1 Peter wenı̨htł'è
1
Sı̨ Peter Zezì-Krı wecheekeèdeè aht'e. Nǫ̀htsı̨ dǫ edegha gòį̀hchìı sìı eyıts'ǫ dıı nèk'e ts'ǫ dǫ gıta xàhtǫ lagı̨ı̨t'ee sìı gıts'ǫ̀ eehtł'è. Pontus nèk'e, Galatıa nèk'e, Cappadocıa nèk'e, Asıa nèk'e eyıts'ǫ Bıthynıa nèk'e hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ nàgedèe gıts'ǫ̀ eehtł'è. Nǫ̀htsı̨-Gotà edınì dahxà naxį̀į̀hchì hǫt'e, hòt'a hayele ha yek'èezǫ t'à. Zezì wek'èaht'e anaxele gha, wedoò naxık'e adle gha, eyıts'ǫ degaı aahłı̨ gha, Nǫ̀htsı̨ Yedàyeh Nezı̨ı̨ naxıdzeè yìı eghàlaedaà ayį̀į̀là. Nǫ̀htsı̨ deɂǫ̀ǫ̀ naxıts'ǫ̀ sǫnıwǫ welè eyıts'ǫ naxıxè sìghà hòɂǫǫ̀ ayııle.
Godą̀ązhį̀ı̨ edaxàdè ha hǫt'e
Nǫ̀htsı̨, Zezì-Krı wetà, weghàsǫts'eedı welè. Sıì gots'ǫ̀ wedzeè eteèɂı̨ t'à k'achı̨ dǫ nats'edlı̨į̀ agǫ̀ǫ̀là hǫt'e. Gots'ǫ̀ K'àowo Zezì naìdà ts'ıhɂǫ̀, ts'eeda ha gogha hòɂǫǫ̀ ayį̀į̀là. Nǫ̀htsı̨ ayìı naxıda ts'atà whehłaa sìı naxıghǫ̀t'à ha hǫt'e, yak'e naxıgha wek'èhodì ne t'à wezǫą ade hǫı̨lı̨ ha-le, ek'eèhtsǫ̀ ade hǫı̨lı̨ ha-le, eyıts'ǫ ı̨hjıì ade hǫı̨lı̨ ha-le. Naxıgha ehkw'ı-ahodı t'à Gonǫ̀htsı̨ nàtsoo sìı deghàà edaxànaxelee dzęę̀ ts'ǫ̀ naxık'èdì ha hǫt'e. Nǫǫde dzęę̀ k'e nı̨dè dànì weghǫ enıìyah sìı wek'èts'eezǫ ha hǫt'e. Eyı sìı naxıgha ehkw'ı-ahodı t'à sıì naxınà hǫt'e. Hanìkò dıì whaà-lea gots'ǫ̀ naxıgha kèhoedı-le xè t'asìı łǫ t'à daahɂa hǫt'e. Naxıts'ǫ̀ hagot'ı̨ı̨ sìı wet'à naxınì sıì nàtsoò ade ha. Goınì nàtsoo sìı sǫǫ̀mbaekwo gots'ǫ nahk'e wet'àhoòɂà hǫt'e, sǫǫ̀mbaekwo sìı kǫ̀ t'à nezı̨į̀ hołè kò ek'eèhtsǫ̀ at'į̀ hǫt'e. Goınì nàtsoo xè ehkw'ıì adlà nı̨dè Zezì-Krı nǫ̀ǫtłaa dzęę̀ k'e wet'à enıìyah xè weghàsǫhoedı welè. Weahɂı̨ gǫ̀hłı̨-le, hanìkò weghǫnıahtǫ eyıts'ǫ dıì naxıgha wègaat'ı̨-le kò, naxıgha ehkw'ı adı. Eyı ts'ıhɂǫ̀ sıì naxınà xè naxıgha enıìyah dìì. Naxıdą̀ązhį̀ı̨ edaxàdè ha dahwhǫ t'à naxıgha ehkw'ı-ahodı xè naxınà.
10-11 Nǫ̀htsı̨ edesǫnıwǫǫ̀ naxıghàyeɂà ha sìı whaà gots'ǫ nakwenàoɂǫǫ eyı ghǫ gogı̨ı̨de ı̨lè. Dàht'e k'e eyıts'ǫ dànì Nǫ̀htsı̨ hayele ha sìı gıgòhɂà ha gı̨ı̨wǫ t'à hòtł'ò gıghǫ nànıgedè xè hotıì gıxàeta ı̨lè. Zezì-Krı wets'ǫ Inì Degaı dıı hagòhdı ı̨lè: “Nǫǫde nı̨dè Zezì-Krı daı̨ɂa ha hǫt'e eyı tł'axǫǫ̀ nı̨dè wexè enıìyah hòɂǫ agode ha hǫt'e.” Yedàyeh Nezı̨ı̨ gots'ǫ̀ hadı ı̨lè, hanìkò dàht'e dzęę̀ k'e eyıts'ǫ edı̨į̀ hagode ha sìı gık'èezǫ-le. 12 Edegha eghàlageeda nıìle hanìkò ayìı ghǫ gogı̨ı̨dee sìı naxıgha agedıı gık'èezǫǫ̀ agììdlà hǫt'e. Dıì godı nezı̨ı̨ t'à naxıts'ǫ̀ gogedee sìı yak'e gots'ǫ Yedàyeh Nezı̨ı̨ gıts'ǫ̀ adlàa sìı wedahxà agedı hǫt'e. Ayìı ghǫ gogı̨ı̨dee sìı yak'eet'ı̨į̀ kò gıgòhɂà ha gı̨ı̨wǫ.
Degaı aahłı̨ welè
13 Eyıt'à nezı̨į̀ k'ehoahɂa gha naxınì nàtsoò aahłe. Nàowołı̨ı̨ ch'à edek'èahdì. Zezì-Krı wègoèht'į̀ nı̨dè Nǫ̀htsı̨ naxıts'ǫ̀ sǫnıwǫǫ̀ ade ha eyı ghǫ hòtł'ò naxıgha ehkw'ı-ahodı welè. 14 Chekoa edetà k'èı̨t'ee lanì Nǫ̀htsı̨ k'èaht'e. Įnę̀ę godı nezı̨ı̨ k'èahsǫ-le ekò naxınìłı̨ı̨ k'ę̀ę̀ k'ehoahɂa ı̨lè, hanìkò dıì sìı hanì aahda ha nıìle. 15 Amìı naxıkayaı̨htıı sìı degaı hǫt'e, eyıt'à wexèht'eè degaı aaht'e ha hǫt'e. 16 Nǫ̀htsı̨ Nı̨htł'è k'e dıı hanì dek'eèhtł'è: “Sı̨ degaı aht'e t'à degaı aahłı̨,” dek'eèhtł'è.
17 Nǫ̀htsı̨-Gotà naxıgha ehkw'ı-ahodıı sìı dǫ hazǫǫ̀ ełèht'eè gosınìyaehtı ne t'à, dıı nèk'e dǫ gıta xàhtǫ laaht'e xè Nǫ̀htsı̨ t'asìı wegha dìì-le sìı wek'èaht'e ha hòtł'ò aahwhǫ. 18 Naxıcho wet'àaɂà-le k'ę̀ę̀ gı̨ı̨dàa sìı hanì aahda ch'à edaxàwhahde hǫt'e. T'asìı wedıhołè ha sìı, sǫǫ̀mbaekwo eyıts'ǫ sǫǫ̀mba degoo lanıı t'à edaxàwhahde nıìle, 19 hanìkò Zezì-Krı wedoò wet'àaɂàa t'à edaxàwhahde hǫt'e; ededı̨ Sahzǫ̀ą t'asìıjıı wek'e wheɂǫ-le sìı gohołı̨į̀ k'èxa ełaı̨wo hǫt'e. 20 Dèè hòèlı̨ kwe wììchì hǫt'e, hanìkò dıì nǫǫde dzęę̀ gha wègoèht'į̀ adlà. 21 Wets'ıhɂǫ̀ Nǫ̀htsı̨-Gotà naxıgha ehkw'ı-ahodı eyıts'ǫ edaxànaxeehtè gha naxınì nàtso. Nǫ̀htsı̨-Gotà ededı̨ sìı Zezì-Krı k'achı̨ naìdà ayį̀į̀là hǫt'e eyıts'ǫ wexè enıìyah hòɂǫǫ̀ ayį̀į̀là.
22 Hòt'a nàowo ehkw'ıı k'èaht'e t'à degaı k'ę̀ę̀ aahda adèahłà hǫt'e. Eyı ts'ıhɂǫ̀ naxèot'ı̨ sıì gıghǫnıahtǫ. Hęɂę, naxıdzeè t'à sıì ełeghǫnıahtǫ ha hǫt'e. 23 Naxı̨ sìı k'achı̨ naxıgǫ̀hłı̨į̀ aahjà hǫt'e. T'asìı wedıhołè ha sìı t'à aahjà nıìle, hanìkò Nǫ̀htsı̨ weyatıì welǫ whìle ts'ǫ̀ wheɂǫǫ sìı t'à k'achı̨ naxıgǫ̀hłı̨ hǫt'e. 24 Nǫ̀htsı̨ Nı̨htł'è k'e dıı hanì dek'eèhtł'è hǫt'e:
“Dǫ hazǫǫ̀ tł'oh lagı̨ı̨t'e eyıts'ǫ ı̨t'ǫ̀chàa lanì gìdaat'ı̨; tł'oh whegǫǫ̀ at'į̀ eyıts'ǫ ı̨t'ǫ̀chàa dèè k'e ts'ǫ̀ hodàetł'ì, 25  hanìkò gots'ǫ̀ K'àowo weyatıì sìı welǫ whìle ts'ǫ̀ wheɂǫ,” hanì dek'eèhtł'è.
Eyı yatı sìı weghànaxeètǫ hǫt'e.