Jude wenı̨htł'è
1
Sı̨ Jude, Zezì-Krı wecheekeè aht'e eyıts'ǫ James wechı aht'e. Dǫ gıkayaetıı sìı, Nǫ̀htsı̨-Gotà goghǫneètǫ agı̨ı̨t'ee eyıts'ǫ Zezì-Krı gok'èdìı agı̨ı̨t'ee sìı dıı enı̨htł'è gıts'ǫ̀ eehtł'è hǫt'e.
Nǫ̀htsı̨ naxıts'ǫ̀ wedzeè eteèɂı̨ welè, naxıxè sìghà hòɂǫ ayııle, eyıts'ǫ deɂǫ̀ǫ̀ naxıghǫneètǫ welè.
Dǫ Nǫ̀htsı̨ gıgha wedę
Seàgı̨ą, dànì Nǫ̀htsı̨ edaxàgoı̨laa sìı weghǫ naxıts'ǫ̀ eehtł'è ha sıì haehwhǫ ı̨lè, hanìkò dıì nàowo ehkw'ıı k'èahdì ghǫ naxıts'ǫ̀ eehtł'è ha naxıgha wet'àaɂà hǫt'e. Nàowo ehkw'ıı sìı Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ dǫ t'aats'ǫǫ̀ gıxè wheɂǫ gha goghàyı̨ı̨ɂǫ hǫt'e. Dǫ mǫ̀hdaa ekǫ-le dǫ hoghàgogeehtǫǫ sìı naxınaàhtǫ naxıta gı̨ı̨de hǫt'e. Hanıı dǫ sìı gısınìyaetı ha whaà gots'ǫ hanì dek'eèhtł'è hǫt'e. Dǫ hanıı Nǫ̀htsı̨ gıgha wedę sìı Nǫ̀htsı̨ wesǫnıwǫ eładı̨į̀ dǫ hoghàgogeehtǫ, hagedı, “Nǫ̀htsı̨ wedzeè sǫnıwǫ t'à hołı̨ı̨ k'ę̀ę̀ eghàlats'eeda kò wegha t'asanìle,” gedı. Hagedı t'à Zezì-Krı ededı̨ zǫ Gots'ǫ̀ K'àowodeè t'asìı wegha dìì-le elı̨ı̨ sìı wedę welè gedı.
Nǫ̀htsı̨ edets'ǫ dǫ Egypt nèk'e gots'ǫ xàgoèwa tł'axǫǫ̀ dǫ Nǫ̀htsı̨ gıgha ehkw'ı-ahodı ha gı̨ı̨wǫ-le sìı godıhòèhtsı̨ ı̨lè. Eyı hazǫǫ̀ hòt'a wek'èahsǫ kò, wenaahdì anaxehłe ha dehwhǫ. Eyıts'ǫ yak'eet'ı̨į̀ mǫ̀hdaa gıts'ǫ̀ dàgòjàa sìı eyı sı wenaahdì. Dànì k'ahogedè ha gıghàhòt'ǫǫ sìı gıghàehdı ı̨lè. Eyı yak'eet'ı̨łı̨ı̨ sìı welǫ whìle ts'ǫ̀ satsǫ̀tł'ıì gık'e whela xè Nǫ̀htsı̨ togoòtł'òo yìı gok'èdì, eyıts'ǫ nǫǫde dzęę̀ k'e Nǫ̀htsı̨ gosınìyaehtı ha hǫt'e. Eyı xèht'eè kǫ̀ta Sodom eyıts'ǫ kǫ̀ta Gomorah eyıts'ǫ gımǫǫ̀ kǫ̀ta yàgòlaa sìı ekǫ gots'ǫ dǫ hołı̨ı̨ hazǫǫ̀ xàɂaa k'ę̀ę̀ ełek'alagedè ı̨lè. Gıgodıì ghàà dǫ hołı̨ı̨ hohtsı̨ı̨ sìı wets'ǫ̀ dàgode ha wek'èts'eezǫ. Dǫ hanıı sìı welǫ whìle ts'ǫ̀ kǫ̀ nàtsoo t'à dagı̨ı̨ɂa ha hǫt'e.
Eyı xèht'eè eyı dǫ ekìı-ka godı gehtsı̨ı̨ sìı hołı̨ı̨ t'à xàè edezhį̀į̀ tsį̀gehwhı hǫt'e, k'aodèe k'èagı̨ı̨t'e ha gı̨ı̨wǫ-le, eyıts'ǫ yatıjıı t'à yat'a ı̨nì nàtsoo k'adageedè. Yak'eet'ı̨deè Mıchael ededı̨ kò, Moses wekw'ǫǫ̀ ghǫ wehłı̨ı̨ xè nàyaehtı ekò, yek'e nìdahoeɂà ha edèdaedı ı̨lè, hanìkò “Gots'ǫ̀ K'àowo nesınìyahtı welè!” yèhdı ı̨lè. 10 Hanìkò eyı dǫ ekǫ-le aget'ı̨ı̨ sìı t'asìı nıgeedì-le kò gık'èch'a gogede. Tıts'aàdìı nànıwo-le lagı̨ı̨t'e dànì edexègeedì ghàà t'asìı nıgeedì, eyı hazǫǫ̀ ts'ıhɂǫ̀ gıdıhołè ha hǫt'e.
11 Gıxè hoìla nechà ha! Adǫ̀ weza Caın wenàowołı̨ı̨ k'ę̀ę̀ geède hǫt'e. Įnę̀ę gots'ǫ Balaam ekǫ-le hòèhtsı̨ lanì sǫǫ̀mba gha nàhogehdè, eyıts'ǫ Korah Nǫ̀htsı̨ k'èch'a hòèhtsı̨ lanì gıdıhołè ha hǫt'e.
12 Eyı dǫ naxıxè ełeghǫnets'eètǫǫ gha nàsı̨ ghǫ shègezhe nı̨dè naxıta t'asìı ı̨hjı lagı̨ı̨t'e, eyıts'ǫ edeghǫ į̀į̀zhagı̨ı̨lı̨į̀ honàedı-le, sahzǫ̀ą-k'èdìı-dǫǫ̀ ededı̨ zǫ edewà-geedı lagı̨ı̨t'e. Chǫhk'oò wets'ǫ chǫh whìle, ekìı nı̨hts'ı k'eyehts'ıı lagı̨ı̨t'e. Xat'ǫ̀ jìechı̨į̀ wek'e jìe whìle xè wexochı̨į̀ xàts'ı̨ı̨hdla t'à nàekeè ełaı̨wo, eyı lagı̨ı̨t'e. 13 Tıcho k'e taatı̨į̀ k'etaetı̨ xè wegoghoò łǫ wègoèht'į̀ lanì hołı̨ı̨ łǫ hogehtsı̨. Yat'a whǫ̀ ts'ıɂǫ̀-èdee lagı̨ı̨t'e, welǫ whìle ts'ǫ̀ denahk'e togoòtł'òo gòɂǫǫ sìı gıdawheɂǫ hǫt'e.
14 Enoch sìı Adǫ̀ wehòèlı̨ gots'ǫ dǫ łǫ̀hdı̨ ełetł'axǫǫ̀-edèe t'à wheda hǫt'e. Eyı hołı̨ı̨-hogehtsı̨ı̨-dǫǫ̀ ghǫ nadąą̀ goı̨de ı̨lè, hadı, “Aàhkw'ǫ, gots'ǫ̀ K'àowo edets'ǫ dǫ degaı łǫ t'à łǫ xè dıı nèk'e ts'ǫ̀ etłe, 15 eyıts'ǫ dǫ hazǫǫ̀ gosınìyaehtı ha. Nǫ̀htsı̨ dǫ hazǫǫ̀ yınì k'ę̀ę̀ geeda-le xè hołı̨ı̨ hogehtsı̨ı̨ sìı eyı k'èxa gosınìyaehtı ha, eyıts'ǫ yatıjıı hazǫǫ̀ t'à Nǫ̀htsı̨ k'èch'a xàyagehtı k'èxa gosınìyaehtı ha,” dek'eèhtł'è. 16 Eyı dǫ sìı t'aats'ǫǫ̀ sǫagedı xè dǫ k'e nìdahogeeɂàa dǫǫ̀ agı̨ı̨t'e, eyıts'ǫ edınìłı̨ı̨ k'ę̀ę̀ k'ehogeɂa. Edeghǫ xàdahogedì eyıts'ǫ edegha sìghà hogehtsı̨ zǫ gha dǫ ts'ǫ̀ nezı̨į̀ agedı.
T'aats'ǫǫ̀ Nǫ̀htsı̨ naxıghǫneètǫ k'ę̀ę̀ aahda
17 Hanìkò seàgı̨ą, gots'ǫ̀ K'àowo Zezì-Krı wecheekeèdeè dànì nadąą̀ gogı̨ı̨dee sìı wenaahdì. 18 Dıı hanaxègedı ı̨lè, “Nǫǫde dzęę̀ ts'ǫ̀ whaà-le nı̨dè, eghageedlòo-dǫǫ̀ edınìłı̨ı̨ k'ę̀ę̀ geedaa sìı naxıta agede ha,” gedı ı̨lè. 19 Hanıı dǫ sìı į̀łak'aà anaxegehɂı̨ hǫt'e. Dànì edexègeedì k'ę̀ę̀ geeda, eyıts'ǫ Yedàyeh Nezı̨ı̨ gıdzeè yìı nàde nıìle.
20 Hanìkò naxı̨ seàgı̨ą aaht'ee sìı degaı k'ę̀ę̀ naxıgha ehkw'ı-ahodı t'à naxınì nàtsoò aahłe, eyıts'ǫ Yedàyeh Nezı̨ı̨ wınì k'ę̀ę̀ yaahtı. 21 T'aats'ǫǫ̀ Nǫ̀htsı̨ naxıghǫneètǫ k'ę̀ę̀ aahda, eyıts'ǫ gots'ǫ̀ K'àowo Zezì-Krı wesǫnıwǫ t'à welǫ whìle ts'ǫ̀ aahda anaxele gots'ǫ̀ wedanaahɂı̨.
22 Dǫ Nǫ̀htsı̨ wegodıì gha gınì nàtso-le sìı gıts'ǫ̀ naxıdzeè eteèɂı̨ welè. 23 Dǫ kǫ̀ dèk'ǫ̀ǫ yìı geetł'ì ch'à dagıahchı xè edaxàgıahłe, eyıts'ǫ dǫ mǫ̀hdaa gıts'ǫ̀ naxıdzeè eteèɂı̨ welè, hanìkò edexoahdı, edezhį̀į̀ t'à hołı̨ı̨ k'alagedè ts'ıhɂǫ̀ gıgoht'ǫǫ̀ kò dats'eechı ha dìì lanì.
Nǫ̀htsı̨ weghàsǫts'eedı
24 Nǫ̀htsı̨ sìı hołı̨ı̨ ts'ǫ̀ ek'èt'à anaahde ch'à naxık'èdì ha wegha dìì-le hǫt'e, eyıts'ǫ edı̨į̀ wexè enıìyah hòɂǫǫ sìı hołı̨ı̨ naxık'e wheɂǫ-le xè sıì naxınà wenadąą̀ nàahza anaxele ha dìì-le hǫt'e. 25 Zezì-Krı wet'à Nǫ̀htsı̨ ededı̨ zǫ Edaxàgolee elı̨ı̨ sìı t'aats'ǫǫ̀ weghàsǫts'eedı welè. Dıı dèè hòèlı̨ kwe gots'ǫ, dıì, eyıts'ǫ welǫ whìle ts'ǫ̀ Nǫ̀htsı̨ ededı̨ zǫ denahk'e elı̨ı̨ sìı wexè enıìyah hòɂǫ. T'asìı hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ K'àowo elı̨, ededı̨ zǫ nàtso, eyıts'ǫ t'asìı hazǫǫ̀ wetł'aà whela hǫt'e! Amen.