2 John wenı̨htł'è
1
Sı̨ Zezì wecheekeèdeè aht'ee, Nǫ̀htsı̨ edegha dǫ gòį̀hchìı sìı gıts'ǫ̀ eehtł'è. Nàowo ehkw'ıı k'ę̀ę̀ gıghǫneehtǫ, sı̨ zǫǫ̀-le, hanìkò dǫ hazǫǫ̀ nàowo ehkw'ıı k'èhogeezǫǫ sìı ededı̨ sı goghǫnegeètǫ hǫt'e. Nàowo ehkw'ıı k'ę̀ę̀ ts'eedaa sìı godzeè yìı eda hǫt'e, eyıts'ǫ welǫ whìle ts'ǫ̀ goxè wehòhɂǫ ha hǫt'e.
Nǫ̀htsı̨-Gotà eyıts'ǫ Weza Zezì-Krı goxè sǫgı̨ı̨wǫ xè gots'ǫ̀ gıdzeè eteèɂı̨ welè eyıts'ǫ goxè sìghà hòɂǫ agııle hanì-ı̨dè nàowo ehkw'ıı k'ę̀ę̀ ełeghǫnets'eètǫ ha.
Naxıts'ǫ dǫ mǫ̀hdaa nàowo ehkw'ıı k'ę̀ę̀ geeda wek'èehsǫ t'à sıì sınà, Nǫ̀htsı̨-Gotà hanì ts'eeda ha gòhdı ı̨lè k'ę̀ę̀. Sèot'ı̨ı̨, nàowo eładı̨ı̨ ghǫ naxıts'ǫ̀ eehtł'è nıìle, hanìkò kèhots'ı̨į̀hwho gots'ǫ nàowo wek'èts'eezǫǫ sìı ghǫ naxıts'ǫ̀ eehtł'è aht'ı̨. Ełeghǫnets'eètǫ ha dehwhǫ hǫt'e. Dıı hanì ełeghǫnets'eètǫǫ hǫt'e: Nǫ̀htsı̨ weyatıì k'èats'ı̨ı̨t'e. Ełeghǫnets'eètǫ ha hǫt'e, kèhots'ı̨į̀hwho gots'ǫ̀ weghǫ aàhkw'o ı̨lè.
Dǫ ghǫyageeɂàa łǫ dıı nèk'e dǫ ta ts'ǫ̀ agejà hǫt'e. Zezì-Krı dıı nèk'e wegǫ̀hłı̨ı̨ sìı gıgha ehkw'ı-ahodı nıìle. Hanıı dǫ sìı eghǫyageeɂàa-dǫǫ̀ agı̨ı̨t'e, eyıts'ǫ Zezì-Krı ts'ǫ̀ kànegı̨ı̨ɂaa dǫǫ̀ agı̨ı̨t'e. Edexoahdı, ayìı gha eghàlaahdaa sìı naxıghǫ wedıhołè sǫ̀ǫ̀, hanìkò eyı k'èxa deghàà nezı̨į̀ naxıghàhòt'à ha welì. Amìı Zezì nakweè ts'ıɂǫ̀ tı̨mǫeda xè Zezì wegodıì hoghàweètǫǫ sìı yek'èdì-le nı̨dè Nǫ̀htsı̨ yexè at'ı̨ nıìle. Ekò amìı t'aats'ǫǫ̀ Zezì wegodıì k'èdìı sìı Nǫ̀htsı̨-Gotà eyıts'ǫ Weza wexè agı̨ı̨t'e hǫt'e. 10 Dǫ t'alàa-sìı Zezì wegodıì k'èdì-le xè ekǫ-le hoghànaxeehtǫ nı̨dè naxıkǫ̀ goyaetła aweahłe-le, eyıts'ǫ naxıxè nàwedè-le. 11 Amìı edekǫ̀ goyaetła ayehɂı̨ı̨ sìı yexè yehołı̨į̀ k'ę̀ę̀ eghàlaeda hǫt'e.
12 Įłaà t'asìı łǫ ghǫ naxıts'ǫ̀ eehtł'è ha hǫt'e, hanìkò enı̨htł'è eyıts'ǫ enı̨htł'èchı̨į̀ t'à welè-le dehwhǫ. Hanìkò naxıts'àhtła ha dehwhǫ, naxıxè whıhda gà naxıts'ǫ̀ gohde ha dehwhǫ, hanì-ı̨dè ełexè sıì goınà ha hǫt'e.
13 Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ dǫ jǫ nàgedèe sìı, “Naxıxè sìghà welè,” naxègedı.