12
Yedàyeh Nezı̨ı̨ t'asìı wet'à-ats'et'ı̨ı̨ goghàyele
Sèot'ı̨ı̨, Yedàyeh Nezı̨ı̨ t'asìı wet'à-ats'et'ı̨ı̨ goghàyelee sìı hotıì nezı̨į̀ wek'èahsǫ ha naxeehwhǫ. Įnę̀ę Nǫ̀htsı̨ k'èahsǫ-le ekò naxıts'ǫ̀ dàgòjàa sìı wek'èahsǫ hǫt'e. Ts'ıɂǫ̀ anaxììdlà t'à nǫ̀htsı̨ eda-le sìı ts'ǫ̀ yaahtı ı̨lè. Eyıt'à dıı hanaxèehsı̨: Yedàyeh Nezı̨ı̨ dǫdzeè yìı nàdè nı̨dè eyı dǫ, “Zezì ts'ǫ̀ hoìla welè,” hadı hǫı̨lı̨ ha nıìle. Eyıts'ǫ Yedàyeh Nezı̨ı̨ dǫdzeè yìı nàdè-le nı̨dè eyı dǫ, “Zezì sets'ǫ̀ K'àowo hǫt'e,” hadı ha nıìle.
T'asìı eładı̨ı̨ xàɂaa goghǫ̀zhe hǫt'e, hanìkò Yedàyeh Nezı̨ı̨ ededı̨ et'ıì goghàyele hǫt'e. La ładı̨ı̨ łǫ xàɂaa ghàlats'eeda hǫt'e, hanìkò gots'ǫ̀ K'àowo ı̨łè zǫ gha eghàlats'eeda hǫt'e. Goxı̨ hazǫǫ̀ t'asìı ładı̨ı̨ t'à eghàlats'eeda ha goghàhòt'ǫ hǫt'e, hanìkò Nǫ̀htsı̨ ededı̨ zǫ dǫ hazǫǫ̀ t'à eghàlaeda hǫt'e.
Yedàyeh Nezı̨ı̨ ayìı goghàɂà t'à dǫ xè eghàlaedaa sìı Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ dǫ hazǫǫ̀ gıxè sìghà gha at'ı̨ hǫt'e. Dǫ ı̨łè Yedàyeh Nezı̨ı̨ wedahxà yatı gǫǫzǫ t'à gode, eyıts'ǫ dǫ ı̨łè Yedàyeh Nezı̨ı̨ dahxà t'asìı k'èezǫ wegodıì t'à gode, eyıts'ǫ dǫ ı̨łè Yedàyeh Nezı̨ı̨ wedahxà wınì nàtso ha weghàhòt'ǫ, eyıts'ǫ k'achı̨ dǫ ı̨łè Yedàyeh Nezı̨ı̨ wedahxà dǫ k'aàt'ıì ahɂı̨ ha weghàhòt'ǫ hǫt'e, 10 eyıts'ǫ k'achı̨ ı̨łè enıìyah hohtsı̨ ha, k'achı̨ ı̨łè Yedàyeh Nezı̨ı̨ dahxà xàyahtı ha, k'achı̨ ı̨łè ı̨nì dàhòt'ı̨ı̨ dǫ ts'ǫ̀ at'ı̨ı̨ sìı k'èhoezǫ ha, k'achı̨ ı̨łè yatı eładı̨ı̨ t'à gode ha, eyıts'ǫ k'achı̨ ı̨łè yatı ełek'èch'aòt'ı̨ı̨ gha etaehtıı elı̨ ha weghàhòt'ǫ hǫt'e. 11 Yedàyeh Nezı̨ı̨ ı̨łè zǫ hǫt'e, hanìkò eyı hazǫǫ̀ yeghàlaeda hǫt'e. Hotıì dànıwǫǫ sìı k'ę̀ę̀ edets'ǫ dǫ t'asìı goghàɂà hǫt'e.
Gozhį̀į̀ k'e t'asìı łǫ xàɂaa whela
12 Gozhį̀į̀ ı̨łè zǫ hǫt'e hanìkò wek'e t'asìı łǫ xàɂaa whela. T'asìı ładı̨ı̨ łǫ wek'e whela kò gozhį̀į̀ ı̨łè zǫ elı̨ hǫt'e. Zezì wexè eyı lanì hǫt'e. 13 Yedàyeh Nezı̨ı̨ ı̨łè zǫ t'à hazǫǫ̀ gok'ètaìdzǫ hǫt'e, eyıt'à Zezì-Krı wezhį̀į̀ ı̨łè zǫ ts'ı̨ı̨lı̨į̀ ats'ejà. Israel got'ı̨į̀ ts'ı̨ı̨lı̨, Greece got'ı̨į̀ ts'ı̨ı̨lı̨ kò eyı wet'àaɂà-le ajà, eyıts'ǫ edets'ǫ̀ k'àts'ewo, edets'ǫ̀ k'àts'ewo-le eyı hazǫǫ̀ wet'àaɂà-le ajà, goxı̨ hazǫǫ̀ Yedàyeh Nezı̨ı̨ godzeè yìı adlà, eyı wet'à ı̨łè zǫ lats'ı̨ı̨t'e.
14 Gozhį̀į̀ sìı t'asìı ı̨łè zǫ wek'e wheɂǫ nıìle, t'asìı łǫ wek'e whela hǫt'e. 15 Gokè dıı hadı nı̨dè, “Goılà aht'e-le t'à gozhį̀į̀ wets'ǫ aht'e-le,” hadı kò ı̨łaà gozhį̀į̀ ts'ǫ hǫt'e. 16 Eyıts'ǫ godzıìhkw'ǫ dıı hadı nı̨dè, “Godaà aht'e-le t'à gozhį̀į̀ wets'ǫ aht'e-le,” hadı kò ı̨łaà gozhį̀į̀ ts'ǫ hǫt'e. 17 Gozhį̀į̀ hazǫǫ̀ godaà zǫ elı̨ nı̨dè dànì ets'eèhkw'ǫ welì? Eyıts'ǫ gozhį̀į̀ hazǫǫ̀ godzıìhkw'ǫ zǫ elı̨ nı̨dè dànì t'asìı ts'ehtsǫ welì? 18 Hanìkò Nǫ̀htsı̨ sìı gozhį̀į̀ k'e t'asìı ładı̨ı̨ łǫ whelaà ayį̀į̀là, hazǫǫ̀ hotıì dànì ha nıwǫ k'ę̀ę̀ ayį̀į̀là. 19 Gozhį̀į̀ t'asìı ı̨łè zǫ elı̨ nı̨dè dànì gozhį̀į̀ xè hòɂǫ ha? 20 Hanì nıìle, t'asìı łǫ gozhį̀į̀ k'e whela hanìkò gozhį̀į̀ ı̨łè zǫ gǫ̀hłı̨ hǫt'e.
21 Godaà, goılà ts'ǫ̀ dıı hadı ha dìì, “Nedę kò ehda ha dìì-le!” eyıts'ǫ gokwì, gokè ts'ǫ̀ dıı hadı ha dìì, “Nedę kò ehda ha dìì-le!” 22 Į̀le hanì nıìle. T'asìı mǫ̀hdaa gozhį̀į̀ k'e whelaa sìı nàtso-le ts'ı̨ı̨wǫ kò wedę ts'eeda ha dìì hǫt'e, 23 eyıts'ǫ t'asìı mǫ̀hdaa gok'e whelaa wet'àaɂà-le lanıı sìı hotıì nezı̨į̀ wek'èts'edì hǫt'e. Eyıts'ǫ t'asìı mǫ̀hdaa gok'e whelaa sìı wègaat'ı̨ ha-le ts'ı̨ı̨wǫǫ sìı hotıì deɂı̨į̀ ats'ı̨ı̨hwhǫ hǫt'e. 24 Ekò t'asìı gok'e whela wègaat'ı̨ ha ts'ı̨ı̨wǫǫ sìı nezı̨į̀ wek'èts'edì-le kò t'asanìle. Nǫ̀htsı̨ sìı gozhį̀į̀ k'e t'asìı whelaa sìı ełexè nezı̨į̀ whelaà ayį̀į̀là, eyıts'ǫ ayìı gogha wet'àaɂà-le lanıı sìı wet'àaɂà ayį̀į̀là. 25 Hanì-ı̨dè gozhį̀į̀ k'e t'asìı whelaa sìı ełek'èch'a aget'ı̨ ha-le, eyıts'ǫ ełèht'eè nezı̨į̀ ełek'ègedì ha. 26 Gozhį̀į̀ k'e t'asìı ı̨łè daı̨ɂa nı̨dè eyıì-le hazǫǫ̀ wexè dagı̨ı̨ɂa hǫt'e; gozhį̀į̀ k'e t'asìı ı̨łè weghàhodì nı̨dè eyıì-le hazǫǫ̀ wexè gınà hǫt'e.
27 Eyı xèht'eè Zezì-Krı wezhį̀į̀ laaht'e, eyıts'ǫ naxı̨ hazǫǫ̀ wezhį̀į̀ gots'ǫ aaht'e. 28 Nǫ̀htsı̨ sìı t'akwełǫ̀ǫ̀ wecheekeè gıta gots'ǫ edecheekeèdeè gǫį̀hchìı hǫt'e, eyı k'èè nakwenàoɂǫǫ, eyı k'èè dǫ-hoghàehtǫǫ-dǫǫ̀, eyı k'èè enıìyah-hogehtsı̨ı̨-dǫǫ̀, eyı k'èè dǫ-k'aàt'ıì-agehɂı̨ı̨-dǫǫ̀, eyı k'èè dǫ-ts'àdıı-dǫǫ̀, eyı k'èè t'asìı-gha-k'aodèe-gı̨ı̨lı̨ı̨-dǫǫ̀, eyıts'ǫ eyı k'èè yatı-ładı̨ı̨-t'à-gogedee-dǫǫ̀ gǫį̀hchìı hǫt'e. 29 Dǫ hazǫǫ̀ Zezì wecheekeèdeè agı̨ı̨t'e nì? Dǫ hazǫǫ̀ nakwenàoɂǫǫ agı̨ı̨t'e nì? Dǫ hazǫǫ̀ dǫ-hoghàehtǫǫ-dǫǫ̀ agı̨ı̨t'e nì? Dǫ hazǫǫ̀ enıìyah hogehtsı̨ nì? 30 Dǫ hazǫǫ̀ dǫ k'aàt'ıì agehɂı̨ ha gıghàhòt'ǫ nì? Dǫ hazǫǫ̀ yatı ełek'èch'aòt'ı̨ı̨ t'à gogede nì? Dǫ hazǫǫ̀ yatı ełek'èch'aòt'ı̨ı̨ t'à gogede gha etagehtı nì? Į̀le ne! 31 Nǫ̀htsı̨ sìı nàowo denahk'e nezı̨ı̨ naxıghàɂà ha nıwǫ, hotıì naxıdzeè t'à weahwhǫ welì. Eyı nàowo denahk'e nezı̨ı̨ sìı dıì naxıts'ǫ̀ haehsı̨ ha.