5
Enı̨htł'èyeè eyıts'ǫ sahzǫ̀ą
Eyı daèhchı̨cho k'e whedaa sìı nàgòts'ehnèe ts'ǫ enı̨htł'èyeè dayeɂa. Eyı enı̨htł'è į̀ła-ts'ǫ̀ wek'e aatł'èe eyıts'ǫ łǫ̀hdı̨ ts'ǫ̀ wedaàdzeh. Yak'eet'ı̨į̀ nàtsoo ı̨łè hòtł'ò dıı hadı, “Amìı eyı enı̨htł'èyeè łǫ̀hdı̨ ts'ǫ̀ wedaàdzeh sìı yets'ǫdaà xàehdlà ha edegha hoèhnǫ?” hadı. Hanìkò yak'e, dıı nèk'e eyıts'ǫ dèè gotł'a ts'ǫ t'asìı godìı wı̨ı̨zìı eyı enı̨htł'èyeè yets'ǫdaà xàehdlà gà yek'eyahtı ha gǫ̀hłı̨-le. T'asìı godìı degaı elı̨ı̨ sìı eyı enı̨htł'èyeè ts'ǫdaà xàehdlà gà yek'eyahtı ha sìı gogìhɂà ha dìì t'à, sıì ııtsè. Eyıt'à ǫhdah naènǫ-daats'ǫ̀-dı̨ gots'ǫ ı̨łè sets'ǫ̀ hadı, “Netse-le. ‘Judah got'ı̨į̀ ts'ǫ goìjìıcho’ wìyeh sìı eyıts'ǫ ‘Davıd wets'ǫ ts'ıghòochı̨į̀’ wìyeh sìı hoèhnǫ hǫt'e. Ededı̨ sìı eyı enı̨htł'èyeè łǫ̀hdı̨ ts'ǫ̀ wedaàdzeh sìı yets'ǫdaà xàehdlà ha weghàhòt'ǫ hǫt'e,” sèhdı.
Eyı tł'axǫǫ̀ Sahzǫ̀ą ełaàwìgwo lanì wègaat'ı̨, eyı daèhchı̨cho gà tanı nàwo. Wemǫǫ̀ t'asìı dı̨ godìı eyıts'ǫ ǫhdah naènǫ-daats'ǫ̀-dı̨ nàgeèhza. Eyı sahzǫ̀ą wek'e edè łǫ̀hdı̨ gǫ̀hłı̨ eyıts'ǫ wedaà łǫ̀hdı̨ gǫ̀hłı̨. Eyı sìı Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ ınì degaı łǫ̀hdı̨ dıı nèk'e hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ adlàa sìı agı̨ı̨t'e. Eyı sahzǫ̀ą amìı daèhchı̨cho k'e whedaa sìı ts'ǫ̀ ehtła gà eyı enı̨htł'èyeè nàgòts'ehnèe ts'ǫ dayeɂaa sìı neyıìchì. Sahzǫ̀ą eyı enı̨htł'èyeè neyıìchı tł'axǫǫ̀ t'asìı dı̨ godìı eyıts'ǫ ǫhdah naènǫ-daats'ǫ̀-dı̨ sìı gıts'ǫ̀ nàgògı̨ı̨hgè. Hazǫǫ̀ tł'ık'eetı̨ı̨ lanıı k'egele eyıts'ǫ sǫǫ̀mbaekwo kw'àyį̀ą weyìı dzèh-łekǫǫ dèk'ǫ̀ǫ dagıale. Eyı dzèh-łekǫǫ dèk'ǫ̀ǫ sìı Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ dǫ degaı xàyageetı lanì hǫt'e. Shı̨ wegòò t'à dıı hagedıì gejı̨,
“Eyı enı̨htł'èyeè nı̨į̀chı gà wets'ǫdaà xàı̨hdlà ha neghàhòt'ǫ.
Ełaànìgwo ı̨lè eyıts'ǫ nedoò t'à Nǫ̀htsı̨ gha dǫ nàgıneèhdì.
Dǫ hazǫǫ̀ xàɂaa, yatı hazǫǫ̀ xàɂaa eyıts'ǫ dıı nèè hazǫǫ̀ gots'ǫ agı̨ı̨t'e.
10 Dǫ ı̨łè zǫ lagı̨ı̨t'e agìnelà, Gonǫ̀htsı̨ gha eghàlageeda gha yahtıı gı̨ı̨lı̨į̀ agìnelà,
eyıts'ǫ dıı nèk'e k'àowocho gı̨ı̨lı̨ ha,” hagedıì gejı̨.
11 Eyı tł'axǫǫ̀ ı̨dòo k'eeht'į̀ ekò yak'eet'ı̨į̀ łǫ gejį̀ hǫt'e. Yak'eet'ı̨į̀ lemìıyǫǫ̀ łǫ t'à gıts'ıhtà ha dìì. Daèhchı̨cho, t'asìı dı̨ godìı eyıts'ǫ ǫhdah naènǫ-daats'ǫ̀-dı̨ gımǫǫ̀ yak'eet'ı̨į̀ łǫ ełèwhede. 12 Hòtł'ò gejı̨, hagedı,
“Sahzǫ̀ą ełaı̨wo ı̨lèe sìı nezı̨į̀ weghàhòt'ǫ hǫt'e!
Ededı̨ sìı t'asìı hazǫǫ̀ gha K'àowocho welè, t'asìı hazǫǫ̀ weghǫ̀zhe welè,
gǫǫzǫǫ̀ weghàhòt'à welè, nàtsoò awedle, eyıts'ǫ enıìyah xè weghàsǫts'eedı welè!” hagedıì gejı̨.
13 Eyı tł'axǫǫ̀ yak'e gots'ǫ, dıı nèk'e gots'ǫ, dèè wetł'a gots'ǫ eyıts'ǫ tı yìı gots'ǫ, t'asìı hazǫǫ̀ dıı hagedıì gejı̨,
“Amìı daèhchı̨cho k'e whedaa eyıts'ǫ eyı sahzǫ̀ą sı enıìyah xè gıghàsǫhoedı welè.
Welǫ whìle ts'ǫ̀ t'asìı hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ k'agewo welè!” hagedıì gejı̨.
14 T'asìı dı̨ godìı sìı “Amen,” gedı, eyıts'ǫ ǫhdah naènǫ-daats'ǫ̀-dı̨ nàgògı̨ı̨hgè gà eyı daèhchı̨cho k'e whedaa eyıts'ǫ eyı sahzǫ̀ą sı ghàsǫgeedı.