5
Nǫ̀htsı̨ Weza gogha ehkw'ı-ahodı
Amìı, Zezì Nǫ̀htsı̨ yį̀į̀hchì hǫt'e wegha ehkw'ı-ahodıı sìı Nǫ̀htsı̨ gots'ǫ wegǫ̀hłı̨ hǫt'e, eyıts'ǫ amìı Gotà ghǫneètǫǫ sìı Weza sı ghǫneètǫ hǫt'e. Dıı hanì Nǫ̀htsı̨ weza gıghǫnets'eètǫǫ sìı wek'èts'eezǫ hǫt'e: Nǫ̀htsı̨ weghǫnets'eètǫ xè wenàowoò k'èats'ı̨ı̨t'e. Dıı hanì Nǫ̀htsı̨ weghǫnets'eètǫ hǫt'e: Nǫ̀htsı̨ nàowo goghàı̨ɂǫǫ sìı wek'ę̀ę̀ ts'eeda. Wenàowoò k'ę̀ę̀ ts'eedaa sìı dezhì nıìle. Amìı Nǫ̀htsı̨ gots'ǫ wegǫ̀hłı̨ı̨ sìı dıı nèè ts'ǫ nàowołı̨ı̨ nahk'e elı̨ hǫt'e. Gogha ehkw'ı-ahodıı t'à, dıı nèè ts'ǫ nàowołı̨ı̨ ghǫts'eèhnǫ hǫt'e. Amìı, Zezì, Nǫ̀htsı̨ Weza hǫt'e wegha ehkw'ı-ahodıı sìı dıı nèè ts'ǫ nàowołı̨ı̨ ghǫèhnǫ hǫt'e.
Zezì-Krı, tı t'à eyıts'ǫ edoò t'à dıı nèk'e edılaà ghàlaı̨dà. Tı zǫ t'à ajà nıìle, tı eyıts'ǫ edoò t'à dıı nèk'e ts'ǫ̀ ajà hǫt'e. Yedàyeh Nezı̨ı̨ ededı̨ yeghǫ xàyaı̨htı, Yedàyeh Nezı̨ı̨ nàowo ehkw'ıı elı̨ t'à. T'asìı taı xàyagehtı hǫt'e: Yedàyeh Nezı̨ı̨, tı, eyıts'ǫ edoò, eyı taı sìı ełèht'eè xàyagehtı. Dǫ taı gıdaà dàgòjà gıaɂı̨ı̨ sìı ghǫ ełèht'eè gogede nı̨dè gıgodıì ıtà hǫt'e, hanìkò Nǫ̀htsı̨ xàè Edeza ghǫ gode nı̨dè eyı denahk'e ehkw'ı hǫt'e, Nǫ̀htsı̨ ededı̨ xàyaı̨htı t'à. 10 Amìı, Nǫ̀htsı̨ Weza ehkw'ı adı nıwǫǫ sìı Nǫ̀htsı̨ Edeza ghǫ dàdıı sìı ededzeè yìı yek'èdì hǫt'e. Amìı wegha ehkw'ı-ahodı-le sìı Nǫ̀htsı̨ hots'ì adı nıwǫ, Nǫ̀htsı̨ Edeza ghǫ dàdıı sìı wegha ehkw'ı-ahodı-le t'à. 11 Dıı hanì gots'ǫ̀ xàyaetı: Nǫ̀htsı̨ welǫ whìle ts'ǫ̀ ts'eeda ha goghàhòı̨ɂǫ hǫt'e. Amìı Weza yegha ehkw'ı adıı sìı welǫ whìle ts'ǫ̀ eda ha hǫt'e. 12 Amìı Nǫ̀htsı̨ Weza xè at'ı̨ı̨ sìı welǫ whìle ts'ǫ̀ eda ha hǫt'e, hanìkò amìı Nǫ̀htsı̨ Weza xè at'ı̨-le sìı welǫ whìle ts'ǫ̀ eda ha nıìle.
Nǫǫde xàyaetı
13 Naxı̨, Nǫ̀htsı̨ Weza naxıgha ehkw'ı adıı sìı welǫ whìle ts'ǫ̀ aahda ha hotıì wek'èahsǫ ha dehwhǫ t'à naxıts'ǫ̀ eehtł'è aht'ı̨. 14 Dıı hanì edèdats'eedı-le xè Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ ats'ede ha dìì-le: wınì k'ę̀ę̀ t'asìı wets'eekè nı̨dè hotıì gogha hayele ha wek'èts'eezǫ. 15 Hotıì goèhkw'ǫ wek'èts'eezǫ nı̨dè ayìı wets'eekèe sìı hòt'a goghàyı̨ı̨ɂǫ hǫt'e wek'èts'eezǫ.
16 Amìı wèot'ı̨ hołı̨ı̨ hohtsı̨ı̨ eyıts'ǫ yet'à welǫ whìle ts'ǫ̀ ełaàwı ha-le yek'èezǫ nı̨dè eyı dǫ gha yawehtı, hanì-ı̨dè Nǫ̀htsı̨ edaà ayele ha. Dǫ hołı̨ı̨ hogehtsı̨ hanìkò yet'à ełaàgede-le sìı awèehsı̨. Hołı̨ı̨ mǫ̀hdaa wet'à welǫ whìle ts'ǫ̀ ełaàts'ewı hǫt'e, hanìkò dǫ hanì hołı̨ı̨ hohtsı̨ı̨ sìı eyı gha yawehtı dehsı̨į̀-aehsı̨-le. 17 Nàowo ekǫ-le hazǫǫ̀ sìı hołı̨ı̨ hǫt'e, hanìkò hołı̨ı̨ mǫ̀hdaa wet'à welǫ whìle ts'ǫ̀ ełaàts'ewı hǫt'e.
18 Amìı Nǫ̀htsı̨ gots'ǫ wegǫ̀hłı̨ı̨ sìı ı̨łaà hołı̨ı̨ k'ę̀ę̀ eda nıìle wek'èts'eezǫ. Zezì-Krı Nǫ̀htsı̨ gots'ǫ wegǫ̀hłı̨ ı̨lèe sìı yek'èdì hǫt'e, eyıt'à wehłı̨ı̨ t'asayele ha dìì. 19 Nǫ̀htsı̨ weza ats'ı̨ı̨t'e, eyıts'ǫ dıı nèk'e dǫ hazǫǫ̀ Nǫ̀htsı̨ dę geedaa sìı wehłı̨ı̨ gıts'ǫ̀ k'àowo hǫt'e, wek'èts'eezǫ. 20 Nǫ̀htsı̨ Weza sìı dıı nèk'e ts'ǫ̀ ajà, eyıts'ǫ wenàowoò wenıts'eedì agǫ̀ǫ̀là wek'èts'eezǫ, eyıt'à ededı̨ sìı ehkw'ı hǫt'e wek'èts'eezǫ. Nǫ̀htsı̨ Weza Zezì-Krı ehkw'ı hǫt'e sìı wexè ats'ı̨ı̨t'e. Ededı̨ xàè Nǫ̀htsı̨ ehkw'ı elı̨, eyıts'ǫ ededı̨ wet'à welǫ whìle ts'ǫ̀ ts'eeda ha hǫt'e.
21 Sèot'ı̨ı̨, nǫ̀htsı̨ hòèlı̨ı̨ sìı ts'ǫ̀ yaahtı-le.