John wenazhıı xègoèht'į̀
1
Yatı t'akwełǫ̀ǫ̀ xàyaetı
Zezì-Krı edecheekeè ayìı ghàgı̨ı̨dà agǫ̀ǫ̀làa sìı dıı enı̨htł'è k'e dek'eèhtł'è hǫt'e. Nǫ̀htsı̨-Gotà ı̨daà dàgode ha sìı wegodıì Zezì ghàı̨ɂǫ hǫt'e. Zezì wecheekeè dıı godıì gık'èezǫ ha t'à, edeyak'eet'ı̨į̀ John ts'ǫ̀ ayį̀į̀là. John t'asìı hazǫǫ̀ yaɂı̨ı̨ sìı yeghǫ goı̨de. Nǫ̀htsı̨ weyatıì eyıts'ǫ Zezì wegodıì ghǫ goı̨de. Dıı godı ı̨daà dàgode ha sìı weghǫ hǫt'e. Amìı dıı godıì k'eyahtıı sìı wexè sìghà hǫt'e. Eyıts'ǫ amìı yıìkw'o xè wegha ehkw'ı-ahodıı sìı wexè sìghà hǫt'e. Įdaà dàgode ha sìı hòt'a wets'ǫ̀ hawe hǫt'e.
Weghàsǫts'eedı
John, Asıa nèk'e kǫ̀ta łǫ̀hdı̨ yàgòlaa Nǫ̀htsı̨ wecheekeè nàgedèe sìı dıı godı gots'ǫ̀ ı̨ı̨tł'è:
Nǫ̀htsı̨ whaà gots'ǫ wehòhɂǫ, dıì wehòhɂǫ, eyıts'ǫ welǫ whìle ts'ǫ̀ wehòhɂǫ ha sìı, eyıts'ǫ ı̨nì degaı łǫ̀hdı̨ Nǫ̀htsı̨ wenadąą̀ nàgeèhza sìı naxıxè sǫgı̨ı̨wǫ welè eyıts'ǫ naxıxè sìghà hòɂǫǫ̀ agııle. Eyıts'ǫ Zezì-Krı naxıxè sǫnıwǫ welè eyıts'ǫ naxıxè sìghà hòɂǫ welè. Ededı̨ sìı t'aats'ǫǫ̀ ehkw'ı gode hǫt'e. Ededı̨ t'akwełǫ̀ǫ̀ naìdàa elı̨ eyıts'ǫ dıı nèk'e k'àowocho hazǫǫ̀ gogha k'àowodeè elı̨ hǫt'e.
Goghǫneètǫ ts'ıhɂǫ̀ wedoò xàı̨tł'ı t'à gohołı̨į̀ goghǫ nahoazhaà ayį̀į̀là hǫt'e. Wetà Nǫ̀htsı̨ gha eghàlats'eeda ha t'à, dǫ ı̨łè lats'ı̨ı̨t'e xè yahtıı ts'ı̨ı̨lı̨į̀ agǫ̀ǫ̀là. Zezì-Krı weghàsǫts'eedı eyıts'ǫ welǫ whìle ts'ǫ̀ k'àowocho nàtso welè! Amen. Įdòo k'eaht'į̀, k'oh k'e gots'ǫ̀ nììtła ha. Dǫ hazǫǫ̀ geɂį̀ ha. Dǫ behkà t'à gıghaı̨hkoo sìı ededı̨ kò geɂį̀ ha. Eyıts'ǫ dıı nèk'e dǫ hazǫǫ̀ wets'ıhɂǫ̀ geejı̨ xè getse ha. Hanì hòɂǫ welè! Amen.
Gots'ǫ̀ K'àowo Nǫ̀htsı̨ dıı hadı hǫt'e: “Yatı t'akwełǫ̀ǫ̀ wheɂǫǫ aht'e eyıts'ǫ yatı nǫǫde wheɂǫǫ aht'e. Whaà gots'ǫ sehòhɂǫ, dıì sehòhɂǫ, eyıts'ǫ welǫ whìle ts'ǫ̀ sehòhɂǫ ha. T'asìı wı̨ı̨zìı segha dìì gǫ̀hłı̨ nıìle,” gots'ǫ̀ hadı.
Dǫ wet'àaɂàa deè
Sı̨ sìı nèot'ı̨ John aht'e. Naxıxèht'eè Zezì wedahxà ts'èwhı̨į̀ daehɂa, eyıts'ǫ naxıxèht'eè Nǫ̀htsı̨ wenàowoò k'ę̀ę̀ ehda. Nǫ̀htsı̨ weyatıì eyıts'ǫ Zezì wegodıì t'à gohde ts'ıhɂǫ̀ dıı dzęę̀ k'e dı Patmos gòyeh k'e whıhda hǫt'e. 10 Nǫ̀htsı̨ Dzęę̀ k'e Yedàyeh Nezı̨ı̨ sets'ǫ̀ ajà. Įdè sechį̀ht'a dechı̨shì t'à hòtł'ò gots'edeè lagodı, 11 dıı hats'edıì hǫt'e: “Nenazhıı dàgot'ı̨ı̨ sìı enı̨htł'è k'e dek'enìı̨tł'è gà kǫ̀ta łǫ̀hdı̨ Nǫ̀htsı̨ wecheekeè nàgedèe sìı gıts'ǫ̀ anele. Dıı kǫ̀ta łǫ̀hdı̨ hǫt'e: Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thıyatıra, Sardıs, Phıladelphıa eyıts'ǫ Laodısıya,” hats'edıì hǫt'e.
12 Amìı sets'ǫ̀ godee sìı wets'ǫ̀ ets'aèhtła ekò ek'aèk'ǫchı̨į̀ łǫ̀hdı̨ sǫǫ̀mba-dekwo t'à hòèlı̨ı̨ weyìı tłeh dèk'ǫ̀ǫ nàwheɂa nǫǫ̀. 13 Ek'aèk'ǫchı̨į̀ wenı dǫ nàwo, “dǫ wet'àaɂàa deè” lanì wègaat'ı̨. ʔeh nedèe wekè ts'ǫ̀ haı̨hdo yìı wheda, eyıts'ǫ ɂehtł'ı̨ sǫǫ̀mbaekwo lanıı wedzıìwı te nawhet'ı. 14 Wekwì eyıts'ǫ wekwìghà nahzha degoo lanì, hotıì zhah lanì, eyıts'ǫ wedaà kǫ̀ dèk'ǫ̀ǫ lanì wègaat'ı̨. 15 Kǫ̀ dèk'ǫ̀ǫ nı wekè satsǫ̀ dekwoo wek'e saı̨dı̨ lanì wègaat'ı̨. Gode nı̨dè tı nàı̨lı̨ı̨ lagodı. 16 Nàgòts'ehnèe ts'ǫ edılà t'à whǫ̀ łǫ̀hdı̨ dayele, eyıts'ǫ wewà gots'ǫ behcho wek'à į̀ła-ts'ǫ̀ dènıı xàı̨ɂa. Wınì sadeè nàtsoo lanì wègaat'ı̨.
17 Weehɂı̨ ekò wekè gà nàehkw'o, dǫ ełaı̨wo lahjà. Nàgòts'ehnèe ts'ǫ edılà sek'e ayı̨į̀là, hadı, “Dı̨ı̨jı̨-le. Sı̨ sìı yatı t'akwełǫ̀ǫ̀ wheɂǫǫ eyıts'ǫ yatı nǫǫde wheɂǫǫ aht'e. 18 Sı̨ sìı ehda hǫt'e. Ełaıhwho ı̨lè hanìkò dıì welǫ whìle ts'ǫ̀ ehda hǫt'e. Dǫ ełaı̨dèe nèk'e gha ladlì k'èhdì.
19 “Eyıt'à ayìı ghàı̨daa sìı dek'enìı̨tł'è. Dıì dàgode ha eyıts'ǫ ı̨daà dàgode ha sìı dek'enìı̨tł'è. 20 Whǫ̀ łǫ̀hdı̨ nàgòts'ehnèe selatł'aà whelaa eyıts'ǫ ek'aèk'ǫchı̨į̀ łǫ̀hdı̨ sǫǫ̀mbaekwo t'à hòèlı̨ı̨ sìı dıı awèts'edı hǫt'e: Whǫ̀ łǫ̀hdı̨ sìı kǫ̀ta łǫ̀hdı̨ Nǫ̀htsı̨ wecheekeè nàgedèe sìı gıyak'eet'ı̨į̀ gha hǫt'e, eyıts'ǫ ek'aèk'ǫchı̨į̀ łǫ̀hdı̨ sìı kǫ̀ta łǫ̀hdı̨ Nǫ̀htsı̨ wecheekeè nàgedèe sìı gha hǫt'e.