13
Ełeghǫnets'eètǫǫ sìı wet'àhoòɂàa-deè hǫt'e
Dǫ gıyatıì xàɂaa eyıts'ǫ yak'eet'ı̨į̀ gıyatıì t'à gohde kò, dǫ ghǫneehtǫ-le nı̨dè ekìı satsǫ̀ dèekw'ǫ zǫ laehsı̨. Yedàyeh Nezı̨ı̨ dahxà xàyahtı ha seghàhòt'ǫ nı̨dè, t'asìı deɂı̨į̀ whelaa eyıts'ǫ t'asìı dezhìı hazǫǫ̀ wenıehdì nı̨dè, eyıts'ǫ sıì segha ehkw'ı-ahodı t'à shìh nechàa nàèhdǫ ahłe ha dìì-le, hanìkò dǫ ghǫneehtǫ-le nı̨dè t'asìı ehłı̨ nıìle. T'asìı hazǫǫ̀ sets'ǫ sìı dǫ-teèt'ı̨ı̨ gıghàehłe eyıts'ǫ sezhį̀į̀ wek'eek'ǫ̀ ha adèhłà kò dǫ ghǫneehtǫ-le nı̨dè t'asìı wı̨ı̨zìı dehnǫ nıìle.
Dǫ ghǫnets'eètǫ nı̨dè dǫ xè ts'èwhı̨į̀ ts'ı̨ı̨wǫ eyıts'ǫ dǫ ts'ǫ̀ godzeè nezı̨ hǫt'e. Dǫ ghǫnets'eètǫ nı̨dè dǫ ghǫ ts'ohots'eedı-le, edeghǫ xàdahots'edì-le, eyıts'ǫ xàhots'edì-le. Dǫ ghǫnets'eètǫ nı̨dè dǫ ts'ǫ̀ yedats'ı̨ı̨t'e-le, edeghǫ zǫ nànıts'ewo-le, goınì nàìtło-le, eyıts'ǫ dǫ gots'ǫ̀ ekǫ-le eghàlaı̨dà kò, wenats'edì-le. Dǫ ghǫnets'eètǫ nı̨dè nàowołı̨ı̨ ghǫ goınà nıìle, hanìkò nàowo ehkw'ıı sìı ghǫ goınà hǫt'e. Dǫ ghǫnets'eètǫ nı̨dè t'aats'ǫǫ̀ dǫ xè sìghà hots'ehtsı̨, t'aats'ǫǫ̀ gogha ehkw'ı-ahodı, t'aats'ǫǫ̀ edahxǫ welì ts'ı̨ı̨wǫ, t'aats'ǫǫ̀ goınì nàtso ats'ı̨ı̨hwhǫ xè weghǫ nats'et'è-le.
Ełeghǫnets'eètǫǫ sìı welǫ nèhòkw'ı ha nıìle. Hanìkò Yedàyeh Nezı̨ı̨ dahxà xàyats'ehtıı sìı welǫ nèhòkw'ı ha, yatı ełek'èch'aòt'ı̨ı̨ t'à gots'edee sìı weghǫnats'et'è ha, eyıts'ǫ t'asìı k'èts'eezǫǫ sìı whìle ade ha. Dıì t'asìı mǫ̀hdaa zǫ k'èts'eezǫ, eyıts'ǫ Yedàyeh Nezı̨ı̨ weyatıì mǫ̀hdaa zǫ t'à xàyats'ehtı, 10 hanìkò t'asìı hazǫǫ̀ deghàà agòjà nı̨dè t'asìı deghàà-le sìı whìle ade ha. 11 Chekoa ehłı̨ ekò chekoa lanì gohde ı̨lè, chekoa lanì nànıhwho ı̨lè, chekoa wınì k'ę̀ę̀ t'asìı danıhwho ı̨lè. Ǫhdah whıhłı̨ ekò chekoa wenàowoò wedę ahłà. 12 Dıì gogha deghàà xègaat'ı̨-le, wet'à daàts'eedaa nezı̨-le yìı k'ets'eet'į̀ lanì. Dıì sìı deghàà wek'èts'eezǫ nıìle hanìkò ı̨daà nı̨dè dànì wègaat'ı̨ı̨ sìı deghàà gogha wègaat'ı̨ ha, ededı̨ gok'èezǫ lanì wek'èts'eezǫǫ̀ ats'ede ha.
13 Dıì nàowo taı sìı welǫ whìle ts'ǫ̀ whela ha: gogha ehkw'ı-ahodıı, edaxàts'eedè kanıts'eèɂàa, eyıts'ǫ ełeghǫnets'eètǫǫ. Eyı nàowo taı gots'ǫ sìı ełeghǫnets'eètǫǫ denahk'e elı̨ hǫt'e.