3
Kǫ̀ta Sardıs Nǫ̀htsı̨ wecheekeè gıts'ǫ̀ aatł'è
“Kǫ̀ta Sardıs Nǫ̀htsı̨ wecheekeè nàgedèe sìı dıı yatı gıts'ǫ yak'eet'ı̨į̀ ts'ǫ̀ ı̨ı̨tł'è:
“Ededı̨ Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ ı̨nì degaı łǫ̀hdı̨ eyıts'ǫ whǫ̀ łǫ̀hdı̨ welatł'aà whelaa sìı dıı weyatıì hǫt'e: Dànì aahdaa sìı wek'èehsǫ, dǫ nezı̨į̀ aahda naxegı̨ı̨hwhǫ hanìkò dǫ ełaı̨dèe laaht'e. Ts'ıahdè! Ayìı naxıghǫ ełaàwı ha nìkw'oo sìı nàtsoò aahłe. Nǫ̀htsı̨ wek'ę̀ę̀ deghàà eghàlaahda nıìle wek'èehsǫ. Eyıt'à ayìı naxıghǫ̀t'ǫǫ eyıts'ǫ ayìı aàhkw'oo sìı wenaahdì. Eyı yatı wek'èaht'e xè edek'eahłı̨. Ts'ıahdè-le nı̨dè eeɂį̀ı̨-dǫǫ̀ lanì naxınaàhtǫ naxıts'àhtła ha. Ayìı sadzeè k'e naxıts'àhtła ha sìı wek'èahsǫ ha nıìle.
“Hanìkò dǫ łǫ-lea kǫ̀ta Sardıs nàgedèe sìı hołı̨ı̨ t'à edegoht'ǫǫ̀ tsį̀gı̨ı̨hwho-le. Edegha hogeèhnǫ ne t'à goht'ǫ degoo t'à-aget'ı̨ xè sexè k'egedè ha. T'aa hołı̨ı̨ ghǫehnèe sìı eyı lanì goht'ǫ degoo yìı geèhkw'e ha. Nı̨htł'è k'e dǫ welǫ whìle ts'ǫ̀ geeda gha gıızì dek'eèhtł'èe sìı gots'ǫ gıızì ejınahwha ha-le, hanìkò Setà wenadąą̀ eyıts'ǫ yak'eet'ı̨į̀ gınadąą̀ eyı dǫ wek'èehsǫ dehsı̨ ha. Amìı wedzıì gǫ̀hłı̨ı̨ sìı Yedàyeh Nezı̨ı̨ Nǫ̀htsı̨ wecheekeè dàgòhdıı sìı gıìkw'o welè.
Kǫ̀ta Phıladelphıa Nǫ̀htsı̨ wecheekeè gıts'ǫ̀ aatł'è
“Kǫ̀ta Phıladelphıa Nǫ̀htsı̨ wecheekeè nàgedèe sìı dıı yatı gıts'ǫ yak'eet'ı̨į̀ ts'ǫ̀ ı̨ı̨tł'è:
“Ededı̨ degaı xè ehkw'ı elı̨ı̨ sìı dıı weyatıì hǫt'e. Ededı̨ sìı k'àowocho Davıd weladlì k'èdìı elı̨ hǫt'e. Ayìı ts'ǫdaà xàedee sìı dǫ wı̨ı̨zìı yedaede ha dìì hǫt'e, eyıts'ǫ ayìı yedaedee sìı dǫ wı̨ı̨zìı yets'ǫdaà xàede ha dìì hǫt'e. Dànì eghàlaahdaa sìı wek'èehsǫ. Aàhkw'ǫ, naxınadąą̀ enìxàı̨tǫ ahłà eyıts'ǫ dǫ wı̨ı̨zìı enìyeechı ha dìì. Nàahtso-le naxık'èehsǫ, hanìkò seyatıì k'èahdì hǫt'e eyıts'ǫ sek'èahsǫ-le dahdı nıìle. Eyı dǫ wehłı̨ı̨ wecheekeè agı̨ı̨t'ee sìı naxınadąą̀ nàgògehgè agehłe ha. Naxıghǫneehtǫ hǫt'e gık'èezǫǫ̀ agehłe ha. Israel got'ı̨į̀ agı̨ı̨t'e-le kò xàè ‘Israel got'ı̨į̀ ats'ı̨ı̨t'e’ gedı t'à hogets'ìı-dǫǫ̀ agı̨ı̨t'e. 10 Senàowoò k'èahdì eyıts'ǫ ts'èwhı̨į̀ daahɂa t'à hazǫǫ̀ dıı nèk'e dǫ xè hoìla agode ha sìı ch'à naxık'èhdì ha. Dıı nèk'e dǫ hazǫǫ̀ nàdèe sìı hoìla t'à geèdzà ha.
11 “Whaà-le-t'ıì naxıts'ǫ̀ ehtła ha. Seghǫ naxınì nàtsoo sìı hotıì wek'èahdì, hanì-ı̨dè edegha t'asìı deahnǫǫ sìı dǫ wı̨ı̨zìı naxıghǫ neyıìwa ha-le. 12 T'aa hołı̨ı̨ ghǫehnèe sìı Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho goyìı kwe nàtsoo nàı̨ɂa elı̨į̀ awehłe xè t'aats'ǫǫ̀ ekǫ wehòhɂǫ ha. Nǫ̀htsı̨ wıızì eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ wekǫ̀godeè wıızì wek'e dek'eèhtł'è ha. Eyı kǫ̀godeè wegòò sìı Jerusalem wìyeh; Nǫ̀htsı̨ yak'e gots'ǫ ı̨zhıì adeè ayele ha. T'aa wınì nàtsoo sìı sıızì wegòò wek'e dek'enèehtł'è ha. 13 Amìı wedzıì gǫ̀hłı̨ı̨ sìı Yedàyeh Nezı̨ı̨ Nǫ̀htsı̨ wecheekeè dàgòhdıı sìı gıìkw'o welè.
Kǫ̀ta Laodısıya Nǫ̀htsı̨ wecheekeè gıts'ǫ̀ aatł'è
14 “Kǫ̀ta Laodısıya Nǫ̀htsı̨ wecheekeè nàgedèe sìı dıı yatı gıts'ǫ yak'eet'ı̨į̀ ts'ǫ̀ ı̨ı̨tł'è:
“Ededı̨ ‘Amen’ wìyeh, t'aats'ǫǫ̀ ehkw'ı gode eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ t'asìı hazǫǫ̀ whehtsı̨ ts'ǫ̀ K'àowo elı̨ı̨ sìı dıı weyatıì hǫt'e. 15 Dànì eghàlaahdaa sìı wek'èehsǫ, segha whek'òo eyıts'ǫ whekǫ̀ǫ laaht'e-le. Eyı nàke sìı ı̨łè ààhchı nı̨dè dehwhǫ. 16 Eyıt'à segha tı whekǫ̀ǫ eyıts'ǫ tı whek'òo laaht'e-le. Ekìı tı yaazea whekǫ̀ǫ laaht'e t'à sewà gots'ǫ xànaxeehsè ha. 17 ‘Ahxee ats'ı̨ı̨t'e,’ edèahdı, ‘T'asìı łǫ gots'ǫ t'à t'asìı wets'ı̨ı̨wǫ gǫ̀hłı̨-le,’ dahdı, hanìkò naxıxè gots'eèdı, eteaht'ı̨, naxıdaà goìle xè goht'ǫ dę dahkw'e hǫt'e, wek'èahsǫ-le nì? 18 Sǫǫ̀mbaekwo kǫ̀-dèk'ǫ̀ǫ t'à wedeèdlı̨į̀ adlàa sìı seghǫ nàahdì nı̨dè ahxee aahłı̨ ha. Goht'ǫ degoo seghǫ nàahdì, hanì-ı̨dè goht'ǫ dę edeghǫ į̀į̀zhaahłı̨ ha-le, eyıts'ǫ godaàtłeè seghǫ nàahdì, hanì-ı̨dè k'eaht'į̀ ha.
19 “T'aa gıghǫneehtǫǫ sìı hołı̨ı̨ hogehtsı̨ nı̨dè nàgeehɂǫ xè nezı̨į̀ geeda gha hoghàgeehtǫ hǫt'e. Eyıt'à ehkw'ı nànıahdè xè edek'eahłı̨. 20 Jǫ tı̨ı̨dà nàhwho xè enìı̨tǫ ts'aht'ı; amìı sıìkw'o t'à sets'ǫ̀ enìxàechì nı̨dè wegà goyaehtła gà wexè shèhtı̨ ha, eyıts'ǫ ededı̨ sı sexè shètı̨ ha.
21 “T'aa hołı̨ı̨ ghǫehnèe sìı sedaèhchı̨cho k'e segà whedaà awehłe ha. Sı̨ hołı̨ı̨ ghǫèhnǫ t'à Setà wedaèhchı̨cho k'e wegà whıhdaà asììdlà hǫt'e. 22 Amìı wedzıì gǫ̀hłı̨ı̨ sìı Yedàyeh Nezı̨ı̨ Nǫ̀htsı̨ wecheekeè dàgòhdıı sìı gıìkw'o welè.”