6
Enı̨htł'èyeè łǫ̀hdı̨ ts'ǫ̀ wedaàdzeh
Sahzǫ̀ą weghàehda ekò eyı enı̨htł'èyeè łǫ̀hdı̨ ts'ǫ̀ wedaàdzeh t'akwełǫ̀ǫ̀ wheɂǫǫ sìı nàyı̨ı̨zhì. Eyı tł'axǫǫ̀ t'asìı dı̨ godìı sìı ı̨łè eezhıı ladıì xàyaı̨htı, “Jǫ-ı̨tłe,” sèhdı. Hǫtsaa senadąą̀ tłı̨cho degoo wègoèht'į̀! Eyı tłı̨cho t'à-at'ı̨ı̨ sìı ı̨htį̀ daetı̨. Ededı̨ sìı sǫǫ̀mbaekwo kwìt'ıì weghǫ̀t'ǫ eyıts'ǫ eghǫǫ-dǫǫ̀ hoehnè ha nàhǫhoehwho lanì natłı̨yeèhchì.
Eyı tł'axǫǫ̀ sahzǫ̀ą eyı enı̨htł'èyeè wedaàdzeh nàke t'à wheɂǫǫ sìı nàyı̨ı̨zhì. K'achı̨ t'asìı dı̨ godìı sìı wets'ǫ ı̨łè hadı, “Jǫ-ı̨tłe,” sèhdı. K'achı̨ tłı̨cho ı̨łè dek'o lanıı wègoèht'į̀. Eyı tłı̨cho t'à-at'ı̨ı̨ sìı dıı nèk'e ts'èwhı̨į̀ hòɂǫ-le ayele ha eyıts'ǫ dǫ ełaàłìdeè ayele ha weghàhòt'ǫ. Eyı gha behcho nechàa weghǫ̀t'ǫ.
Eyı tł'axǫǫ̀ sahzǫ̀ą enı̨htł'èyeè wedaàdzeh taı t'à wheɂǫǫ sìı nàyı̨ı̨zhì. K'achı̨ t'asìı dı̨ godìı sìı wets'ǫ ı̨łè hadı, “Jǫ-ı̨tłe,” sèhdı. Hǫtsaa senadąą̀ tłı̨cho dezǫǫ wègoèht'į̀! Eyı tłı̨cho t'à-at'ı̨ı̨ sìı wet'à t'asìı wedaeda yàıtǫ̀. Eyı t'asìı dı̨ godìı sìı gıta ts'ǫ dıı hats'edıì hǫt'e, “Łè denahk'e dètì ha; łè nàke aı̨hda elı̨ı̨ sìı ı̨łè dzęę̀ gots'àɂeedì xètłǫ elı̨ ha, eyıts'ǫ łè eładı̨ı̨ xàɂaa ek'èta aı̨hdaa elı̨ı̨ sìı ı̨łè dzęę̀ gots'àɂeedì xètłǫ elı̨ ha. Hanìkò tłeh eyıts'ǫ jìetì sı wedıhoı̨htsı̨-le!” hats'edıì hǫt'e.
Eyı tł'axǫǫ̀ sahzǫ̀ą eyı enı̨htł'èyeè wedaàdzeh dı̨ t'à wheɂǫǫ sìı nàyı̨ı̨zhì. K'achı̨ t'asìı dı̨ godìı sìı wets'ǫ ı̨łè hadı, “Jǫ-ı̨tłe,” sèhdı. Hǫtsaa senadąą̀ tłı̨cho dıìgà lanıı wègoèht'į̀! Eyı tłı̨cho t'à-at'ı̨ı̨ sìı “ełaàgòhde” wìyeh eyıts'ǫ yek'èè etłee sìı “dǫ ełaı̨dèe nèk'e” wìyeh. Dıı nèk'e tanı eyıts'ǫ k'achı̨ tanı ts'ǫ̀ dǫ nàdèe sìı ełaàgogìhde ha gıghàhòt'ǫ. Mǫ̀hdaa behcho t'à ełaàgogìhde ha, mǫ̀hdaa bò whìle t'à, mǫ̀hdaa tàda nàtsoo t'à eyıts'ǫ mǫ̀hdaa tıts'aàdìı wets'àhoejı̨ı̨ t'à ełaàgogìhde ha.
Sahzǫ̀ą enı̨htł'èyeè wedaàdzeh sı̨làı t'à wheɂǫǫ sìı nàyı̨ı̨zhì. Kwe-ladà wek'e Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ t'asìı k'eek'ǫ̀ǫ sìı wetł'a dǫ gıdą̀ązhį̀ı̨ wègoèht'į̀. Nǫ̀htsı̨ weyatıì k'ę̀ę̀ geeda ts'ıhɂǫ̀ ełaàgogį̀ı̨hdèe agı̨ı̨t'e. 10 Hòtł'ò gezeh xè hagedı, “Gots'ǫ̀ K'àowo, t'asìı negha dìì-le, nı̨ sìı degaı xè ehkw'ı anet'e. Dàı̨waà-ı̨dè dıı nèk'e gots'ǫ dǫ gısınìyanehtı ha? Ełaàgogį̀ı̨hdè k'èxa dàht'e nı̨dè nàgı̨ı̨hkwa ha?” gedıì yagìzeh. 11 Eyı tł'axǫǫ̀ hazǫǫ̀ ɂeh degoo nedèe gıghǫ̀zha eyıts'ǫ dıı hagèts'edı, “Įłaà whaà hoògǫ gots'ǫ̀ naahɂı̨ ha. Dànì ełaànaxegį̀ı̨hdèe sìı eyı lanì, naxıxèht'eè Nǫ̀htsı̨ wecheekeè gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı mǫ̀hdaa ełaàgede ha. Hazǫǫ̀ ełaàgogį̀ı̨hdè tł'axǫǫ̀ nı̨dè ayìı k'enaahɂı̨ ı̨lèe sìı wek'ę̀ę̀ agode ha,” gìts'edıì hǫt'e.
12 Eyı tł'axǫǫ̀ sahzǫ̀ą weghàehda kò enı̨htł'èyeè wets'ǫdaàdzeh ek'ètaı t'à wheɂǫǫ sìı nàyı̨ı̨zhì. Hǫtsaa dèè hòtł'ò nàgoèhdǫ. Sa dezǫǫ̀ ajà, eyıts'ǫ adzęzah edoò lajà, 13 eyıts'ǫ nı̨hts'ı nàtsoo t'à ts'ı hòtł'ò nàada nı̨dè jìecho dıìdìı sìı hodàetł'ì lanì whǫ̀ dèè k'e ts'ǫ̀ hodàètł'ı. 14 Enı̨htł'èyeè deyìınats'eèwa lanì yat'a whìle ajà, shìh hazǫǫ̀ eyıts'ǫ dı whelaa sı hazǫǫ̀ wedıhòłı̨.
15 Dıı nèk'e k'aodèe, gıza hazǫǫ̀, eghǫǫ-dǫǫ̀-gha-k'aodèe hazǫǫ̀, dǫ ahxee, dǫ wet'àaɂàa gı̨ı̨lı̨ı̨, dǫ edets'ǫ̀ k'agedè-le eyıts'ǫ dǫ edets'ǫ̀ k'agedèe hazǫǫ̀ kwe yìı eyıts'ǫ shìh ta kwe whelaa ta nàdegeeɂį̀. 16 Shìh eyıts'ǫ kwe ts'ǫ̀ nagıìdzeh hagedı, “Gok'e hodàahtł'ì, eyı daèhchı̨cho k'e whedaa eyıts'ǫ Sahzǫ̀ą nàgoehkwa ch'à gok'èahdì. 17 Hòt'a hoìla agogelee dzęę̀ weghǫnìhoı̨wo hǫt'e. Dànì edaxàts'ı̨ı̨de welì?” gedıì gezeh.