnàgedè,” dek'eèhtł'è. Gocho mǫ̀hdaa gıxèht'eè gozhį̀į̀ t'à hołı̨ı̨ k'alats'ııdè-le. Įłè dzęę̀ t'à naènǫ-daats'ǫ̀-taı-lemì dǫ haàtłǫǫ ełaı̨dè ı̨lè, eyı wenaahdì. Gocho mǫ̀hdaa gıxèht'eè, gots'ǫ̀ K'àowo wets'eèhdzà ha hòɂǫ nıìle. Hagıat'į̀ ts'ıhɂǫ̀ gòocho t'à ełaàgı̨ı̨dè ı̨lè, eyı wenaahdì. 10 Eyıts'ǫ gocho mǫ̀hdaa hagı̨ı̨dì lanì, Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ sǫahdı-le. Hagı̨ı̨dì ts'ıhɂǫ̀ yak'eet'ı̨į̀ dǫ dıhohtsı̨ı̨ elı̨ı̨ sìı ełaàgòı̨hdè ı̨lè, eyı wenaahdì.
11 Goxı̨ dıì nǫǫde dzęę̀ k'e ts'eedaa sìı, eyı hazǫǫ̀ gıts'ǫ̀ hagòjàa sìı wet'à hoghàgoetǫ gha agòjà hǫt'e, eyıts'ǫ wenats'edì ha t'à gogha dek'eèhtł'è hǫt'e. 12 Eyıt'à amìı nàhtso edeewǫǫ sìı, hołı̨ı̨ t'à naxık'èchıìtła ch'à edexoahdı! 13 Dǫ hazǫǫ̀ hołı̨ı̨ t'à dànì geèdzàa sìı wedaats'ǫ̀ naxeèdzà ha nıìle. Nǫ̀htsı̨ sìı t'aats'ǫǫ̀ goxoehdı ha hǫt'e, naxınì nàtso nahk'e ts'ǫ̀ naxeèdzà anaxele ha nıìle. Hanìkò hołı̨ı̨ t'à naxeèdzà nı̨dè, weghǫahnè ha naxınì nàtsoò ayele ha.
Gots'ǫ̀ K'àowo welıbò eyıts'ǫ
ı̨nìłı̨ı̨ welıbò į̀łah gots'ǫ ts'edǫ ha dìì
14 Eyıt'à seàgı̨ą nǫ̀htsı̨ą hòèlı̨ı̨ hazǫǫ̀ xàɂaa ts'ǫ̀ yaahtı ch'à eyıts'ǫ gınàowoò ààhchı ch'à hotıì edek'èahdì. 15 Dǫ ehkw'ı nànıgedèe sìı gıts'ǫ̀ gohde aehsı̨ hǫt'e, eyıt'à ayìı dàehsı̨ı̨ sìı asį̀į̀ ehkw'ı gohde lì edegha wedaànıahdè. 16 Lıbò wek'eèyats'ehtı xè weghǫ Nǫ̀htsı̨ masì wets'ı̨ı̨hwhǫ nı̨dè Zezì wedoò gogha xàı̨tł'ıı sìı wexè ats'et'ı̨ gha goıtà hǫt'e. Eyıts'ǫ łèt'è tàts'eezhìı xè weghǫ shèts'ezhe nı̨dè Zezì-Krı goghàdį̀htı̨ı̨ sìı wexè ats'et'ı̨ hǫt'e. 17 Łèt'è ı̨łè zǫ hǫt'e eyıts'ǫ goxı̨ hazǫǫ̀ eyı łèt'è ı̨łè weghǫ shèts'ezhe t'à, goxı̨ goı̨tłǫ ats'ı̨ı̨t'e kò wezhį̀į̀ ı̨łè zǫ lats'ı̨ı̨t'e.
18 Israel got'ı̨į̀ gıdaànıahdè: dǫ Nǫ̀htsı̨ ghàɂaadìı gots'ǫ shètı̨ı̨ sìı dǫ Nǫ̀htsı̨ ghàgı̨ı̨dì xè aget'ı̨ gha gııtà hǫt'e. 19 Bò nǫ̀htsı̨ hòèlı̨ı̨ ghàgeedıı sìı t'asìı deè hǫt'e dehsı̨į̀-aehsı̨-le, eyıts'ǫ eyı nǫ̀htsı̨ hòèlı̨ı̨ sìı t'asìı deè elı̨ dehsı̨į̀-aehsı̨-le. 20 Į̀le, haehsı̨į̀-aehsı̨-le, hanìkò dǫ Nǫ̀htsı̨ k'ègeezǫ-le sìı ı̨nìłı̨ı̨ ts'ǫ̀ kǫ̀ ghàgeedı hǫt'e, Nǫ̀htsı̨ ghàgeedıì aget'ı̨ nıìle. Eyıt'à ı̨nìłı̨ı̨ gıxè aaht'ı̨ ha naxeehwhǫ nıìle. 21 Gots'ǫ̀ K'àowo welıbò eyıts'ǫ ı̨nìłı̨ı̨ welıbò gots'ǫ į̀łah aahdǫ ha dìì hǫt'e. Gots'ǫ̀ K'àowo weladà eyıts'ǫ ı̨nìłı̨ı̨ weladà, į̀łah gots'ǫ shèahzhe ha dìì hǫt'e. 22 Gots'ǫ̀ K'àowo ts'ohoedı awets'ele ha hots'eèhdzà ats'et'ı̨ nì? Į̀le, wenahk'e nàts'etso nıìle.
T'asìı hazǫǫ̀ gogha sìghà nıìle
23 “T'asìı hazǫǫ̀ gots'ǫ̀ wets'àet'ǫ nıìle,” haahdı sǫnı, hanìkò t'asìı hazǫǫ̀ gogha sìghà nıìle. “T'asìı hazǫǫ̀ gots'ǫ̀ wets'àet'ǫ nıìle,” haahdı sǫnı, hanìkò t'asìı hazǫǫ̀ t'à goınì nàtsoò ade ha nıìle. 24 Edegha zǫ nezı̨į̀ k'ehoahɂa-le, hanìkò dǫ eyıì-le dànì gıgha sìghà hòɂǫ ha sìı ghǫ nànıahdè.
25 Nàedìı k'è gots'ǫ bò t'alàa-sìı ghǫ shèahzhe, asį̀į̀ ehkw'ı aaht'ı̨, hanì-le-ı̨dè ekǫ-le aaht'ı̨ weghǫ daɂaahke-le, 26 dıı hanì dek'eèhtł'èe wek'èts'eezǫ t'à: “Dèè eyıts'ǫ t'asìı hazǫǫ̀ wek'e whelaa sìı gots'ǫ̀ K'àowo wets'ǫ hǫt'e,” dek'eèhtł'è.
27 Dǫ wegha ehkw'ı-ahodı-le sìı sexè shènetı̨ nèhdı nı̨dè, eyıts'ǫ nı̨ haneewǫ nı̨dè, weghǫ shèts'ezhee negà nèyı̨ı̨laa sìı hazǫǫ̀ weghǫ shènetı̨. Asį̀į̀ ehkw'ı ne, asį̀į̀ ekǫ-le ne neewǫ t'à, weghǫ daɂı̨hke-le. 28 Hanìkò dǫ dıı hanaxèhdı nı̨dè, “Dıı bò sìı nǫ̀htsı̨ą hòèlı̨ı̨ ghàɂaadì hǫt'e,” naxèhdı nı̨dè, weghǫ shèahzhe-le. Dǫ naxıts'ǫ̀ hadıı sìı wegha eyıts'ǫ wınì sı gha eyı bò weghǫ shèahzhe-le. 29 Dǫ eyıì-le wınì gha aehsı̨, naxınì gha aehsı̨-le. T'asìı segha ekǫ-le k'ę̀ę̀ nıìle dehwhǫ t'à dǫ eyıì-le gıgha ehkw'ı nıìle sìı ayìıha sesınìyagehtı welì? 30 Dǫ gıxè shèhtı̨ gha Nǫ̀htsı̨ masì weehwhǫ nı̨dè, ayìıha eyı ghǫ dǫ sesınìyagehtı welì?
31 Eyıt'à t'asìı ghǫ shèahzhe xè t'asìı aahdǫ, eyıts'ǫ t'asìı t'ahoòyį̀ı̨ haahɂı̨ nı̨dè, wet'à Nǫ̀htsı̨ weghàsǫahdı. 32 Naxıt'à dǫ wı̨ı̨zìı ekǫ-le awede sǫ̀ǫ̀, Israel got'ı̨į̀, Greece got'ı̨į̀, hanì-le-ı̨dè Nǫ̀htsı̨ wecheekeè hazǫǫ̀ ts'ıɂǫ̀ ageahłe sǫ̀ǫ̀. 33 Sı̨ sı dǫ hazǫǫ̀ gıgha sìghà k'ę̀ę̀ eghàlaehda ha edeèhdzà. Sı̨ edegha sìghà zǫ k'ę̀ę̀ eghàlaehda ha dehwhǫ-le, hanìkò dǫ hazǫǫ̀ gıgha sìghà k'ę̀ę̀ ha dehwhǫ, hanì-ı̨dè edahxǫ edaxàgeedè ha welì.