2
Kǫ̀ta Ephesus Nǫ̀htsı̨ wecheekeè gıts'ǫ̀ aatł'è
“Kǫ̀ta Ephesus Nǫ̀htsı̨ wecheekeè nàgedèe sìı dıı yatı gıts'ǫ yak'eet'ı̨į̀ ts'ǫ̀ ı̨ı̨tł'è:
“Ededı̨ nàgòts'ehnèe whǫ̀ łǫ̀hdı̨ welatł'aà whela xè ek'aèk'ǫchı̨į̀ łǫ̀hdı̨ ta k'etłoo sìı dıı weyatıì hǫt'e:
“Dànì aahdaa sìı naxık'èehsǫ hǫt'e. Segha hòtł'ò eghàlaahda eyıts'ǫ hoìla kò seghǫ naxınì nàtso wek'èehsǫ hǫt'e. Dǫ hołı̨ı̨ k'ę̀ę̀ geedaa sìı gıxè aaht'ı̨-le naxık'èehsǫ. Eyıts'ǫ dǫ hogets'ì t'à Nǫ̀htsı̨ wecheekeèdeè ats'ı̨ı̨t'e gedıı sìı gıahdzà t'à ehkw'ı agedı-le gıgòahɂǫ hǫt'e. Sıızì ts'ıhɂǫ̀ sıì naxıgha hoìla, hanìkò ı̨łaà segha naxınì nàtsoo xè seghǫ nìahtsǫǫ̀ aahjà-le.
“Hanìkò t'asìı ı̨łè naxık'e nìdahoehɂà: T'akwełǫ̀ǫ̀ dànì seghǫnıahtǫ k'ę̀ę̀ seghǫnıahtǫ-le aahjà. Dagǫǫwà dahkw'e ı̨lè wenaahdì, hanìkò eyı gots'ǫ hodàahde hǫt'e. Edek'eahłı̨ xè t'akwełǫ̀ǫ̀ dànì eghàlaahda ı̨lèe sìı ts'ǫ̀ anaahde. Edek'eahłı̨-le nı̨dè naxıts'ǫ̀ ehtła gà naxıts'ǫ k'aàk'ǫchı̨į̀ naxıghǫ neèhchı ha. Hanìkò t'asìı ı̨łè segha nezı̨į̀ aaht'ı̨: Nıcolaıtan gı̨ı̨lı̨ı̨ dàget'ı̨ı̨ sìı wedzaahwhǫ hǫt'e, sı̨ sı eyı wedzaehwhǫ hǫt'e.
“Amìı wedzıì gǫ̀hłı̨ı̨ sìı Yedàyeh Nezı̨ı̨ Nǫ̀htsı̨ wecheekeè dàgòhdıı sìı gıìkw'o welè. T'aa hołı̨ı̨ ghǫ hoehnèe sìı ts'ı wet'à ts'eedaa gots'ǫ shètı̨į̀ awehłe ha. Eyı ts'ı sìı Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ hoı̨zı̨-nèk'e nàı̨ɂa hǫt'e.
Kǫ̀ta Smyrna Nǫ̀htsı̨ wecheekeè gıts'ǫ̀ aatł'è
“Kǫ̀ta Smyrna Nǫ̀htsı̨ wecheekeè nàgedèe sìı dıı yatı gıts'ǫ yak'eet'ı̨į̀ ts'ǫ̀ ı̨ı̨tł'è:
“Dıı yatı sìı amìı t'akwełǫ̀ǫ̀ elı̨ı̨ eyıts'ǫ nǫǫde elı̨ı̨ sìı weyatıì hǫt'e. Ełaı̨wo ı̨lè eyıts'ǫ k'achı̨ naìdà hǫt'e. Dànì naxıxè hoìla xè eteaht'ı̨ı̨ sìı naxık'èehsǫ, hanìkò dǫ ahxee aahłı̨ hǫt'e! Dǫ xàè Israel got'ı̨į̀ ats'ı̨ı̨t'e gedıı sìı naxıızì jıı gehtsı̨ wek'èehsǫ. Hanìkò xàè Israel got'ı̨į̀ agı̨ı̨t'e nıìle, wehłı̨ı̨ wecheekeè agı̨ı̨t'e. 10 Whaà-le-t'ıì ayìı t'à daahɂa ha sìı weghǫ dahjı̨-le. Ehkw'ı anaxèehsı̨, wehłı̨ı̨ naxeèhdzà ha nıwǫ t'à dǫ-danìı̨laa-kǫ̀ ts'ǫ̀ anaxele ha hǫt'e. Hoònǫ dzęę̀ ts'ǫ̀ danaxegį̀ı̨hɂa ha. Naxıweè hogehtsı̨ kò naxınì nàtsoò aahłe. Wek'èxa welǫ whìle ts'ǫ̀ ts'eedaa naxıghàehɂà ha.
11 “Amìı wedzıì gǫ̀hłı̨ı̨ sìı Yedàyeh Nezı̨ı̨ Nǫ̀htsı̨ wecheekeè dàgòhdıı sìı gıìkw'o welì. T'aa hołı̨ı̨ ghǫehnèe sìı nàekeè t'à ełaàts'ewıı sìı t'à daı̨ɂa ha-le.
Kǫ̀ta Pergamum Nǫ̀htsı̨ wecheekeè gıts'ǫ̀ aatł'è
12 “Kǫ̀ta Pergamum Nǫ̀htsı̨ wecheekeè nàgedèe sìı dıı yatı gıts'ǫ yak'eet'ı̨į̀ ts'ǫ̀ ı̨ı̨tł'è:
“Ededı̨ behcho wek'à į̀ła-ts'ǫ̀ dènıı wets'ǫ sìı eyı weyatıì hǫt'e. 13 Edı̨į̀ nàahdèe sìı wek'èehsǫ; edı̨į̀ wehłı̨ı̨ wedaèhchı̨cho whetǫǫ eyıts'ǫ edı̨į̀ nàdèe sìı ekǫ nàahdè hǫt'e. Hanìkò ı̨łaà naxıgha ehkw'ı-ahodı. Sek'èahsǫ-le dahdı nıìle. Secheekeè Antıpas t'aats'ǫǫ̀ segha gode elı̨ı̨ ı̨lèe sìı wenaahdì. Naxıkǫ̀ta ełaàwìgwo kò ı̨łaà seghǫ naxınì nàtso ı̨lè.
14 “Hanìkò t'asìı mǫ̀hdaa naxık'e nìdahoehɂà ha: Naxını dǫ mǫ̀hdaa Balaam wenàowoò k'ę̀ę̀ dǫ hoghàgogeehtǫ. Eyı dǫ sìı Israel got'ı̨į̀ hołı̨ı̨ hogehtsı̨ gha k'àowo Balak hoghàehtǫ ı̨lè. T'asìı nǫ̀htsı̨ą hòèlı̨ı̨ ghàgeedıı sìı gedè agohɂı̨, eyıts'ǫ edezhį̀į̀ t'à hołı̨ı̨ k'alagedè agohɂı̨. 15 Eyıts'ǫ naxını dǫ mǫ̀hdaa Nıcolaıtan gı̨ı̨lı̨ı̨ gınàowoò gıgha ehkw'ı-ahodı. 16 Eyıt'à edek'eahłı̨! Edek'eahłı̨-le nı̨dè whaà-le-t'ıì naxıts'ǫ̀ ehtła gà behcho sewà xàı̨ɂa t'à nàgeehtł'ì ha.
17 “Amìı wedzıì gǫ̀hłı̨ı̨ sìı Yedàyeh Nezı̨ı̨ Nǫ̀htsı̨ wecheekeè dàgòhdıı sìı gıìkw'o welì. T'aa hołı̨ı̨ ghǫehnèe sìı ‘Manna’ deɂı̨į̀ wheɂǫǫ sìı weghàehdı ha. Eyıts'ǫ kwe degoo k'e wıızì gòò dek'eèhtł'èe sìı weghàehɂà ha. Amìı eyı weghǫ̀t'ǫǫ sìı ededı̨ zǫ yek'èezǫ ha.
Kǫ̀ta Thıyatıra Nǫ̀htsı̨ wecheekeè gıts'ǫ̀ aatł'è
18 “Kǫ̀ta Thıyatıra Nǫ̀htsı̨ wecheekeè nàgedèe sìı dıı yatı gıts'ǫ yak'eet'ı̨į̀ ts'ǫ̀ ı̨ı̨tł'è:
“Dıı yatı sìı Nǫ̀htsı̨ Weza weyatıì hǫt'e. Ededı̨ sìı wedaà kǫ̀ dèk'ǫ̀ǫ lanì eyıts'ǫ wekè satsǫ̀ dekwoo wek'e saı̨dı̨ lanì hǫt'e. 19 Dànì aahdaa sìı naxık'èehsǫ. Ełeghǫnıahtǫ xè naxıgha ehkw'ı-ahodı hǫt'e. Ełets'àdaahdı eyıts'ǫ hoìla kò naxınì nàtso hǫt'e. Eyıts'ǫ t'akwełǫ̀ǫ̀ secheekeè whahłı̨ nahk'e hanì eghàlaahda hǫt'e.
20 “Hanìkò t'asìı ı̨łè naxık'e nìdahoehɂà: Eyı ts'èko Jezebel nakwenàoɂǫǫ edèedıı sìı nàweahɂǫ nıìle. Secheekeè hoghàgoehtǫ t'à ts'ıɂǫ̀ geède, edezhį̀į̀ t'à hołı̨ı̨ k'alagedè eyıts'ǫ t'asìı nǫ̀htsı̨ą hòèlı̨ı̨ ghàgeedıı sìı gedè agohɂı̨. 21 Eyı ts'èko hołı̨ı̨ nàowoò k'ę̀ę̀ eghàlaedaa sìı edek'eelı̨ ha weghàhòehɂǫ ı̨lè, hanìkò hanıwǫ-le. 22 Eyıt'à tàda t'à eyaelı̨į̀ awehłe ha, eyıts'ǫ amìı yexè hołı̨ı̨ hogehtsı̨ı̨ sìı eyı ts'èko wenàowoò ghǫ edek'egı̨ı̨lı̨ lenǫsıı hòtł'ò dagı̨ı̨ɂaà agehłe ha. 23 Ts'èko wecheekeè hazǫǫ̀ ełaàgehde ha. Hanì-ı̨dè Nǫ̀htsı̨ wecheekeè hazǫǫ̀ dǫdzeè yìı eyıts'ǫ dǫnì yìı k'eeht'į̀ aht'e sek'ègeezǫ ha. Eyıts'ǫ naxıhołı̨į̀ k'èxa naxık'eehkwa hǫt'e sek'ègeezǫ ha. 24 Nǫ̀htsı̨ wecheekeè eyıì-le kǫ̀ta Thıyatıra nàgedèe sìı gıts'ǫ̀ yatı nèehɂà ha. Eyı ts'èko wek'ę̀ę̀ eghàlaahda-le eyıts'ǫ wehłı̨ı̨ wenàowoò weghàdeahtǫ-le. Dǫ mǫ̀hdaa eyı nàowo gıgha wet'àaɂà t'à dǫ gıghàdeetǫ ha gı̨ı̨wǫ. Naxı̨ eyı nàowo dahwhǫ-le sìı dıı yatı naxıghàehɂǫ, (weɂǫ̀ǫ̀ t'asìı naxıgha dezhìı sìı ts'ǫ̀ naxeehɂa ha-le): 25 Naxıts'ǫ̀ nèehtła gots'ǫ̀ seghǫ naxınì nàtsoo sìı hotıì wek'èahdì.
26 “T'aa hołı̨ı̨ ghǫehnèe eyıts'ǫ nǫǫde ts'ǫ̀ sek'ę̀ę̀ edaa sìı dǫ hazǫǫ̀ xàɂaa ts'ǫ̀ k'àowoò awehłe ha. 27 ‘Ededı̨ sìı satsǫ̀-geh t'à gıgha k'àowocho nàtsoo elı̨ ha, nàgoèhtł'ı xè kwetǫ yetaezhì lagole ha.’ Setà ededahxà k'àowo ehłı̨į̀ asį̀į̀là lanì, ededı̨ sı sedahxà k'àowo elı̨į̀ awehłe ha.
28 “Eyıts'ǫ whǫ̀-k'eàhkaa weghàehɂà ha. 29 Amìı wedzıì gǫ̀hłı̨ı̨ sìı Yedàyeh Nezı̨ı̨ Nǫ̀htsı̨ wecheekeè dàgòhdıı sìı gıìkw'o welè.