3
Dǫzhìı eyıts'ǫ gıts'èkeè
Ts'èko gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı ededǫǫ̀ k'èagı̨ı̨t'e ha hǫt'e. Hanì-ı̨dè gıdǫǫ̀ godı nezı̨ı̨ gıgha ehkw'ı-ahodı-le nı̨dè gıts'èkeè gıt'ǫ̀ǫ̀ gıgha ehkw'ı-ahodıì agode ha sǫnı. Gıgha ehkw'ı-ahodıì agejà nı̨dè gıts'èkeè gots'ǫ̀ dàgedıı sìı ts'ıhɂǫ̀ nıìle, hanìkò gots'ǫ̀ dànì geeda ts'ıhɂǫ̀ gıgha ehkw'ı-ahodıì agede ha. Dànì degaı k'ę̀ę̀ eyıts'ǫ k'èeweèt'ı̨ k'ę̀ę̀ aahdaa sìı gıghàeda ha hǫt'e. Naxıkwìghà deèhtł'ı̨ t'à, sǫǫ̀mbaekwo whǫǫ̀zaa t'à, eyıts'ǫ goht'ǫ dètìı t'à naxèdaat'ı̨į̀ edaahɂı̨-le. Dànì naxègaat'ı̨ı̨ sìı t'à naxèdaat'ı̨ nıìle, hanìkò naxıdzeè t'à naxèdaat'ı̨ ha hǫt'e. Dǫ ts'ǫ̀ naxıdzeè nezı̨ı̨ eyıts'ǫ ts'èwhı̨į̀ dahwhǫ nı̨dè Nǫ̀htsı̨ wegha t'asìı nechàa hǫt'e. Įnę̀ę whaà gots'ǫ ts'èko degaı Nǫ̀htsı̨ gıgha ehkw'ı-ahodıı sìı gınaahdì. Ededǫǫ̀ k'èagı̨ı̨t'e t'à gìdaat'ı̨į̀ adegììdlà hǫt'e. Sarah wenaahdì, Abraham k'èaı̨t'è eyıts'ǫ “sets'ǫ̀ k'àowo” yèhdı ı̨lè. Ehkw'ı eghàlaahda eyıts'ǫ t'asìı ts'àahjı̨-le nı̨dè Sarah wetì k'ę̀ę̀ naxııtà hǫt'e.
Eyı xèht'eè dǫzhìı naxıts'èkeè ts'ǫ̀ naxıdzeè nezı̨ı̨ welì. Naxıts'èkeè naxıxèht'eè nàgetso nıìle t'à gıts'ǫ̀ nezı̨į̀ naahɂa welì. Naxıxèht'eè Nǫ̀htsı̨ wesǫnıwǫ t'à welǫ whìle ts'ǫ̀ geeda ha agǫ̀ǫ̀là hǫt'e. Gıts'ǫ̀ naxıdzeè nezı̨ nı̨dè nezı̨į̀ yaahtı ha dìì-le.
Nezı̨į̀ eghàlats'eeda k'èxa dats'ı̨ı̨ɂa
Nǫǫde t'à naxıts'ǫ̀ dıı haehsı̨ ha dehwhǫ: ts'èwhı̨į̀ ełexè aahdaa; ełets'ǫ̀ naxıdzeè nezı̨ı̨ aaht'ı̨ı̨, ełèot'ı̨ lanì ełeghǫnıahtǫǫ, etełeahɂı̨ı̨ eyıts'ǫ xàhoahdì-le k'ę̀ę̀ ełets'ǫ̀ naahɂa. Dǫ naxıts'ǫ̀ hojıì eghàlageeda nı̨dè ek'èt'à gıts'ǫ̀ hojıì eghàlaahda-le, dǫ naxık'adageedè nı̨dè ek'èt'à gık'adaahdè-le, hanìkò gıgha yaahtı. Dǫ ts'ǫ̀ sìghà eghàlaahda ha naxììchì hǫt'e, hanì-ı̨dè Nǫ̀htsı̨ naxıts'ǫ̀ sìghà eghàlaeda ha hǫt'e. 10 Hanì dek'eèhtł'è,
“Amìı whaà ts'ǫ̀ ıhdà nıwǫ eyıts'ǫ wexè sìghà welè nıwǫǫ sìı hołı̨ı̨ yatıì t'à gode eyıts'ǫ hots'ì gode ch'à edewà k'èdì ha hǫt'e. 11  Hołı̨ı̨ hohtsı̨ ghǫ nat'è ha eyıts'ǫ nezı̨į̀ eda ha hǫt'e; dǫ hazǫǫ̀ xè sìghà welè nıwǫ ha eyıts'ǫ eyı gha hòtł'ò eghàlaeda ha hǫt'e. 12  Amìı ehkw'ı edaa sìı Nǫ̀htsı̨ yek'èdì hǫt'e eyıts'ǫ ayìı gha yahtıı sìı yeèhkw'ǫ, hanìkò amìı hołı̨ı̨ hòèhtsı̨ı̨ sìı gots'ǫ̀ K'àowo wets'ǫ̀ wınì-le hǫt'e,” hanì dek'eèhtł'è.
13 Dǫ ts'ǫ̀ nezı̨į̀ eghàlaahda k'èxa amìı naxıts'ǫ̀ hoìla eghàlaeda ha? 14 Ehkw'ı aahda kò daahɂa nı̨dè ı̨łaà naxıxè sìghà hǫt'e. Dıı hanì dek'eèhtł'è, “Ayìı ts'àgeejı̨ı̨ sìı wets'àahjı̨-le eyıts'ǫ t'asìı ts'àahye-le,” dek'eèhtł'è. 15 Hanìkò naxıdzeè t'à Zezì-Krı naxıts'ǫ̀ K'àowo elı̨į̀ aahłe. Naxıgha ehkw'ı-ahodı ghǫ dǫ danaxeehke nı̨dè eyı ghǫ yatı weahɂà gha ts'atà dahkw'e ha hǫt'e. Naxıdzeè nezı̨ı̨ t'à wets'ǫ̀ goahde eyıts'ǫ eyı dǫ nezı̨į̀ wets'ǫ̀ naahɂa. 16 Naxınì hołı̨ı̨ ch'à wek'èahdì, hanì-ı̨dè Zezì-Krı wedahxà dànì k'ehoahɂaa sìı ghǫ dǫ naxık'adageedè nı̨dè, dǫ naxıızì jıı gehtsı̨ ı̨lèe sìı nǫǫde nı̨dè eyı ghǫ sıì į̀į̀zhagı̨ı̨lı̨į̀ agede ha hǫt'e. 17 Nezı̨į̀ eghàlats'eeda k'èxa Nǫ̀htsı̨ dats'ı̨ı̨ɂa ha goı̨hwhǫ nı̨dè hołı̨ı̨ hots'ehtsı̨ k'èxa dats'ı̨ı̨ɂa denahk'e nezı̨ hǫt'e. 18 Įłàà zǫ Zezì-Krı hołı̨ı̨ hazǫǫ̀ k'èxa ełaı̨wo hǫt'e eyıts'ǫ k'achı̨ hanade ha nıìle. Ededı̨ ehkw'ı elı̨ı̨ sìı naxı̨ ehkw'ı aaht'e-le gha ełaı̨wo, eyıt'à Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ anaxį̀į̀là. Wezhį̀į̀ ełaàgıìhwho, hanìkò Yedàyeh Nezı̨ı̨ t'à naìdà awììdlà hǫt'e, 19 eyıts'ǫ Yedàyeh Nezı̨ı̨ t'à dǫ gıdą̀ązhį̀ı̨ danìı̨laa sìı godı nezı̨ı̨ t'à gots'ǫ̀ goı̨de. 20 T'akwe whaà Noah elàcho whehtsı̨ ekò ekìıyeè k'e Nǫ̀htsı̨ k'èagı̨ı̨t'e-le ı̨lè. Ekò k'e Nǫ̀htsı̨ ts'èwhı̨į̀ godanaèhɂı̨ ı̨lè, hanìkò eyı elàcho wet'à dǫ łǫ-lea zǫ edaxàwhede; dǫ ek'èdı̨ zǫ tı t'à ełaàgı̨ı̨dè-le ı̨lè. 21 Eyı tı sìı wet'à naxık'ètaìdzǫ lanì hǫt'e, wet'à edaxàwhahde ne t'à. Naxızhį̀į̀ k'e tsǫ̀ whìle adle gha naxık'ètaìdzǫ nıìle, hanìkò wet'à Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ sıì naxınì ehkw'ıì ade gha naxık'ètaìdzǫ hǫt'e. Zezì-Krı k'achı̨ naìdà eyıts'ǫ naxık'ètaìdzǫ t'à edaxàwhahde hǫt'e. 22 Zezì-Krı yak'e ts'ǫ̀ ajà xè Nǫ̀htsı̨ gà nàgòts'ehnèe wheda, eyıts'ǫ yak'eet'ı̨į̀ hazǫǫ̀ eyıts'ǫ k'aodèe gı̨ı̨lı̨ı̨ hazǫǫ̀ gık'į̀ı̨t'eè agììdlà.