14
Nǫ̀htsı̨ yatıì t'à eyıts'ǫ yatı ełek'èch'aòt'ı̨ı̨ t'à gots'ede
Ełeghǫnets'eètǫǫ nàowoò k'ę̀ę̀ aahda, Yedàyeh Nezı̨ı̨ ayìı goghàyelee sìı eyı denahk'e weahwhǫ. Yedàyeh Nezı̨ı̨ wedahxà xàyaahtıı sìı eyı denahk'e weahwhǫ. Amìı Yedàyeh Nezı̨ı̨ dahxà yatı ełek'èch'aòt'ı̨ı̨ t'à godee sìı dǫ ts'ǫ̀ godeè-adı nıìle, hanìkò Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ godeè-adı hǫt'e. Dàdıı sìı dǫ wı̨ı̨zìı yenıedì nıìle eyıt'à edets'ǫ ı̨nì t'à t'asìı dǫ yenıedì-le sìı t'à gode hǫt'e. Hanìkò amìı Yedàyeh Nezı̨ı̨ dahxà xàyahtıı sìı dǫ gınì nàtsoò ayele gha, eyıts'ǫ gıdzeè nàtso xè gıxè sìghà hòɂǫǫ̀ ade gha adı hǫt'e. Amìı yatıì ełek'èch'aòt'ı̨ı̨ t'à godee sìı edınì nàtsoò ayehɂı̨ hǫt'e, hanìkò amìı Yedàyeh Nezı̨ı̨ dahxà xàyahtıı sìı Nǫ̀htsı̨ wecheekeè gınì nàtsoò agohɂı̨ hǫt'e. Naxı̨ hazǫǫ̀ yatı ełek'èch'aòt'ı̨ı̨ t'à goahde nı̨dè dehwhǫ, hanìkò eyı wenahk'e Yedàyeh Nezı̨ı̨ dahxà xàyaahtı nı̨dè dehwhǫ. Amìı Nǫ̀htsı̨ yatıì t'à godee sìı yatı ełek'èch'aòt'ı̨ı̨ t'à gode nahk'e dǫ gha wet'àaɂà hǫt'e. Hanìkò dàdıı sìı edegha etaehtı nı̨dè, Nǫ̀htsı̨ wecheekeè gınì nàtsoò agole ha.
Sèot'ı̨ı̨, yatı ełek'èch'aòt'ı̨ı̨ t'à naxıts'ǫ̀ gohde nı̨dè dànì naxınì nàtsoò ahłà lì? Dàehsı̨ı̨ sìı wek'èahsǫǫ̀ anaxèhłà lenǫsıı, Yedàyeh Nezı̨ı̨ dahxà dàgode ha sìı ghǫ, ayìı wek'èahsǫ ha ghǫ, eyıts'ǫ ayìı dàahłe ha ghǫ xàyahtı lenǫsıı, naxıgha wet'àaɂà ha nıìle. Wet'à shı̨ ts'eehdıı, dechı̨shì lanıı, eyıts'ǫ tł'ık'eetı̨ı̨ hanıı wedaànıahdè. Eładı̨į̀ dedıì ats'ehɂį̀ lenǫsıı shı̨ dàhòt'ı̨ı̨ agodıı sìı dànì dǫ gık'èezǫ lì? Dànì dèekw'ǫ weghàà shı̨ dàhòt'ı̨ı̨ dedıı sìı wek'èts'eezǫ hǫt'e. Eghǫǫ-dǫǫ̀ gıkayaetı gha satsǫ̀ dechı̨shì hok'èedzǫ-le dedı nı̨dè, dànì eghǫǫ-dǫǫ̀ ełegegǫ gha sınìgedè welì? Naxıxè hagǫ̀ht'e lanì. Yatı t'à goahdee sìı dǫ gınıehdì lenǫsıı ayìı ghǫ goahdee sìı gık'èezǫ lì? Ayìı ghǫ goahdee sìı gınıedì-le nı̨dè, ekìı naxıyatıì xàewì hǫt'e. 10 Dıı nèk'e yatı łǫ xàɂaa gǫ̀hłı̨ hǫt'e, hanìkò yatı hazǫǫ̀ sìı t'asìı ghǫ ahodı hǫt'e. 11 Dǫ sets'ǫ̀ gode kò weèhkw'ǫ-le nı̨dè segha eyıì-le nèk'e gots'ǫ dǫ eładı̨ı̨ lanì hǫt'e, eyıts'ǫ ededı̨ sı wegha dǫ eładı̨ı̨ laht'e hǫt'e. 12 Naxı̨ sı naxıxè hagǫ̀ht'e. Yedàyeh Nezı̨ı̨ t'asìı naxıghàɂà ha sìı hòtł'ò weahwhǫ t'à, Nǫ̀htsı̨ wecheekeè ayìı t'à gınì nàtsoò aahłe ha sìı eyı gha nàhǫhoahdè.
13 Eyıt'à dǫ yatı ełek'èch'aòt'ı̨ı̨ t'à gode nı̨dè, dàdıì-adıı sìı yet'à dǫ ts'ǫ̀ etaehtı gha yawehtı. 14 Yatı ełek'èch'aòt'ı̨ı̨ t'à yahtı nı̨dè sets'ǫ ı̨nì yahtıì-adı hǫt'e, hanìkò dàehsı̨ı̨ sìı sınì t'à wenıehdì nıìle. 15 Eyıt'à dıı haht'ı̨ ha: sets'ǫ ı̨nì t'à yahtı ha, eyıts'ǫ sınì sı t'à yahtı ha. Sets'ǫ ı̨nì t'à ehjı̨ ha, eyıts'ǫ sınì sı t'à ehjı̨ ha. 16 Naxıts'ǫ ı̨nì t'à Nǫ̀htsı̨ weghàsǫahdı nı̨dè dǫ naxıgıìkw'o-le sìı dànì naxıxè “Hęɂę!” gedı lì? Dàahdıı sìı gık'èezǫ nıìle. 17 Naxı̨ sìı Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ masì dahdı sǫnı kò, dǫ gınıedì-le nı̨dè wet'à gınì nàtsoò ade ha nıìle.
18 Naxı̨ hazǫǫ̀ naxınahk'e yatı ełek'èch'aòt'ı̨ı̨ t'à gohde hǫt'e, eyı gha Nǫ̀htsı̨ masì weehwhǫ hǫt'e. 19 Hanìkò, Nǫ̀htsı̨ wecheekeè gıta whıhda nı̨dè, yatı ełek'èch'aòt'ı̨ı̨ łǫ dǫ gık'èezǫ-le nahk'e, yatı łǫ-lea dǫ gık'èezǫǫ sìı t'à hoghàgeehtǫ ha dehwhǫ.
20 Sèot'ı̨ı̨, hòt'a chekoa nàowoò k'ę̀ę̀ nànıahdè-le. Nàowołı̨ı̨ ts'ǫǫ̀hk'e nı̨dè bebìa hołı̨ı̨ k'ègeezǫ-le laaht'e, hanìkò naxınì t'à ǫhdah k'ę̀ę̀ nànıahdè. 21 Nǫ̀htsı̨ Nı̨htł'è k'e dıı hanì dek'eèhtł'è:
“Eyıì-le nèk'e gots'ǫ dǫ yatı ełek'èch'aòt'ı̨ı̨ t'à gogedee sìı t'à gıts'ǫ̀ gohde ha, hanìkò ı̨łaà segeèhkw'ǫ ha nıìle,” gots'ǫ̀ K'àowo hadı dek'eèhtł'è.
22 Eyıt'à yatı ełek'èch'aòt'ı̨ı̨ t'à gots'edee sìı dǫ gıgha ehkw'ı-ahodıı sìı gıgha nıìle, hanìkò dǫ gıgha ehkw'ı-ahodı-le sìı gıgha hǫt'e, wet'à nànıgedè gha hǫt'e. Hanìkò Yedàyeh Nezı̨ı̨ dahxà xàyats'ehtıı sìı dǫ gıgha ehkw'ı-ahodıı gıgha hǫt'e, dǫ gıgha ehkw'ı-ahodı-le gıgha nıìle. 23 Eyıt'à Nǫ̀htsı̨ wecheekeè ełègehdè xè hazǫǫ̀ yatı ełek'èch'aòt'ı̨ı̨ t'à gogııde-le. Dǫ mǫ̀hdaa gogıìkw'o-le, hanì-le-ı̨dè dǫ gıgha ehkw'ı-ahodı-le gota nègı̨ı̨de nı̨dè dàgedı ha sǫnı? Goahsǫ-le aahjà naxègedı ha hǫt'e. 24 Ekò Yedàyeh Nezı̨ı̨ dahxà xàyaahtı ekìıyeè k'e dǫ wegha ehkw'ı-ahodı-le, hanì-le-ı̨dè dǫ naxık'èezǫ-le naxıgà goyaèhtła nı̨dè, hołı̨ı̨-hohtsı̨ı̨-dǫǫ̀ elı̨ nǫǫ̀ edek'èezǫǫ̀ ade ha, naxı̨ hazǫǫ̀ dàahdı t'à wesınìyaetıì ade ha, 25 eyıts'ǫ ededzeè yìı ayìı nàehɂı̨ı̨ sìı ghǫ gogedeè-agedı yek'èezǫǫ̀ ade ha. Eyı ts'ıhɂǫ̀ nàgòhge xè Nǫ̀htsı̨ ghàsǫedı ha, hòtł'ò dıı hadı ha, “Xàè Nǫ̀htsı̨ naxıta wheda nǫǫ̀!” hadı ha.
Łą̀ą ełexè yats'ehtı nı̨dè ełek'èdaà nezı̨į̀ k'ehots'eɂa ha hǫt'e
26 Eyıt'à sèot'ı̨ı̨, łą̀ą nìahdè nı̨dè dıı haaht'ı̨ welì: dǫ mǫ̀hdaa shı̨ t'à gejı̨, dǫ mǫ̀hdaa hoghàgogeehtǫ, dǫ mǫ̀hdaa Nǫ̀htsı̨ ayìı gots'ǫ̀ hadıı sìı dǫ ts'ǫ̀ hagedı, dǫ mǫ̀hdaa yatı ełek'èch'aòt'ı̨ı̨ t'à gogede, dǫ mǫ̀hdaa yatı ełek'èch'aòt'ı̨ı̨ gha etagehtı welì. Eyı hazǫǫ̀ gıghàlaıdà, wet'à Nǫ̀htsı̨ wecheekeè gınì nàtsoò ade ha. 27 Yatı ełek'èch'aòt'ı̨ı̨ t'à gogede ha nı̨dè dǫ nàke, hanì-le-ı̨dè dǫ taı gogede ha, hanìkò taı weɂǫ̀ǫ̀ gogede ha nıìle. Įłè ełek'èdaà gogede ha, eyıts'ǫ dǫ ı̨łè gogha etaehtı ha hǫt'e. 28 Etaehtı gǫ̀hłı̨-le nı̨dè dǫ yatı ełek'èch'aòt'ı̨ı̨ t'à godee sìı xàyawehtı-le, hanìkò edınì t'à Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ gowede.
29 Dǫ nàke, dǫ taı Nǫ̀htsı̨ yatıì t'à dǫ ts'ǫ̀ gogııde, eyıts'ǫ dǫ eyı geèhkw'ee sìı dàhodıı sìı hotıì gıdaànıedè welì. 30 Eyıts'ǫ dǫ gota whedaa sìı Nǫ̀htsı̨ t'asìı nıedì ayį̀į̀là nı̨dè, dǫ t'akwełǫ̀ǫ̀ gode ı̨lèe sìı nadaèt'è ha hǫt'e. 31 Hazǫǫ̀ ełek'èdaà Yedàyeh Nezı̨ı̨ dahxà xàyaahtı nı̨dè, dǫ hazǫǫ̀ hoghàgeetǫ ha eyıts'ǫ gıdzeè t'à nàgetsoò agede ha. 32 Dǫ Yedàyeh Nezı̨ı̨ dahxà xàyagehtı ha gıghàhòt'ǫǫ sìı dàht'e k'e gogede ha sìı edets'ǫ̀ k'ahogedè hǫt'e. 33 Nǫ̀htsı̨ wexè nàdahoowo nıìle, hanìkò wexè ts'èwhı̨į̀ hòɂǫ hǫt'e.
Kǫ̀ta hazǫǫ̀ Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ dǫ łą̀ą ełègehdèe sìı dıı nàowo k'ę̀ę̀ aget'ı̨ welì: 34 Nǫ̀htsı̨ wecheekeè łą̀ą nègııdè nı̨dè ts'èko gogede ha nıìle. Moses wenàowoò k'ę̀ę̀ dıı hanì dek'eèhtł'èe ne t'à, gogede ha gıghàhòt'ǫ nıìle, k'aodèe gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı k'èagı̨ı̨t'e ha hǫt'e. 35 T'asìı ghǫ dagogeehke ha gı̨ı̨wǫ nı̨dè, edekǫ̀ ededǫǫ̀ dageehke ha hǫt'e. Ts'èko, Nǫ̀htsı̨ wecheekeè łą̀ą dèhkw'ee sìı gots'ǫ̀ gode ha weghǫ į̀į̀zhagohwhǫ hǫt'e.
36 Sèot'ı̨ı̨, Nǫ̀htsı̨ weyatıì t'akwełǫ̀ǫ̀ naxıghǫ̀t'ǫ ne dahwhǫ nì? Eyıts'ǫ naxı̨ zǫ Nǫ̀htsı̨ yatıì naxıts'ǫ̀ nììt'ǫ dahwhǫ nì? Į̀le, hanì nıìle. 37 Naxıta gots'ǫ dǫ nakwenàoɂǫǫ elı̨ nıwǫǫ sìı, hanì-le-ı̨dè Yedàyeh Nezı̨ı̨ gots'ǫ t'asìı nezı̨ı̨ sets'ǫ̀ ajà nıwǫǫ sìı, dıı ayìı ghǫ naxıts'ǫ̀ eehtł'èe sìı gots'ǫ̀ K'àowo wenàowoò hǫt'e, yenıedì welì. 38 Yets'ǫnıɂà-le nı̨dè Nǫ̀htsı̨ yets'ǫnıɂà ha nıìle.
39 Eyıt'à sèot'ı̨ı̨, Yedàyeh Nezı̨ı̨ dahxà xàyaahtı ha weghǫ hòtł'ò aahwhǫ, eyıts'ǫ yatı ełek'èch'aòt'ı̨ı̨ t'à gogede ha gı̨ı̨wǫ nı̨dè nàgıahɂǫ-le. 40 Hanìkò t'asìı hazǫǫ̀ ehkw'ı weghàlaahda xè ełek'èdaà weghàlaahda.