3 John wenı̨htł'è
1
Sı̨ Zezì-Krı wecheekeèdeè aht'ee sìı seàgı̨ą Gaıus nàowo ehkw'ıı k'ę̀ę̀ weghǫneehtǫǫ sìı wets'ǫ̀ eehtł'è hǫt'e.
Seàgı̨ą, hotıì ı̨da xè t'asìı hazǫǫ̀ negha sìghà, eyıts'ǫ nedą̀ązhį̀ı̨ xè sìghà hòɂǫ gha, negha yahtı hǫt'e. Nèot'ı̨ mǫ̀hdaa jǫ nègı̨ı̨de t'à neghǫ sexè gogedo. Dànì nàowo ehkw'ıı ghǫ nınì nàtsoo xè dànì ı̨łaà wek'ę̀ę̀ ı̨da ghǫ sexè gogedo t'à sıì neghǫ sınà hǫt'e. Dǫ seza lagı̨ı̨t'ee sìı nàowo ehkw'ıı k'ę̀ę̀ geeda weghǫ eèhkw'o t'à sıì denahk'e sınà hǫt'e.
Seàgı̨ą, gòet'ı̨ gık'èı̨zǫ-le kò, nets'ǫ̀ aget'ı̨ nı̨dè t'aats'ǫǫ̀ gıts'ànedıı sìı nezı̨ hǫt'e. Dànì gıghǫneę̀tǫ ghǫ jǫ Nǫ̀htsı̨ wecheekeè hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ hagedı. Įdaà kǫ̀ta ts'ǫ̀ nageedè gha Nǫ̀htsı̨ wegha sìghà k'ę̀ę̀ gıts'ànedı nı̨dè nezı̨į̀ anet'ı̨ ha hǫt'e. Zezì-Krı gha eghàlageeda t'à dǫ ta ts'ǫ̀ agejà hǫt'e, eyıts'ǫ dǫ Nǫ̀htsı̨ k'ègeezǫ-le sìı t'asìı wı̨ı̨zìı t'à gots'àgedı ha gogı̨ı̨hwhǫ-le. Eyıt'à dǫ hanıı gokǫ̀ nàgedè agıts'ehɂı̨ı̨ sìı nezı̨ hǫt'e, hanì-ı̨dè ełexè nàowo ehkw'ıı gha eghàlats'eeda ha.
Nǫ̀htsı̨ wecheekeè ekǫ geèhkw'ee sìı gıts'ǫ̀ ııhtł'è ı̨lè, hanìkò Dıotrephes, ededı̨ k'àowo edeetsı̨ wegha nezı̨ t'à goèhkw'ǫ ha nıwǫ-le. 10 Eyıt'à naxıts'ǫ̀ nèehtła nı̨dè dànì k'ehoɂa xè yatıjıı t'à goghǫ godee sìı ghǫ naxıts'ǫ̀ gohde ha. Hanì k'ehoɂa wegha hòt'a-le t'à, gots'ǫ dǫ ekǫ aget'ı̨ ha goı̨hwhǫ-le. Dǫ hagı̨ı̨wǫǫ sìı haget'ı̨ ha-le gòhdı xè Nǫ̀htsı̨ wecheekeè gıta gots'ǫ nagoèhɂà.
11 Seàgı̨ą, ayìı hołı̨ı̨ ne sìı k'ę̀ę̀ anet'ı̨-le, hanìkò ayìı nezı̨ı̨ sìı k'ę̀ę̀ anet'ı̨. Dǫ nezı̨į̀ k'ehoɂaa sìı Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ at'ı̨ hǫt'e. Dǫ hołı̨ı̨ hohtsı̨ı̨ sìı Nǫ̀htsı̨ k'èezǫ nıìle. 12 Dǫ hazǫǫ̀ Demetrıus ghǫ nezı̨į̀ agedı hǫt'e, eyıts'ǫ nàowo ehkw'ıı k'ę̀ę̀ eda hǫt'e. Goxı̨ sı weghǫ nezı̨į̀ ats'edı, weghǫ ehkw'ı gots'ede wek'èı̨zǫ hǫt'e.
13 Įłaà t'asìı łǫ ghǫ naxıts'ǫ̀ eehtł'è ha hǫt'e, hanìkò enı̨htł'è eyıts'ǫ enı̨htł'èchı̨į̀ t'à welè-le dehwhǫ. 14 Whaà-le-t'ıì neehɂį̀ ha dehwhǫ, ekìıyeè k'e nı̨dè ełexè gowìdo ha.
Nexè sìghà welè. Jǫ goàgı̨ą geèhkw'ee sìı nexè sìghà welè, gedı. Goàgı̨ą ekǫ geèhkw'ee sìı gıtaàt'eè, “Nexè sìghà welè,” segha hagìı̨dı.