11
Sı̨ Zezì-Krı wek'ę̀ę̀ k'ehoehɂa lanì sek'ę̀ę̀ k'ehoahɂa.
Dànì ełexè ehkw'ı yats'ehtı
T'asìı hazǫǫ̀ dànaxèehsı̨ı̨ sìı wenaahdì, eyıts'ǫ ayìı hoghànaxeèhtǫǫ sìı hotıì yàahtǫ̀, eyı gha naxıghàsǫehdı.
Zezì-Krı dǫzhìı hazǫǫ̀ gha K'àowo hǫt'e wek'èahsǫ ha dehwhǫ, eyıts'ǫ dǫzhìı ts'èko gha k'àowo gı̨ı̨lı̨ı̨ hǫt'e, eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨-Gotà Zezì-Krı gha K'àowo hǫt'e. Dǫzhìı edekwì k'e t'asìı whaèhɂǫ xè Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ yahtı nı̨dè, hanì-le-ı̨dè Yedàyeh Nezı̨ı̨ dahxà xàyahtı nı̨dè Zezì-Krı ts'ǫ̀ nezı̨į̀ naɂa nıìle. Eyıts'ǫ ts'èko edekwì k'e t'asìı whehchì-le xè yahtı hanì-le-ı̨dè Yedàyeh Nezı̨ı̨ dahxà xàyahtı nı̨dè, dǫzhìı ts'ǫ̀ nezı̨į̀ naɂa nıìle. Wekwìghà hazǫǫ̀ xaet'à xèht'eè lanì hǫt'e. Ts'èko edekwì k'e t'asìı whehchì-le sìı wekwìghà hazǫǫ̀ xawet'à. Ts'èko wekwìghà xaet'à t'à edeghǫ į̀į̀zhaelı̨ nı̨dè, edekwì k'e t'asìı whehchì ha hǫt'e. Dǫzhìı sìı Nǫ̀htsı̨ enıìyah wehòhɂǫ k'ę̀ę̀ wehòèlı̨ ne t'à, edekwì k'e t'asìı whehchì ha nıìle, hanìkò ts'èko sìı dǫzhìı enıìyah wehòhɂǫ k'ę̀ę̀ wehòèlı̨ hǫt'e. T'akwełǫ̀ǫ̀ dǫzhìı wehòèlı̨ı̨ sìı ts'èko gots'ǫ wehòèlı̨ nıìle, hanìkò t'akwełǫ̀ǫ̀ ts'èko wehòèlı̨ı̨ sìı dǫzhìı gots'ǫ wehòèlı̨ hǫt'e, eyıts'ǫ dǫzhìı sìı ts'èko gha wehòèlı̨ nıìle, hanìkò ts'èko sìı dǫzhìı gha wehòèlı̨ hǫt'e. 10 Eyı ts'ıhɂǫ̀, eyıts'ǫ yak'eet'ı̨į̀ gıts'ıhɂǫ̀ ts'èko edekwì k'e t'asìı whehchì ha hǫt'e. Eyı weghàà ts'èko wedǫǫ̀ tł'a wheda wek'èhoedzǫ hǫt'e.
11 Gots'ǫ̀ K'àowo wenadąą̀ ts'èko sìı dǫzhìı dę t'asìı elı̨ nıìle, eyıts'ǫ dǫzhìı sı ts'èko dę t'asìı elı̨ nıìle. 12 Ts'èko sìı dǫzhìı gots'ǫ wehòèlı̨ hǫt'e, eyıts'ǫ dǫzhìı ts'èko gots'ǫ wegǫ̀hłı̨ hǫt'e. Hanìkò t'asìı hazǫǫ̀ Nǫ̀htsı̨ gots'ǫ hǫt'e. 13 Ts'èko t'asìı kwìhchı-le xè Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ yahtı nı̨dè asį̀į̀ eyı ehkw'ı ne? Edegha wedaànıahdè. 14 Gonàowoò k'ę̀ę̀ dànì k'edets'eetł'ı̨ı̨ sìı wek'èch'a dǫzhìı edekwìghà nedè ayį̀į̀hwhǫ nı̨dè eyı sìı dǫ gıgha į̀į̀zhagohwhǫ hǫt'e. 15 Ekò ts'èko wekwìghà nedè nı̨dè wet'à dǫ gıghàsǫedı. Wekwìghà nedèe wekwì k'e whela gha weghǫ̀zha hǫt'e. 16 Dǫ eyı ghǫ ełets'ǫ̀ nàyagehtı ha gı̨ı̨wǫ nı̨dè, goxı̨ gogha eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ wecheekeè hazǫǫ̀ gıgha nàowo eyıì-le gǫ̀hłı̨ nıìle.
Dànì gots'ǫ̀ K'àowo wełèt'è ghǫ shèts'ezhe
17 Ayìı naxıts'ǫ̀ haehsı̨ ha sìı ghǫ naxıts'ǫ̀ nezı̨į̀ gohde ha nıìle. Łą̀ą nìahdè nı̨dè ełets'ǫ̀ hoìla hoahtsı̨ zǫ deɂǫ̀atłǫ, ełets'àahdı gha sìı dek'aɂį̀ hǫt'e. 18 T'akwełǫ̀ǫ̀ dıı haehsı̨ ha dehwhǫ: Naxı̨ Nǫ̀htsı̨ wecheekeè yàahłı̨ı̨ sìı łą̀ą nìahdè nı̨dè, ełek'ę̀ę̀ aahwhǫ-le weghǫ eèhkw'o hǫt'e, segha ehkw'ı agedı lanì. 19 Naxıta dǫ ełek'ę̀ę̀ nànıgedè ha-le t'ıį̀t'e, hanì-ı̨dè amìı Nǫ̀htsı̨ wınì k'ę̀ę̀ geedaa sìı wek'èhoedzǫ ha. 20 Łą̀ą nìahdè nı̨dè gots'ǫ̀ K'àowo wełèt'è ghǫ shèahzhe gha aaht'ı̨ nıìle. 21 Ełexè shèahzhe nı̨dè, ełedanaahɂı̨-le et'ıì shèahzhe. Dǫ mǫ̀hdaa ı̨łaà degeèhdì, eyıts'ǫ dǫ mǫ̀hdaa geèhde. 22 Naxıkǫ̀ shèahzhe xè aahdǫ ha dìì-le sǫnaà? Nǫ̀htsı̨ wecheekeè dǫ k'ę̀ę̀ gıahtà-le nì, eyıts'ǫ dǫ-teèt'ı̨ı̨ sìı į̀į̀zhagı̨ı̨lı̨į̀ agıahłe ha nì? Eyı ghǫ naxıts'ǫ̀ nezı̨į̀ aehsı̨ ha nì?
23 Gots'ǫ̀ K'àowo yatı seghàı̨ɂǫǫ sìı eyı yatı naxıghàehɂǫ hǫt'e: Gots'ǫ̀ K'àowo Zezì k'aodèe tł'aàgį̀ı̨htı̨ toò k'e łèt'è nıìchì, 24 yek'eèyaı̨htı tł'axǫǫ̀ tàyı̨ı̨zhì gà hadı, “Dıı sezhį̀į̀ hǫt'e, eyı sìı naxıgha adlà hǫt'e. Dıı haaht'ı̨ xè senaahdì nǫǫ̀,” Zezì hadı ı̨lè. 25 Eyı xèht'eè shègıazhe tł'axǫǫ̀ lıbò neyı̨į̀hgè gà hadı, “Dıı sedoò naxıgha xàı̨tł'ıı sìı wet'à nakenahòdlı̨ı̨ wegòò naxıgha hòèlı̨ hǫt'e. Dıı lıbò wets'ǫ aahdǫ taàt'eè senaahdì nǫǫ̀,” Zezì hadı ı̨lè. 26 Dıı łèt'è ghǫ shèahzhe eyıts'ǫ dıı lıbò wets'ǫ aahdǫ taàt'eè, gots'ǫ̀ K'àowo nǫ̀ǫtła gots'ǫ̀, dànì gogha ełaı̨woo sìı dǫ gık'èezǫǫ̀ agıahɂı̨ hǫt'e.
27 Eyıt'à amìı ekǫ-le hohtsı̨ xè łèt'è yeɂàa eyıts'ǫ lıbò gots'ǫ yedǫǫ sìı Zezì wezhį̀į̀ eyıts'ǫ wedoò k'èch'a hołı̨ı̨ hohtsı̨ hǫt'e. 28 Amìı, łèt'è yeɂàa eyıts'ǫ lıbò gots'ǫ yedǫ kwe sìı hotıì edınì eyıts'ǫ ededzeè k'aehta welì. 29 Amìı, gots'ǫ̀ K'àowo wezhį̀į̀ ghǫ hotıì nıwǫ-le xè łèt'è yeɂà eyıts'ǫ lıbò gots'ǫ yedǫ nı̨dè, ekǫ-le eghàlaeda hǫt'e. Dǫ lahot'ı̨-le k'ę̀ę̀ yeghǫ shètı̨ t'à wesınìyaetıì adehɂı̨ hǫt'e. 30 Haaht'ı̨ ts'ıhɂǫ̀ naxıta gots'ǫ dǫ łǫ nàgetso-le xè eyagı̨ı̨lı̨ı̨, eyıts'ǫ naxıta gots'ǫ dǫ mǫ̀hdaa ełaàgı̨ı̨dè hǫt'e. 31 Hanìkò ehkw'ı edesınìyats'ehtı nı̨dè Nǫ̀htsı̨ hoìla ts'ǫ̀ gosınìyaehtı ha nıìle. 32 Gots'ǫ̀ K'àowo gosınìyaehtı taàt'eè ehkw'ı ts'eeda gha hoghàgoetǫǫ̀ at'ı̨ hǫt'e, hanì-ı̨dè dıı nèk'e ts'ǫ dǫ gıxè welǫ whìle ts'ǫ̀ ełaàts'ede gha gosınìyaetı ha-le.
33 Eyıt'à sèot'ı̨ı̨, shèahzhe ha łą̀ą nìahdè nı̨dè ełedanaahɂı̨. 34 Amìı deèhdìı sìı t'akwełǫ̀ǫ̀ edekǫ̀ shèwetı̨, hanì-ı̨dè shèahzhe gha łą̀ą nìahdè nı̨dè ekǫ-le aaht'ı̨ gha naxısınìyaetı ha-le.
Naxıts'àwhıhtła nı̨dè ayìı dàahłe ha sìı ı̨łaà denahk'e naxıts'ǫ̀ haehsı̨ ha.