2
Hanìkò dıì sìı hołı̨ı̨ hazǫǫ̀ k'ę̀ę̀ k'ehoahɂaa, ełeghǫyaahɂàa, degaı daahtsı̨ı̨, ełeghǫ ts'oxoahdıı, ełıızì jıı aahtsı̨ı̨, eyı hazǫǫ̀ wedę aahłe. Bebìa k'ǫǫ̀t'a dǫ gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı edemǫ wet'ò wedeèdlı̨ı̨ ghageewı lanì Nǫ̀htsı̨ wenàowoò ghaahwhı welì. Hanì-ı̨dè edaxàahdè gha naxınì nàtsoò ade ha, gots'ǫ̀ K'àowo gots'ǫ̀ wınì nezı̨ı̨ wek'èahsǫǫ̀ aahjà t'à.
Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ dǫ aaht'e
Amìı wets'ǫ̀ aahjàa sìı “kwe wet'à ts'eedaa” wìyeh. Dıı nèk'e ts'ǫ dǫ eyı kwe gı̨ı̨wǫ-le, hanìkò Nǫ̀htsı̨ eyı kwe wegha sıì wet'àhoòɂà ne t'à yį̀į̀hchì hǫt'e. Eyı lanì naxı̨ sı kwe edaa laaht'e. Naxı̨ sìı Nǫ̀htsı̨ wekǫ̀ gocho laaht'e eyıts'ǫ yahtıı degaı lanì wegha k'ehoahɂa. Zezì-Krı naxıgha ehkw'ı adı t'à, Nǫ̀htsı̨ wınì k'ę̀ę̀ weghàdeahła. Nǫ̀htsı̨ Nı̨htł'è k'e dıı hanì dek'eèhtł'è:
“Aàhkw'o! Jerusalem ekǫ kwe wheɂǫ ahłà. Eyı kwe ìhchì hǫt'e eyıts'ǫ segha wet'àaɂà hǫt'e. Amìı yegha ehkw'ı adıı sìı yek'eelı̨ hǫı̨lı̨ ha nıìle,” hanì dek'eèhtł'è.
Naxıgha ehkw'ı adı t'à eyı kwe naxıgha sıì wet'àhoòɂà hǫt'e. Hanìkò amìı wegha ehkw'ı-ahodı-le sìı gıgha dıı hanì dek'eèhtł'è:
“Kwekǫ̀-gogehtsı̨ı̨-dǫǫ̀ kwe ɂǫ̀geèhk'aa sìı eyı kwe denahk'e wet'àhoòɂà whelı̨,”
eyıts'ǫ dıı hanì dek'eèhtł'è:
“Eyı kwe wet'à dǫ dagıìtà eyıts'ǫ wet'à dèè k'e nàgeetł'ì hǫt'e,” hanì dek'eèhtł'è.
Godı nezı̨ı̨ k'ę̀ę̀ geeda-le ts'ıhɂǫ̀ dagıìtà. Gıts'ǫ̀ hagot'ı̨ı̨ sìı hanì gıgha hòɂǫǫ̀ adlà hǫt'e.
Hanìkò naxı̨ sìı naxììchì hǫt'e, Nǫ̀htsı̨ wedahxà yahtıı aaht'e, Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ aaht'e eyıts'ǫ dǫ degaı aaht'e. Eyı ts'ıhɂǫ̀ Nǫ̀htsı̨ ghàsǫahdı; ededı̨ sìı togoòtł'òo yìı gots'ǫ dzęh nı̨ı̨dı̨ı̨ ts'ǫ̀ naxıkayaı̨htı hǫt'e. 10 Įnę̀ę Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ dǫ aaht'e-le ı̨lè, hanìkò dıì sìı Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ aaht'e. Įnę̀ę etenaxeèɂı̨-le ı̨lè, hanìkò dıì sìı etenaxeèɂı̨ hǫt'e.
11 Seàgı̨ą, dıı nèk'e ts'ǫ dǫ gıta xàhtǫ laaht'e t'à hołı̨ı̨ naxıdą̀ązhį̀ı̨ k'alawoo sìı wek'ę̀ę̀ aahda ha-le naxıghǫ hòtł'ò hahwhǫ. 12 Dǫ Nǫ̀htsı̨ k'ègeezǫ-le sìı gıta t'aats'ǫǫ̀ ehkw'ı aahda. Hanì aahda nı̨dè ekǫ-le eghàlaahda naxık'e nìdahogeeɂà kò, t'asìı nezı̨ı̨ haahłàa sìı gıghàeda ha hǫt'e, hanì-ı̨dè Nǫ̀htsı̨ gots'ǫ̀ adee dzęę̀ k'e nı̨dè gıghàsǫedı ha hǫt'e.
Dèe-ts'ǫ̀-k'àowo eyıts'ǫ k'aodèe gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı gık'èaht'e
13 Nǫ̀htsı̨ wınì k'ę̀ę̀ dǫ naxıts'ǫ̀ k'aodèe gıhòèlı̨ı̨ sìı gık'èaht'e. Eyıt'à k'àowocho t'asìı hazǫǫ̀ gha k'àowo elı̨ı̨ sìı wek'èaht'e, 14 eyıts'ǫ wedahxà dèe-ts'ǫ̀-k'àowo naxıts'ǫ̀ gohɂaa sìı gık'èaht'e. Ededı̨ sìı dǫ ekǫ-le hogehtsı̨ nı̨dè nàgogeehkwa ha hǫt'e, eyıts'ǫ dǫ ehkw'ı geedaa sìı nezı̨į̀ goghǫ gogede hǫt'e. 15 Dǫ gogı̨ı̨zǫ-le sìı yatıjıı t'à naxıghǫ gogede kò dàgedıì-agedıı sìı gık'èezǫ-le. Nǫ̀htsı̨ sìı nezı̨į̀ aahda ha nıwǫ, hanì-ı̨dè eyı dǫ agııdì whìle ageahłe ha. 16 Dǫ Moses wenàowoò tł'a geèhkw'e-le lanì nàahdè, hanìkò dıı haahwhǫ-le, “Hòt'a Moses wenàowoò tł'a ts'eèhkw'e-le t'à hołı̨ı̨ hots'ehtsı̨ ha dìì-le,” dahwhǫ-le. Į̀le, Nǫ̀htsı̨ wecheekeè lanì nàahdè ha hǫt'e. 17 Nezı̨į̀ ełets'ǫ̀ naahɂa xè dıı hanì aahda: Amìı naxıxèht'eè gıgha ehkw'ı-ahodıı sìı gıghǫnıahtǫ, Nǫ̀htsı̨ wek'èaht'e, eyıts'ǫ k'àowocho wets'ǫ̀ nezı̨į̀ naahɂa.
18 Dǫ gıcheekeè yàahłı̨ı̨ sìı naxıts'ǫ̀ k'àowo ts'ǫ̀ nezı̨į̀ naahɂa xè gık'èaht'e ha hǫt'e. Naxıts'ǫ̀ k'àowo naxıts'ǫ̀ dǫ nezı̨ı̨ elı̨ nı̨dè zǫ wets'ǫ̀ dǫ nezı̨ı̨ aahłı̨-le, hanìkò k'àowo naxıts'ǫ̀ wenàhǫǫht'è kò wets'ǫ̀ dǫ nezı̨ı̨ aahłı̨. 19 Amìı Nǫ̀htsı̨ ehkw'ı adı nıwǫ xè nezı̨į̀ eda k'èxa nàweekwa nı̨dè eyı dǫ sìı eyı k'èxa weghàsǫedı ha hǫt'e. 20 Hanìkò ekǫ-le hòahtsı̨ k'èxa naxıkwǫ̀ǫyaà-naxììdlà kò naxıgha t'asanìle nı̨dè dànì naxıgha hoǫzı̨ lì? Hanìkò nezı̨į̀ aahda k'èxa nànaxeekwa xè ts'èwhı̨į̀ daahɂa nı̨dè eyı sìı Nǫ̀htsı̨ wegha nezı̨ hǫt'e. 21 Zezì-Krı naxıgha daı̨ɂà ne t'à, hanì aahda gha naxıkayaetı hǫt'e. Ededı̨ hanì gogha daı̨ɂàa sìı wek'ę̀ę̀ ts'eeda ha agǫ̀ǫ̀là. 22 Ededı̨ sìı
“Hołı̨ı̨ wı̨ı̨zìı hòèhtsı̨-le eyıts'ǫ hots'ì whìle,” dek'eèhtł'è.
23 Yatıjıı t'à gık'adaedè kò ek'èt'à yatıjıı t'à gots'ǫ̀ nagode-le; daı̨ɂà kò gots'ǫ̀ yedaı̨t'e xàyaı̨htı-le. Į̀le, Nǫ̀htsı̨ ehkw'ı dǫ sınìyaehtıı sìı ghàdìtı̨. 24 Ededı̨ sìı edezhį̀į̀ t'à dechı̨et'aa k'e ts'ǫ̀ gohołı̨į̀ edexè ayį̀į̀là hǫt'e. Hanì-ı̨dè hołı̨ı̨ ts'ǫ̀ ełaàts'ede ha, hanìkò ehkw'ı k'ehots'eɂa gha ts'eedaà ats'ede ha; eyıts'ǫ wekaà wek'e whela t'à k'aàt'ıì anaxììdlà hǫt'e. 25 Naxı̨ hazǫǫ̀ sahzǫ̀ą dıkǫèdee laaht'e, hanìkò dıì amìı sahzǫ̀ą k'èdìı elı̨ı̨ sìı ts'ǫ̀ anaahde; ededı̨ sìı naxıdą̀ązhį̀ı̨ k'èdìı elı̨ hǫt'e.