4
Yak'e daèhchı̨cho whetǫ
Eyı tł'axǫǫ̀ ı̨dòo k'eeht'į̀ là senadąą̀ yak'e enìı̨tǫ enìxàı̨ke. Amìı t'akwełǫ̀ǫ̀ sets'ǫ̀ gode ı̨lèe sìı dechı̨shì dedı lanì k'achı̨ sets'ǫ̀ gode, hadı, “Įdaà dàgode ha sìı weghàı̨daà anehłe ha t'à, jǫ ts'ǫ̀ dekı̨į̀tła,” sèhdı. Ekòet'ıì Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ Įnì Degaı sexèhdı t'à senadąą̀ yak'e daèhchı̨cho whetǫǫ eyıts'ǫ wek'e ts'edaa segha wègoèht'į̀. Eyı daèhchı̨cho k'e whedaa sìı sǫǫ̀mbakweè lanì wek'e saı̨dı̨. Daèhchı̨cho wemǫǫ̀ k'àlemį̀į̀ nawhet'ı. Eyı k'àlemį̀į̀ sìı kwe ı̨t'ǫ̀ wèdaat'ı̨ı̨ lanì wek'e saı̨dı̨. Eyı daèhchı̨cho wemǫǫ̀ daèhchı̨cho naènǫ-daats'ǫ̀-dı̨ whela. Ǫhdah naènǫ-daats'ǫ̀-dı̨ gık'e dèhkw'e. Goht'ǫ degoo yìı geèhkw'e eyıts'ǫ sǫǫ̀mbaekwo kwìt'ıì gık'e whela. Daèhchı̨cho whetǫǫ gots'ǫ kǫ̀ naìtł'ı̨, eezhıı dèekw'ǫ xè hǫtsaa eezhıı xèeta lagodı. Daèhchı̨cho wenadąą̀ tłeèk'ǫ̀ǫ łǫ̀hdı̨ wekǫ̀ nàtsoo wègaat'ı̨; eyı sìı Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ ı̨nì łǫ̀hdı̨ agı̨ı̨t'e. Eyıts'ǫ daèhchı̨cho wenadąą̀ tı nechàa lanıı whehtǫǫ wègaat'ı̨, eja lanì wenı̨ı̨dàà xègaat'ı̨.
Eyı tanı daèhchı̨cho whehtǫ wemǫǫ̀ t'asìı dı̨ godìı dèhkw'e, gıdaà łǫ gık'e whela; gıwèdzǫ gıdaà whela eyıts'ǫ gıchį̀ht'a sı gıdaà whela. Eyı t'asìı godìı t'akwełǫ̀ǫ̀ sìı goìjìıcho lanì wègaat'ı̨, yek'èè whedaa sìı ejıe lanì wègaat'ı̨, taı t'à whedaa sìı dǫ wınì lanì wègaat'ı̨, eyıts'ǫ dı̨ t'à whedaa sìı det'ǫcho naat'aa lanì wègaat'ı̨. Eyı t'asìı dı̨ godìı sìı gı̨ı̨ts'ǫǫ̀ ek'ètaı gǫ̀hłı̨ eyıts'ǫ hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ gıdaà gık'e whela, gı̨ı̨ts'ǫǫ̀ wetł'a kò gıdaà whela. Dzęę̀, toò ehk'ę̀ę̀ dıı hagedı:
“Gots'ǫ̀ K'àowo t'asìı wegha dìì-le sìı degaı, degaı, degaı zǫ hǫt'e.
Nǫ̀htsı̨ hǫt'e; whaà gots'ǫ wehòhɂǫ, dıì wehòhɂǫ,
eyıts'ǫ welǫ whìle ts'ǫ̀ wehòhɂǫ ha hǫt'e,” t'aats'ǫǫ̀ hagedı.
Eyıt'à eyı t'asìı dı̨ godìı sìı amìı daèhchı̨cho k'e whedaa, welǫ whìle ts'ǫ̀ wehòhɂǫǫ sìı gıghàsǫedı xè masì gıìhdı. Haget'ı̨ taàt'eè, 10 ǫhdah naènǫ-daats'ǫ̀-dı̨ sìı eyı daèhchı̨cho k'e whedaa ts'ǫ̀ nàgògehge eyıts'ǫ welǫ whìle ts'ǫ̀ wehòhɂǫǫ sìı ghàsǫgeedı. Edets'ǫ sǫǫ̀mbaekwo kwìt'ıì eyı daèhchı̨cho nadąą̀ nègewa xè hagedı,
11 “Gots'ǫ̀ K'àowo Gonǫ̀htsı̨,
t'asìı hazǫǫ̀ wheęhtsı̨ ne t'à enıìyah xè neghàsǫts'eedıı sìı nı̨ zǫ nets'ǫ̀ hats'edı ha hǫt'e eyıts'ǫ t'asìı hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ k'àı̨wo welè.
Hanì welè neewǫ t'à t'asìı hazǫǫ̀ hòèlı̨ı̨ xè geeda hǫt'e,” gedı.